1. Szybkapozyczkabezbik.pl
  2. >
  3. Mikropo?yczki na rozpocz?cie dzia?alno?ci

Mikropo?yczki na rozpocz?cie dzia?alno?ci

Masz do?? pracy na etacie? Planujesz za?o?enie w?asnej firmy? Je?li Twój biznes wymaga zewn?trznego finansowania, strza?em w dziesi?tk? oka?e si? zaci?gni?cie pozabankowej mikropo?yczki.
Korzystaj?c z us?ug firm po?yczkowych, po?yczysz pieni?dze szybko, bez formalno?ci i stosu dokumentów. Sprawd?my, gdzie szuka? po?yczek na rozpocz?cie dzia?alno?ci.

Osoby, które planuj? rozpocz?cie w?asnej dzia?alno?ci maj? bardzo niewielkie szanse na otrzymanie kredytu w banku. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest bardzo prosta.

Przysz?y przedsi?biorca, który nie mo?e pochwali? si? jeszcze atrakcyjnymi dochodami i powodzeniem w biznesie nie jest dla banku zbyt wiarygodnym klientem.

Co, je?li pomys?, pozostaj?cy na etapie wizji nie przetrwa zderzenia z rzeczywisto?ci?? Co, je?li planowany biznes oka?e si? klap?? Sfinansowanie projektu, który stanowi jeden wielki znak zapytania stanowi dla banku zbyt du?e ryzyko.

Na szcz??cie, zdecydowanie inne podej?cie do finansowania „raczkuj?cych” biznesów maj? pozabankowe instytucje finansowe.

Pozabankowa po?yczka na rozpocz?cie dzia?alno?ci

Je?li zarejestrowa?e? ju? dzia?alno?? gospodarcz?, mo?esz z powodzeniem skorzysta? z us?ug po?yczkodawców, oferuj?cych szybkie po?yczki dla firm.
Do najbardziej znanych i sprawdzonych nale??:

  • Caseo
  • Speed Cash Polska
  • Aforti Finance
  • Profi Credit
  • Iwoca

Je?li dopiero planujesz za?o?enie w?asnej firmy, mo?esz skorzysta? z us?ug serwisu Monument Fund, który specjalizuje si? w udzielaniu po?yczek przysz?ym przedsi?biorcom.

Pieni?dze z mikropo?yczki dla firm mo?esz przeznaczy? na dowolny cel zwi?zany z prowadzeniem dzia?alno?ci. Mo?e by? to sp?ata faktur, inwestycje, wyp?ata wynagrodze? czy uregulowanie zaleg?o?ci wzgl?dem Urz?du Skarbowego lub Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych.

Ile mog? po?yczy??

Sprawd?my, jakie s? maksymalne kwoty po?yczek oraz terminy sp?aty w poszczególnych firmach, udzielaj?cych po?yczek na rozpocz?cie dzia?alno?ci.

Jakie wymagania trzeba spe?ni?, aby otrzyma? po?yczk? na rozpocz?cie dzia?alno?ci?

W zale?no?ci od firmy wymagania w s
tosunku do po?yczkobiorców kszta?tuj? si? odmiennie.

Zanim zaci?gniesz mikropo?yczk? na rozpocz?cie dzia?alno?ci

Zanim si?gniesz po pozabankow? po?yczk? na rozwój dzia?alno?ci, dok?adnie przeanalizuj zapisy umowy. Zbyt lekkomy?lna i pochopnie podj?ta mo?e mie? d?ugofalowe, wyj?tkowo nieprzyjemne konsekwencje.

Opó?nienie w sp?acie po?yczki dla firm mo?e skutkowa? nie tylko naliczeniem odsetek za opó?nienie i rozpocz?ciem procedury windykacyjnej. W przypadku przed?u?aj?cej si? zw?oki w sp?acie sprawa mo?e sta? si? przedmiotem post?powania komorniczego i egzekucyjnego.

W przypadku po?yczek z zabezpieczeniem (Monument Fund, Speed Cash Polska) – po spe?nieniu okre?lonych w umowie warunków – po?yczkodawca b?dzie móg? spieni??y? przedmiot zabezpieczenia, a uzyskane w ten sposób ?rodki przeznaczy? na sp?at? d?ugu.
A to oznacza, ?e w ci?gu kilku chwil mo?esz straci? maj?tek, na który pracowa?e? przez kilkana?cie, a nawet kilkadziesi?t lat.