Money Man

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

MoneyMan logo
Ocena: 2.4
(ilość ocen: 5)
Dokładna nazwa firmy: ID Finance Poland sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Hrubieszowska 6A, Warszawa
E-mail: kontakt@moneyman.pl
Telefon kontaktowy: 22 122 02 21
NIP: 527-275-12-37
REGON: 363055557
KRS: 0000587232

Podstawowe informacje o firmie MoneyMan – poznaj opinie klientów

MoneyMan to mi?dzynarodowa firma finansowa, która pragnie uczyni? rynek po?yczek pozabankowych bardziej prostym, przyst?pnym i przejrzystym.
MoneyMan weryfikuje wszystkie wnioski indywidualnie, dopasowuj?c oferowane rozwi?zania do konkretnej sytuacji po?yczkobiorcy. Jego ogromnym walorem jest w pe?ni zautomatyzowane oprogramowanie, które analizuj?c szereg czynników, jest w stanie w kilka sekund podj?? najbardziej odpowiedni? i obiektywn? decyzj? kredytow?.

Podstawowe informacje o po?yczce w MoneyMan

MoneyMan udziela po?yczek w wysoko?ci od 100 do 5000 z? z okresem sp?aty a? do 61 dni.
Maksymalna wysoko?? pierwszej chwilówki w MoneyMan wynosi 1000 z?.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie MoneyMan?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • ma co najmniej 18 lat,
  • posiada polskie obywatelstwo,
  • posiada aktywny numer telefonu, adres e-mail i konto bankowe,
  • nie figuruje w ?adnym rejestrze d?u?ników, naruszaj?cym obowi?zki terminowego regulowania nale?no?ci finansowych.

Wymagane dokumenty

MoneyMan wymaga jedynie danych z dowodu osobistego.

Weryfikacja w bazach d?u?ników

Biuro Informacji Kredytowej, BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr D?ugów, Rejestr D?u?ników ERIF.

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie MoneyMan?

Chcesz zaci?gn?? chwilówk?? Wejd? na moneyman.pl, zdecyduj jak? kwot? chcesz po?yczy? i w jakim czasie zdo?asz zwróci? pieni?dze. Nast?pnie dok?adnie wype?nij i wy?lij wniosek po?yczkowy i zweryfikuj swoj? to?samo??. Je?li weryfikacja przebiegnie pozytywnie, decyzj? otrzymasz w ci?gu kilku chwil. Równie szybko po?yczkodawca wyp?aci pieni?dze, o które wnioskowa?e?.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy MoneyMan udziela darmowych chwilówek?

Tak. W MoneyMan po?yczysz za darmo 1500 z?.

Czy mog? otrzyma? wy?sz? kwot? po?yczki zaraz po sp?acie poprzedniej?

Tak, wniosek o kolejn? po?yczk? mo?esz z?o?y? od razu po ca?kowitym rozliczeniu poprzedniego zobowi?zania.

Czy MoneyMan umo?liwia przed?u?enie terminu sp?aty po?yczki?

Tak, korzystaj?c z us?ug tego po?yczkodawcy przed?u?ysz termin zwrotu zobowi?zania.

Jak d?ugo b?d? oczekiwa? na decyzj? po?yczkow??

Wynik otrzymasz mniej wi?cej minut? po zako?czeniu sk?adania wniosku. Je?li po?yczkodawca b?dzie potrzebowa? wi?kszej ilo?ci czasu na podj?cie decyzji, telefonicznie skontaktuje si? z Tob? jeden z doradców.

W jaki sposób otrzymam decyzj? po?yczkow??

Decyzja o udzieleniu po?yczki zostaje przes?ana przez SMS lub adres e-mail.