1. Szybkapozyczkabezbik.pl
 2. >
 3. Mikropo?yczki przez internet

Mikropo?yczki przez internet

Chcesz po?yczy? pieni?dze bez wychodzenia z domu? Zale?y Ci na tym, aby ograniczy? do minimum formalno?ci i dokumenty? Si?gnij po mikropo?yczk?, oferowan? przez pozabankow? instytucj? finansow?. Tak? po?yczk? zaci?gniesz na dowód, w 100 procentach przez internet. Wygodnie i komfortowo.

Mikropo?yczki to po?yczki krótkoterminowe, oferowane przez pozabankowe instytucje finansowe. Ich maksymalna wysoko?? wynosi kilka tysi?cy z?otych, a okres sp?aty nie jest d?u?szy ni? 65 dni.
Cech? charakterystyczn? mikropo?yczek jest uproszczona procedura badania zdolno?ci kredytowej oraz minimalna ilo?? formalno?ci, potrzebnych do po?yczenia pieni?dzy.

Mikropo?yczki przez internet – sposób na pieni?dze w 15 minut

Ogromnym walorem mikropo?yczek jest mo?liwo?? po?yczenia pieni?dzy w 100 procentach przez internet. Bez konieczno?ci wychodzenia z domu, stania w korkach czy czekania na obs?ug? w stacjonarnym oddziale firmy po?yczkowej.
Aby zaci?gn?? mikropo?yczk? potrzebny Ci b?dzie jedynie komputer, tablet lub smartfon z dost?pem do internetu. Proces wnioskowania nie potrwa d?u?ej ni? kilka minut, a pieni?dze z po?yczki mog? znale?? si? na Twoim koncie ju? w ci?gu 15 minut.

Wybierz po?yczkodawc?

Jedn? z najwa?niejszych decyzji, przed któr? stan? osoby spragnione dodatkowej gotówki b?dzie wybór uczciwego, sprawdzonego po?yczkodawcy.
Niestety, na polskim rynku wci?? roi si? od firm, których kompetencje, profesjonalizm i uczciwo?? pozostawiaj? wiele do ?yczenia. Przypadkowa, nieprzemy?lana decyzja mo?e Ci? wi?c naprawd? sporo kosztowa?.
Je?li chcesz mie? pewno??, ?e po?yczasz pieni?dze w wiarygodnej, kompetentnej firmie, skorzystaj z us?ug jednego z liderów rynku po?yczek pozabankowych.
Obecnie w gronie tym znajduj? si? nast?puj?cy po?yczkodawcy:

 • AleGotówka
 • MoneyMan
 • NetCredit
 • LendOn
 • Po?yczkaPlus
 • ExtraPortfel
 • Polo?yczka
 • Miloan
 • SzybkaGotówka
 • Vivus
 • Chwilówkomat.pl
 • TaniKredyt
 • SmartPo?yczka
 • Filarum
 • Wandoo
 • Wonga
 • ViaSMS
 • Credit.pl
 • Ofin
 • Soho Credit
 • HaloPo?yczka

Cho? wszystkie wspomniane wy?ej firmy udzielaj? mikropo?yczek przez internet, wybór nie mo?e by? jednak przypadkowy.
Zanim zdecydujesz si? z?o?y? wniosek, koniecznie sprawd?, jakie wymagania stawiaj? klientom poszczególni po?yczkodawcy. Zwró? szczególn? uwag? na kryterium wieku. To w?a?nie ten parametr kszta?tuje si? zazwyczaj w odmienny sposób.
Nie mniej wa?na jest maksymalna kwota pierwszej po?yczki.

Je?li na sfinansowanie Twoich wydatków wystarczy 1000 z?, mo?esz wnioskowa? o mikropo?yczk? w serwisie SmartPo?yczka, Polo?yczka, Filarum i Soho Credit.

Mikropo?yczk? w kwocie 1500 z? zaci?gniesz w serwisie Miloan, MoneyMan, Wonga i ViaSMS.

2000 z? po?yczy Ci AleGotówka, Po?yczkaPlus, ExtraPortfel, Chwilówkomat.pl, Credit.pl, Ofin i HaloPo?yczka.

Chwilówk? w wysoko?ci 2500 z? otrzymasz w firmie LendOn, Wandoo.

A? 3000 z? po?yszysz w firmie NetCredit, Vivus.

Najwy?sza obecnie kwota mikropo?yczki wynosi a? 6000 z?. Tyle pieni?dzy po?yczysz w serwisie SzybkaGotówka.

Pierwsza po?yczka przez internet za darmo

Warto wspomnie?, ?e wszyscy wymienieni wy?ej po?yczkodawcy udzielaj? zupe?nie darmowych mikropo?yczek. Darmowe chwilówki to promocyjna oferta, skierowana wy??cznie do nowych po?yczkobiorców.
Je?li zaci?gniesz darmow? chwilówk? nie zap?acisz prowizji, odsetek ani ?adnych innych op?at dodatkowych. B?dziesz zobowi?zany zwróci? po?yczkodawcy dok?adnie tak? kwot?, jak? od niego po?yczy?e?.
Co wa?ne, warunkiem braku op?at jest terminowa sp?ata zobowi?zania. A to cz?sto mo?e okaza? si? sporym k?opotem. Wi?kszo?? po?yczkodawców umo?liwia zaci?gni?cie zobowi?zania na 30 dni. Trzeba przyzna?, ?e jest to stosunkowo niewiele czasu na zgromadzenie kilku tysi?cy z?otych.

Tak?e bez BIK-u

Osoby wykluczone przez tradycyjny system bankowy mog? wnioskowa? o dodatkowe ?rodki w firmach po?yczkowych. Pozabankowi po?yczkodawcy zdecydowanie przychylniej patrz? na mniej wiarygodnych klientów. Równie? tych wpisanych do rejestrów d?u?ników i posiadaj?cych negatywn? histori? kredytow? w Biurze Informacji Kredytowej.
Warto wiedzie? jednak, ?e nie wszystkie firmy udzielaj?ce mikropo?yczek nie zagl?daj? do rejestrów BIG-u i BIK-u. Je?li chcesz wiedzie?, gdzie po?yczy? pieni?dze, posiadaj?c negatywn? histori? kredytow?, zajrzyj do (link do artyku?u o po?yczkach bez BIK-u).

Jak wnioskowa? o chwilówk? – mikropo?yczk? przez internet?

 1. Wnioskowanie o po?yczk? przez internet jest nie tylko szybkie, ale wyj?tkowo ?atwe. Je?li wybra?e? po?yczkodawc?, wejd? na jego stron? internetow?, a nast?pnie przy pomocy suwaków ustaw preferowan? kwot? mikropo?yczki oraz okres jej sp?aty.
 2. Kolejnym krokiem powinna by? rejestracja i wype?nienie krótkiego wniosku po?yczkowego. W jego tre?ci nale?y wpisa? podstawowe dane z dowodu osobistego, adres e-mail, numer telefonu komórkowego oraz numer konta.
 3. Po?yczkodawca mo?e poprosi? równie? o wskazanie aktualnie sp?acanych kredytów i po?yczek, wysoko?ci i ?ród?a dochodu oraz terminu wyp?aty wynagrodzenia.
 4. Po wype?nieniu i wys?aniu formularza niezb?dna b?dzie weryfikacja to?samo?ci. Taka procedura s?u?y zapewnieniu bezpiecze?stwa obu stronom umowy i eliminuje ryzyko zaci?gni?cia chwilówki na skradzione lub wy?udzone dane osobowe.
 5. Najpopularniejsz? i najcze?ciej praktykowan? metod? weryfikacji to?samo?ci jest wykonanie przelewu na konto po?yczkodawcy. Kwota transferu jest symboliczna i w zale?no?ci od firmy wynosi od 0,01 do 1 z?.
 6. Kiedy pieni?dze zostan? zaksi?gowane na koncie firmy po?yczkowej mo?liwe b?dzie sprawdzenie, czy dane w?a?ciciela rachunku s? to?same z tymi, wpisanymi we wniosku.
 7. Je?li personalia b?d? identyczne, po?yczkodawca przyst?pi do kolejnego etapu analizy formularza. Je?li b?d? odmienne, wniosek zostanie odrzucony.

Co wa?ne, je?li nie jeste? w stanie zweryfikowa? swoich danych przelewem, mo?esz skorzysta? z alternatywnego sposobu potwierdzenia to?samo?ci.

Niektórzy po?yczkodawcy (MoneyMan, LendOn) udost?pnili swoim klientom specjalne aplikacje, umo?liwiaj?ce sprawdzenie personaliów bez przelewania z?otówki.

Aplikacje w szybki i bezpieczny sposób ??cz? si? z rachunkiem bankowym, przekazuj?c po?yczkodawcy niezb?dne informacje.

15 minut na wyp?at? chwilówki przez internet

Je?li weryfikacja to?samo?ci przebiegnie pomy?lnie, po?yczkodawcy potrzebuj? na ogó? jedynie kilku minut, aby wyda? decyzj?. W przypadku pozytywnej wyp?acaj? pieni?dze w ekspresowym tempie.

To, jak szybko ?rodki znajd? si? na Twoim koncie zale?y przede wszystkim od 1 czynnika.

Realizuj?c przelew weryfikacyjny, wybierz konto w tym banku, w którym znajduje si? równie? Twój rachunek. Bior?c pod uwag? fakt, ?e ka?da firma posiada kilka, a nawet kilkana?cie kont w ró?nych bankach nie powinno by? to du?ym problemem.

Je?li wybierzesz konto w tym samym banku, przelew weryfikacyjny dotrze do po?yczkodawcy w ci?gu kilku chwil. A to oznacza, ?e b?dzie móg? on maksymalnie szybko przeanalizowa? Twój wniosek i wyda? decyzj?.

Je?li wy?lesz pieni?dze na rachunek w innym banku, mog? one zosta? zaksi?gowane dopiero w kolejnym dniu roboczym. Na pieni?dze z po?yczki zamiast 15 minut b?dziesz wi?c musia? poczeka? kilkadziesi?t godzin.

Konsekwencje nieterminowej sp?aty mikropo?yczki online

Cho? mikropo?yczk? ?atwo zaci?gn??, czasem zdecydowanie trudniej j? sp?aci?.
Je?li nie zdo?asz zwróci? pieni?dzy na czas, musisz liczy? si? z konieczno?ci? poniesienia dodatkowych kosztów. Ka?dy dzie? zw?oki b?dzie skutkowa? naliczeniem odsetek za opó?nienie w wysoko?ci 14 procent w skali roku.
To jednak nie wszystko.
Opó?nienie w sp?acie po?yczki mo?e spowodowa? rozpocz?cie procedury windykacyjnej, przekazanie sprawy do zewn?trznej firmy windykacyjnej lub skierowanie jej na drog? post?powania s?dowego i egzekucyjnego.