Mini Credit

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

MiniCredit logo
Ocena: 5
(ilość ocen: 1)
Dokładna nazwa firmy: MiniCredit Sp. z o.o
Siedziba firmy: ul. S?omi?skiego 15, Warszawa
E-mail: info@mini-credit.pl
Telefon kontaktowy: +48 22 266 83 55
NIP: 5252494263
REGON: 142694604
KRS: 0000371165

Podstawowe informacje o firmie Mini Credit

Mini Credit specjalizuje si? w udzielaniu krótkoterminowych po?yczek pozabankowych przez internet. Firma dzia?a pr??enie nie tylko w Polsce, ale równie? na Litwie, w Estonii oraz Gruzji. Pozytywne opinie klientów Mini Credit skupiaj? si? na przejrzystych procedurach oraz elastycznym podej?ciu do mniej wiarygodnych po?yczkobiorców.
Mini Credit jako jedna z niewielu na polskim rynku firm nie sprawdza danych klientów w Biurze Informacji Kredytowej. Korzystaj?c z us?ug tego po?yczkodawcy mo?na otrzyma? chwilówk? z niskim scoringiem w BIK-u.

Podstawowe informacje o po?yczce w Mini Credit

Mini Credit specjalizuje si? w udzielaniu krótkoterminowych po?yczek pozabankowych. Korzystaj?c z us?ug Mini Credit po?yczysz nawet 5000 z? na 30 dni.
Nowi klienci Mini Credit mog? otrzyma? 1500 z?.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie Mini Credit?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • jest w wieku od 20 do 75 lat,
  • posiada polskie obywatelstwo,
  • posiada pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnej,
  • posiada sta?e ?ród?o dochodów.

Wymagane dokumenty

Aby po?yczy? pieni?dze potrzebny Ci b?dzie skan lub wyra?ne zdj?cie dowodu osobistego. W niektórych przypadkach po?yczkodawca mo?e poprosi? Ci? tak?e o przes?anie dokumentu potwierdzaj?cego Twoje dochody, np. ostatniego potwierdzenia przelewu wynagrodzenia czy za?wiadczenie o dochodach od pracodawcy.

Weryfikacja w bazach d?u?ników

-Krajowy Rejestr D?ugów
-Rejestr D?u?ników ERIF

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie Mini Credit?

Aby zaci?gn?? po?yczk?, wejd? na www.mini-credit.pl. Przy pomocy suwaków ustaw preferowan? kwot? oraz termin sp?aty po?yczki oraz wype?nij wniosek po?yczkowy. Nast?pnie zweryfikuj swoje dane i oczekuj na decyzj? po?yczkodawcy. Otrzymasz j? w ci?gu kilku minut.

Najcz??ciej zadawane pytania:

Czy Mini Credit udziela darmowych chwilówek?

Niestety. Ten po?yczkodawca nie udziela darmowych chwilówek.

Czy mog? otrzyma? chwilówk? z negatywn? histori? w BIK-u?

Tak. Mini Credit nie sprawdza rejestrów Biura Informacji Kredytowej. Je?li Twoja historia kredytowa pozostawia wiele do ?yczenia, wci?? masz realne szanse na otrzymanie pieni?dzy.

Czy Mini Credit umo?liwia przed?u?enie terminu sp?aty?

Tak. Je?li nie jeste? w stanie sp?aci? po?yczki w terminie, mo?esz przed?u?y? termin jej sp?aty. Przed?u?enie terminu sp?aty b?dzie mo?liwe po dokonaniu przelewu op?aty prolongacyjnej na konto po?yczkodawcy.