Modnapo?yczka

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Modna Po?yczka logo
Ocena: 3.67
(ilość ocen: 3)
Dokładna nazwa firmy: Aventus Group Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego 2B, Bia?ystok
E-mail: info@modnapozyczka.pl
Telefon kontaktowy: 730 003 013
NIP: 9662029390
REGON: 200358089
KRS: 0000355948

Podstawowe informacje o firmie Modnapo?yczka – opinie klientów

Marka ModnaPo?yczka powsta?a z my?l? o osobach, które kochaj? mod?, ?ledz? aktualne trendy, lubi? porz?dne, markowe rzeczy, ludzi kreatywnych, ciekawych ?wiata, maj?cych marzenia, po które nie boj? si? si?ga?.
ModnaPo?yczka stawia na minimum formalno?ci, doskona?? obs?ug? klienta oraz 100-procentowe bezpiecze?stwo po?yczania pieni?dzy.
ModnaPo?yczka jest mark? spó?ki Aventus Group sp. z o. o.

Podstawowe informacje o po?yczce w ModnaPo?yczka

ModnaPo?yczka udziela po?yczek w wysoko?ci od 100 do 4000 z? z okresem sp?aty do 30 dni.
Pierwsza chwilówka w ModnejPo?yczce kosztuje jedynie 10 z?. Jej maksymalna kwota to 1000 z?.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie ModnaPo?yczka?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • ma minimum 21 lat, jednak nie wi?cej ni? 73 lata,
  • posiada konto w banku, dowód osobisty oraz numer telefonu komórkowego,
  • posiada polskie obywatelstwo i mieszka w Polsce,
  • nie zosta?a wpisana do rejestrów d?u?ników KRD oraz ERIF
  • nie posiada nieuregulowanych zobowi?za? w innych instytucjach po?yczkowych.

Wymagane dokumenty

ModnaPo?yczka wymaga jedynie danych z dowodu osobistego.

Weryfikacja w bazach d?u?ników

Krajowy Rejestr D?ugów, Rejestr D?u?ników ERIF

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie ModnaPo?yczka?

Aby po?yczy? pieni?dze, wejd? na www.modnapozyczka.pl, a nast?pnie wybierz preferowan? kwot? chwilówki. Wype?nij i wy?lij wniosek. Nast?pnym krokiem b?dzie weryfikacja danych osobowych, poprzez wykonanie przelewu w symbolicznej kwocie na konto po?yczkodawcy. W ci?gu kilku minut od pozytywnego wyniku weryfikacji to?samo?ci otrzymasz decyzj?. Je?li b?dzie pozytywna, kurier dostarczy Ci umow? po?yczkow?. Podpisz j? i ciesz si? dodatkow? gotówk?, któr? otrzymasz na konto.

Najcz??ciej zadawane pytania o chwilówce w modnapo?yczka

Czy ModnaPo?yczka udziela darmowych chwilówek?

Cho? pierwsza chwilówka w ModnejPo?yczce nie jest darmowa, kosztuje jedynie 10 z?.

W jakich godzinach wyp?acane s? po?yczki?

Po?yczka mo?e zosta? wyp?acona w godzinach 8.00 – 20.00 w dni powszednie oraz 9.00 – 17.00 w soboty i niedziele.

Czy ModnaPo?yczka umo?liwia przed?u?enie terminu sp?aty?

Tak. Ka?dy nowy klient, w razie problemów ze sp?at? po?yczki mo?e skorzysta? z mo?liwo?ci przed?u?enia sp?aty na ten sam okres, na który otrzyma? po?yczk?. I tak, je?li po?yczka udzielona zosta?a na 30 dni, to po uiszczeniu stosownej op?aty mo?na dokona? przed?u?enia sp?aty o kolejne 30.