Ofin

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

ofin.pl logo
Ocena: 3.67
(ilość ocen: 3)
Dokładna nazwa firmy: Ferratum Bank p.l.c.
Siedziba firmy: Tagliaferro Business Centre Level 6, 14 High Street, Sliema, Malta
E-mail: info@ferratumbank.pl
Telefon kontaktowy: 71 716 22 22
NIP: MT 2101-8613
REGON: brak informacji
KRS: brak informacji

Podstawowe informacje o firmie Ofin

W?a?cicielem marki Ofin jest spó?ka Sfera-Finansów SA, wydawca grupy serwisów internetowych po?wi?conych tematyce zwi?zanej z finansami osobistymi.
Ofin posiada certyfikat Odpowiedzialnego Po?yczkodawcy Loan Magazine, który jest odzwierciedleniem kompetencji, profesjonalizmu i wysokich standardów etycznych.

Podstawowe informacje o po?yczce chwilówce w Ofin.pl

Ofin oferuje swoim klientom mikropo?yczki w wysoko?ci do 2000 z?. Maksymalna wysoko?? pierwszej po?yczki wynosi 1500 z?. Tyle pieni?dze b?dziesz móg? po?yczy? zupe?nie za darmo.
Na sp?at? chwilówki w Ofin b?dziesz mia? maksymalnie 60 dni.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie Ofin?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • ma nie mniej ni? 21 i nie wi?cej ni? 75 lat,
  • posiada dowód osobisty, aktywny numer telefonu komórkowego i konto w banku,
  • nie zosta?a wpisana do Krajowego Rejestru D?ugów.

Wymagane dokumenty

Dowód osobisty

Weryfikacja w bazach d?u?ników

Krajowy Rejestr D?ugów

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie Ofin?

Aby po?yczy? pieni?dze w Ofin, odwied? stron? internetow? po?yczkodawcy – www.ofin.pl.
Nast?pnie okre?l jak? kwot? chcesz po?yczy? i kiedy zwrócisz pieni?dze.
Kolejnym krokiem powinno by? wype?nienie wniosku po?yczkowego i zweryfikowanie swoich danych osobowych. Na decyzj? po?yczkow? nie b?dziesz czeka? d?u?ej ni? kilka, kilkana?cie minut. Je?li b?dzie pozytywna – pieni?dze mog? znale?? si? na Twoim koncie nawet w 15 minut.

Najcz??ciej zadawane pytania:

Czy Ofin.pl udziela darmowych chwilówek?

Ofin oferuje swoim klientom darmowe chwilówki. Maksymalna kwota takiej po?yczki wynosi obecnie 1500 z?.

W jakich godzinach pracuje Biuro Obs?ugi Klienta firmy Ofin?

Biuro Obs?ugi Klienta jest czynne od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 9:00 – 21:00 oraz w soboty od 10:00 do 18:00.

Czy Ofin sprawdza dane swoich klientów w BIK-u?

Weryfikuj?c wniosek po?yczkowy Ofin nie sprawdza rejestrów BIK-u. Po?yczk? mog? wi?c otrzyma? równie? osoby z niskim scoringiem i negatyw? histori? kredytow?.

W jaki sposób mog? sp?aci? po?yczk??

Po?yczk? mo?esz sp?aci? przelewem bankowym na konto po?yczkodawcy. Pami?taj, by w tytule przelewu wpisa? swój numer PESEL oraz zawrze? dopisek „sp?ata po?yczki”.