Monedo Now

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Monedo Now logo
Ocena: 4
(ilość ocen: 8)
Dokładna nazwa firmy: Kreditech Sp. z o o
Siedziba firmy: ul. Prosta 51, Warszawa
E-mail: info@monedo.pl
Telefon kontaktowy: 22 652 60 60
NIP: 5252534005
REGON: 146209184
KRS: 0000429058

Podstawowe informacje o firmie Monedo Now

Monedo Nowjest nowym graczem na polskim rynku po?yczek pozabankowych. Celem Monedo jest maksymalne uproszczenie procedur oraz umo?liwienie klientom jak naj?atwiejszego dost?pu do dodatkowej gotówki. Warto wspomnie? tak?e, ?e ten po?yczkodawca analizuje wnioski po?yczkowe i wyp?aca pieni?dze 24 godziny na dob?.
Marka Monedo Now jest cz??ci? spó?ki Kreditech Polska Sp. z o.o.

Podstawowe informacje o po?yczce w Monedo Now

Monedo Now udziela po?yczek ratalnych w wysoko?ci od 300 do 10 000 z?.
Czas sp?aty po?yczki w Monedo Now to od 3 do 36 miesi?cy.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie Monedo Now?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • uko?czy?a 18 lat,
  • posiada dowód osobisty,
  • posiada polskie konto bankowe i regularny dochód,
  • posiada aktywny adres e-mail i numer telefonu komórkowego.

Wymagane dokumenty

Aby wype?ni? wniosek potrzebny Ci b?dzie jedynie dowód osobisty.

Weryfikacja w bazach d?u?ników

  • BIG InfoMonitor
  • Biuro Informacji Kredytowej
  • Krajowy Rejestr D?ugów
  • Rejestr D?u?ników ERIF
  • Zwi?zek Banków Polskich

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie Monedo Now?

Aby otrzyma? pieni?dze, wejd? na www.monedo.pl. Nast?pnie okre?l ich chcesz po?yczy? i jakiej wysoko?ci rat? b?dziesz w stanie sp?aca? co miesi?c. Naci?nij „Otrzymaj swoj? osobist? ofert?”, aby z?o?y? wniosek po?yczkowy. Kiedy po?yczkodawca otrzyma dokument, z?o?y Ci ofert?, która w ?aden sposób nie b?dzie wi???ca. Je?li oferta b?dzie odpowiada? Twoim oczekiwaniom, Kiedy zaakceptuj j? online i poczekaj na wyp?at?.

Najcz??ciej zadawane pytania

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

Pieni?dze otrzymasz w ci?gu maksymalnie kilkunastu minut od momentu akceptacji oferty, jak? przygotowa? dla Ciebie po?yczkodawca.

W jakich godzinach pracuje Biuro Obs?ugi Klienta Monedo Now?

Biuro Obs?ugi Klienta Monedo Now pracuje od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 10-18.

Czy mog? otrzyma? pieni?dze w weekend lub noc??

Monedo Now wyp?aca po?yczki 24 godziny na dob?. To, czy otrzymasz pieni?dze w weekend lub noc? zale?y g?ównie od godzin pracy Twojego banku.

Czy w Monedo Now mog? przesun?? termin sp?aty raty?

Niestety, ten po?yczkodawca nie umo?liwia przesuni?cia terminu sp?aty raty. Musisz wi?c sp?aca? je zgodnie z pierwotnym harmonogramem.