1. Szybkapozyczkabezbik.pl
  2. >
  3. Monit. Kiedy taki dostaniesz i ile to kosztuje?

Monit. Kiedy taki dostaniesz i ile to kosztuje?

Jakie s? konsekwencje niesp?acenia chwilówki bez BIK w terminie? Kiedy otrzymasz pierwszy monit i ile b?dziesz musia? za taki zap?aci?? Przygotowali?my dla ciebie krótki poradnik, z którego dowiesz si?, jakie konsekwencje gro?? ci w sytuacji, gdy nie sp?acisz zobowi?zania w terminie.
Zarówno banki, jak i firmy pozabankowe przyk?adaj? du?? uwag? do sp?aty zad?u?enia przez klienta w terminie. Tylko osoby, którzy na czas reguluj? swoje zobowi?zania, mog? liczy?, ?e w przysz?o?ci nie b?d? mie? problemu z otrzymaniem po?yczki. Cho? zaci?gaj?c np. po?yczk? za 0 z? czy po?yczk? bez BIK, z pewno?ci? nie zak?adasz, ?e jej nie sp?acisz, to jednak powiniene? mie? ?wiadomo?? kroków, jakie b?dzie mog?a podj?? firma pozabankowa, aby odzyska? swoje pieni?dze.

Monit, czyli pierwsze przypomnienie o konieczno?ci sp?aty po?yczki

Firmy pozabankowe bardzo szubko reaguj? na wszelkie spó?nienia w sp?acie po?yczek. Jeden lub dwa dni opó?nienia mog? spowodowa?, ?e otrzymasz pierwszy monit. Co to takiego? Monit to po prostu wezwanie do zap?aty. Otrzymuj?c takie, firma pozabankowa przypomina ci o konieczno?ci uregulowania zobowi?zania.
Najlepiej, aby? zareagowa? na monit, sp?acaj?c po?yczk?. Je?eli nie jest to mo?liwe, bo np. straci?e? ?ród?o dochodu lub nie otrzyma?e? jeszcze wyp?aty, to najlepiej zrobisz, kontaktuj?c si? z przedstawicielami firmy pozabankowej, która wystawi?a monit. Dlaczego?
Podczas rozmowy z konsultantem mo?esz wyja?ni? sytuacj?, mo?esz równie? zadeklarowa? termin sp?aty zobowi?zania. To bardzo dobre rozwi?zanie, bo w ten sposób mo?esz unikn?? otrzymania kolejnych monitów, które – jak by? mo?e wiesz – s? p?atne i obci??aj? dodatkowo twoje konto.

W jakiej formie otrzymasz monit?

By? mo?e b??dnie zak?adasz, ?e monit otrzymasz jedynie w formie pisemnej, czyli b?dzie to papierowe wezwanie do zap?aty. Niekoniecznie. Po?yczaj?c pieni?dze, wype?nia?e? wniosek w formie elektronicznej, prawda? Firma dysponuje zatem nie tylko twoim adresem poczty elektronicznej, lecz tak?e numerem telefonu. Aby przy?pieszy? komunikacj?, firmy pozabankowe wykorzystuj? te dane – monit mo?esz otrzyma? np. przez SMS-a lub w formie elektronicznej, czyli na wskazany adres poczty mailowej.
Gdy mowa o rodzaju monitów, pami?ta?, ?e firma pozabankowa mo?e mie? tak? polityk?, ?e jej pracownicy b?d? próbowali skontaktowa? si? z tob? telefonicznie. W takiej sytuacji najlepiej, aby? odbiera? wszystkie telefony, bo inaczej firma mo?e uzna?, ?e unikasz kontaktu. To za? mo?e by? podstaw? do skierowania sprawy do s?du celem uzyskania tytu?u egzekucyjnego.
Forma monitu nie ma zasadniczo znaczenia – wa?ne jest to, ?e ka?da firma podejmuje takie dzia?ania, aby odzyska? swoj? nale?no??. Musisz by? tego ?wiadom. Je?eli zapomnisz o sp?acie zobowi?zania lub po prostu b?dziesz si? spó?nia?, spodziewaj si? monitu.

Ile kosztuje monit?

Firmy pozabankowe naliczaj? op?aty w ró?nej wysoko?ci, je?eli chodzi o monity wysy?ane klientom. Wiele zale?y od rodzaju ponaglenia. Przyk?adowo wys?anie SMS-a jest najta?sze – za wys?anie takiego firmy pozabankowe pobieraj? op?at? w wysoko?ci od 2 do 5 z?. Inaczej sytuacja wygl?da, gdy sprawa zostaje przekazana do dzia?u zajmuj?cego si? windykacj? w terenie. Koszty przeprowadzenia takiej windykacji s? bardzo wysokie – do twojego rachunku mo?e zosta? dopisana op?ata w wysoko?ci nawet 100 z?.
Chcesz skorzysta? z oferty firm pozabankowych i zaci?gn?? po?yczk? za 0 z? lub po?yczk? bez BIK? W takim razie pami?taj, aby – jeszcze przed wype?nieniem wniosku na internetowej stronie – sprawdzi?, jakie op?aty pobiera firma tytu?em wystawienia w?a?nie monitów. Równie? pod tym wzgl?dem warto porówna? oferowane po?yczki.

Co poza monitem?

Jako osoba zainteresowana zaci?gni?ciem po?yczki, musisz wiedzie?, ?e monit to nie jedyne rozwi?zanie stosowane przez firmy pozabankowe. Przyjmijmy, ?e nie jeste? w stanie sp?aci? zobowi?zania, a firma – mimo wysy?anych monitów – nie jest w stanie odzyska? swoj? nale?no??. W takiej sytuacji mo?e ona skierowa? spraw? do s?du. Je?eli nie uregulujesz zobowi?zania w terminie wskazanym przez bank, to musisz liczy? si? z tym, ?e twoja sprawa ostatecznie trafi do kancelarii komorniczej.
Niezale?nie od tego, czy sprawa znajduje si? w s?dzie, czy w?a?nie trafi?a do kancelarii komorniczej, to dla ciebie oznacza to kolejne koszty. Powiniene? mie? tego ?wiadomo??. Dopuszczaj?c, aby sprawa znalaz?a swój fina? w kancelarii komorniczej, musisz liczy? si?, ?e zobowi?zanie b?dzie min. o 400 z? wy?sze ni? dotychczas. Dodatkowo firma ma prawo nalicza? dalej odsetki za zw?ok? zgodnie z umow?.

Jak unikn?? monitów?

Masz przej?ciowe problemy finansowe? Wiesz, ?e zobowi?zanie b?dziesz móg? sp?aci?, ale np. dopiero za 4 dni? Pami?taj, ?e poza kontaktem z przedstawicielami firmy pozabankowej, mo?esz równie? przed?u?y? termin sp?aty zobowi?zania. Takie rozwi?zanie b?dzie ci? jednak sporo kosztowa? – b?dziesz musia? uregulowa? dodatkow? op?at?.
Wysoko?? kwoty tytu?em przed?u?enia terminu sp?aty zale?y od tego, ile dni wi?cej chcesz mie? na sp?at? zobowi?zania. Poniewa? za ka?dy dzie? b?dziesz musia? dodatkowo zap?aci?, najlepiej zrobisz, je?eli dok?adnie policzysz, za ile dni b?dziesz dysponowa? ?rodkami pozwalaj?cymi ci sp?aci? rat? lub ca?e zobowi?zanie.

Nie mog? sp?aci? chwilówki – co dalej?

Masz problemy finansowe i wiesz, ?e nie dasz rady od razu sp?aci? swojego zobowi?zania? W takim razie skontaktuj si? z firm?, od której po?yczy?e? pieni?dze i negocjuj warunki sp?aty zad?u?enia. By? mo?e uda ci si? roz?o?y? sp?at? zobowi?zania np. na kilka miesi?cy. Pami?taj, ?e podstawa przedstawicieli firmy pozabankowej w du?ej mierze zale?y od tego, czy wykazujesz zainteresowanie sp?at? zobowi?zania. Unikasz odpowiedzialno?ci za podj?te decyzje, nie mo?esz liczy? na wyrozumia?o?? pracowników firmy pozabankowej.