Monument Fund

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Monument Fund logo
Ocena: 5
(ilość ocen: 2)
Dokładna nazwa firmy: MONUMENT FUND S.A.
Siedziba firmy: ul. Miodowa 14/5, Kraków
E-mail: biuro@monumentfund.pl
Telefon kontaktowy: +48 790 588 010
NIP: 6762515007
REGON: 365621937
KRS: 0000640924

Podstawowe informacje o firmie Monument Fund – opinie klientów, recenzje

Monument Fund to nowy gracz na polskim rynku po?yczek pozabankowych.
Po?yczkodawca kieruje swoj? produkty do w?a?cicieli firm i osób, które planuj? za?o?y? dzia?alno?? gospodarcz?.
Misj? Monument Fund jest pomoc klientom w przekraczaniu granic, nieosi?galnych dla innych, a oferowane przez firm? finansowanie jest fundamentem, na którym buduj? swoj? przysz?o??.

Podstawowe informacje o po?yczce pod zastaw nieruchomo?ci w Monument Fund

Monument Fund udziela po?yczek w kwocie od 50 000 a? do 5 000 000 z?, z okresem sp?aty przez 3, 6, 12 lub nawet 18 miesi?cy (w szczególnych przypadkach z opcj? przed?u?enia do 5 lat). Warunkiem otrzymania po?yczki w Monument Fund jest posiadanie nieruchomo?ci.
Mo?e by? to:

 • nieruchomo?? mieszkalna
 • nieruchomo?? komercyjna
 • nieruchomo?? przemys?owa
 • nieruchomo?? niestandardowa (z wyj?tkami)
 • dzia?ka inwestycyjna

Istnieje równie? mo?liwo?? po??czenia kilku rodzajów nieruchomo?ci.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie Monument Fund?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

 • ma co najmniej 18 lat
 • prowadzi lub planuje za?o?y? dzia?alno?? gospodarcz?
 • jest w?a?cicielem nieruchomo?ci

Wymagane dokumenty

Aby po?yczy? pieni?dze potrzebny Ci b?dzie dokument to?samo?ci oraz dokumenty nieruchomo?ci:

 • numer ksi?gi wieczystej
 • akt nabycia nieruchomo?ci
 • zdj?cia nieruchomo?ci

Weryfikacja w bazach d?u?ników

Monument Fund nie sprawdza danych klientów w BIK-u. Nie weryfikuje tak?e rejestów d?u?ników – Krajowego Rejestru D?ugów, Rejestru D?u?ników ERIF i BIGInfo Monitora.

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie Monument Fund?

Aby po?yczy? pieni?dze, wejd? na www.monumentfund.pl i zostaw po?yczkodawcy swoje dane, wype?niaj?c formularz. Mo?esz tak?e skontaktowa? si? z Monument Fund mailowo, pisz?c na adres biuro@monumentfund.pl lub telefonicznie pod numerem 790 588 010.

Najcz??ciej zadawane pytania

W jakim mie?cie mog? podpisa? umow? z Monument Fund?

Monument Fund dysponuje bogat? sieci? partnerów w ca?ej Polsce. Umow? po?yczki dla firmy podpiszesz z ?atwo?ci? w jednym z a? 20 miast: w Warszawie, Krakowie, Wroc?awiu, Poznaniu, Gda?sku, Gdyni, Olsztynie, Toruniu, Rzeszowie, Zakopanem, Bielsko-Bia?ej, Szczecinie, Lublinie, Bia?ymstoku, Katowicach, Kielcach, Opolu, Bydgoszczy, Zielonej Górze i w ?odzi.

Czy mog? sp?aci? po?yczk? przed terminem?

Jak najbardziej. Monument Fund daje mo?liwo?? wcze?niejszej sp?aty po?yczki. Bez konieczno?ci ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

Jak szybko otrzymam decyzj??

Decyzj? otrzymasz w ci?gu 2 dni. Jest ona zatwierdzana bezp?atn? wizj? lokaln? wykonywan? przez ekspertów Monument Fund. Bez kosztownego operatu szacunkowego.

Czy mog? otrzyma? po?yczk?, je?li posiadam negatywn? histori? w BIK-u?

Tak. Po?yczkodawca nie weryfikuje historii kredytowej w BIK-u, nie sprawdza równie? popularnych baz d?u?ników. Po?yczk? w Monument Fund mo?e wi?c otrzyma? tak?e osoba zad?u?ona.