Miloan

Informacje o firmie

chwilówka od ręki
Miloan logo
Ocena: 5
(ilość ocen: 2)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: MILOAN POLSKA SP. Z O.O.
Siedziba firmy: ul. Domaniewska 39, Warszawa
E-mail: kontakt@miloan.pl
WWW: www.miloan.pl
Telefon kontaktowy: +48 533 100 533
Godziny pracy: 7:00 - 20:00
NIP: 5223060869
REGON: 364236137
KRS: 0000613477

Podstawowe informacje o firmie Miloan

Miloan jest przedsi?biorstwem specjalizuj?cym si? w udzielaniu szybkich po?yczek online dla klientów indywidualnych. Oferuje mo?liwo?? sk?adania wniosków przez ca?? dob?, 7 dni w tygodniu. Wype?nienie formularza zajmuje kilka minut. Po?yczk? mo?na uzyska? ca?kowicie przez internet bez wychodzenia z domu.

Miloan jest firm?, która dba o bezpiecze?stwo swoich klientów. Transmisja danych z wykorzystaniem certyfikatu SSL uniemo?liwia ich odczytanie przez osoby niepo??dane.
Najwa?niejsze informacje o po?yczkach w Miloan
Miloan oferuje pierwsz? po?yczk? do 2000 z? za darmo. Stali klienci mog? wzi?? maksymalnie 5000 z? na 30 dni. Gwarancja szybkiego przelewu na konto i atrakcyjnego oprocentowania. Wszystko odbywa si? przez internet. Bez wychodzenia z domu. Prosto i wygodnie.

Kto mo?e ubiega? si? o po?yczk? w serwisie Miloan?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

 • posiada aktualny dowód osobisty,
 • mieszka i pracuje na sta?e w Polsce,
 • ma obywatelstwo polskie,
 • jest w wieku od 22 do 75 lat,
 • nie jest wpisana do baz d?u?ników,
 • jest sta?ym u?ytkownikiem numeru telefonu komórkowego i posiada osobisty rachunek bankowy w Polsce,
 • zarejestruje si? na stronie www.miloan.pl.

Osoby, które ju? wcze?niej bra?y po?yczk? w Miloan, musz? tylko zalogowa? si? na swoje konto i z?o?y? wniosek. O decyzji po?yczkodawcy zostan? poinformowane za pomoc? sms-a lub wiadomo?ci e-mail. Je?eli decyzja b?dzie pozytywna, to pieni?dze znajd? si? na koncie klienta w ci?gu 15 minut.

Jakich dokumentów wymaga firma Miloan?

Aby wzi?? po?yczk?, potrzebny jest tylko aktualny dowód osobisty. Nie s? wymagane ?adne dodatkowe dokumenty ani za?wiadczenia. Przy wype?nianiu wniosku b?dzie potrzebny tylko Twój numer telefonu i numer rachunku bankowego.

Jak wzi?? po?yczk? w firmie Miloan?

Na stronie www.miloan.pl nale?y wybra? kwot? po?yczki i okres sp?aty, przeczyta? dokumenty i klikn?? Z?ó? wniosek. Nast?pnie nale?y za?o?y? profil na stronie. Uzupe?ni? wszystkie niezb?dne dane. Sprawdzi?, czy s? one poprawne i klikn?? Zarejestruj si?. Nast?pnie trzeba wprowadzi? na stronie KOD SMS. Zostaje on wys?any na podany przez klienta numer telefonu komórkowego. Nale?y poda? jeszcze kilka dodatkowych informacji i klikn?? Wy?lij. Nast?pnie trzeba wykona? przelew weryfikacyjny, post?puj?c zgodnie ze wskazówkami na stronie. Op?ata weryfikacyjna wynosi 1 grosz. Mo?na j? przekaza? na konto Miloan Polska za pomoc? przelewu bankowego lub systemu BlueCash (dost?pny na stronie po zalogowaniu). Teraz wystarczy ju? czeka? na decyzj? po?yczkodawcy w postaci wiadomo?ci e-mail. Gdy jest pozytywna, to pieni?dze niezw?ocznie s? przekazywane na konto klienta.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy sprawdzana jest wiarygodno?? kredytowa?

Tak. Informacje na temat klientów s? sprawdzane w takich instytucjach, jak:

 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.
 • Krajowy Rejestr D?ugów S.A.,
 • Biuro Informacji Kredytowej S.A.
 • Czy mo?na przed?u?y? termin sp?aty po?yczki?

  Mo?na, ale tylko jeden raz dla jednej po?yczki. Termin mo?na przed?u?y? o 7,14 lub 30 dni. Aby uruchomi? przed?u?enie, nale?y wp?aci? prowizj? oraz regulowa? ewentualne koszty naliczone przez po?yczkodawc? w zwi?zku z nieterminow? sp?at? po?yczki przez po?yczkobiorc?.