1. Szybkapozyczkabezbik.pl
  2. >
  3. Mikropo?yczki dla najbiedniejszych

Mikropo?yczki dla najbiedniejszych

Pobierasz ?wiadczenia z tytu?u programu Rodzina Plus+? A mo?e istotn? cz??ci? Twojego bud?etu s? ?wiadczenia alimentacyjne?
Je?li pieni?dzy nierzadko nie starcza do pierwszego, godnym rozwa?enia rozwi?zaniem mo?e okaza? si? zaci?gni?cie taniej po?yczki pozabankowej.
W artykule sprawdzimy, które firmy honoruj? niestandardowe ?ród?a dochodu. Podpowiemy równie? jak po?yczy? pieni?dze, aby nie wpa?? w finansowe tarapaty.

Cho? rz?dowy program Rodzina 500+ znacz?co poprawi? warunki bytowe Polaków, sytuacja finansowa wielu polskich rodzin wci?? pozostawia wiele do ?yczenia.
Rosn?ce koszty ?ycia, wzrost cen produktów spo?ywczych oraz podstawowych us?ug przek?ada si? na kurcz?cy si? coraz szybciej stan rachunków bankowych.
Od pierwszego do pierwszego
?ycie od pierwszego do pierwszego to w naszym kraju przykra rzeczywisto??. Ogromny odsetek Polaków mo?e jedynie pomarzy? o oszcz?dno?ciach i poduszce finansowej „na czarn? godzin?”.
Ka?da wydana z?otówka cz?sto jest precyzyjnie zaplanowana, a na nieplanowane wydatki zwyczajnie nie ma miejsca.
Nie da si? jednak ukry?, ?e te od czasu od czasu si? zdarzaj?. Zazwyczaj w najmniej odpowiednim momencie.
Konieczno?? sfinansowania prywatnej wizyty u lekarza, zakupu leków czy naprawy samochodu –
co zrobi?, kiedy portfel ?wieci pustkami, a dodatkowe ?rodki potrzebne s? na ju??
Je?li bliscy nie s? w stanie udzieli? Ci finansowego wsparcia, wartym rozwa?enia wyj?ciem z sytuacji mo?e okaza? si? zaci?gni?cie taniej po?yczki pozabankowej.
Korzystaj?c z us?ug pozabankowych po?yczkodawców zaci?gniesz po?yczk? nawet w 15 minut. W 100 procentach przez internet, bez konieczno?ci wychodzenia z domu.
Warto wspomnie? tak?e, ?e wbrew obiegowym opiniom taka po?yczka wcale nie musi by? droga. Wiele firm oferuje swoim klientom… zupe?nie darmowe chwilówki.

Dok?d po chwilówk? dla najbiedniejszych?

Niestety, nie wszyscy po?yczkodawcy po?ycz? pieni?dze na ?wiadczenia alimentacyjne czy dochody z programu Rodzina 500+.
Gdzie szuka? firm otwartych na potrzeby najbiedniejszych Polaków?

Niestandardowe ?ród?a dochodu akceptuj?:

  • Wonga
  • ViaSMS
  • Vivus

Wymienione wy?ej firmy to niekwestionowani liderzy polskiego rynku po?yczkowego w Polsce. Korzystaj?c z ich us?ug mo?esz mie? gwarancj? najlepszego serwisu, uczciwo?ci oraz ca?kowitego bezpiecze?stwa.

Pierwsza mikropo?yczka zupe?nie za darmo

Korzystaj?c z us?ug ViaSMS i Vivusa swoj? pierwsz? po?yczk? zaci?gniesz zupe?nie za darmo. Nie zap?acisz nie tylko prowizji, ale równie? odsetek. Po?yczaj?c 1000 z?, dok?adnie tyle samo b?dziesz zobowi?zany zwróci? po?yczkodawcy.
Za pierwsz? chwilówk? w Wondze zap?acisz jedynie 10 z?. Bez wzgl?du na kwot?.

Trzeba przyzna?, ?e jest to ?wietna wiadomo?? dla osób, które chc? po?yczy? pieni?dze jak najtaniej. Co wa?ne, jedynym warunkiem braku op?at jest terminowy zwrot pieni?dzy.
Je?li spó?nisz si? ze sp?at? chwilówki cho?by 1 dzie?, po?yczkodawca b?dzie móg? anulowa? promocyjne warunki finansowania i obci??y? Ci? kosztem prowizji oraz odsetek za opó?nienie.

Jak wnioskowa? o po?yczk? na ?wiadczenia?

Z?o?enie wniosku po?yczkowego jest nie tylko szybkie, ale równie? bardzo proste. Pierwszym krokiem do otrzymania pieni?dzy powinna by? wizyta na stronie internetowej wybranego po?yczkodawcy i okre?lenie preferowanej kwoty oraz terminu sp?aty po?yczki.
Kolejnym – dok?adne wype?nienie i wys?anie wniosku po?yczkowego.
Na podstawie zawartych w nim informacji po?yczkodawca oceni zdolno?? do sp?aty po?yczki i wyda decyzj?.
Po wys?aniu formularza niezb?dna b?dzie weryfikacja danych osobowych. Procedura weryfikacji s?u?y zapewnieniu bezpiecze?stwa obu stronom umowy i wyeliminowaniu ryzyka zaci?gni?cia po?yczki na skradzione lub wy?udzone dane osobowe.

Najpopularniejsz? metod? weryfikacji danych jest wykonanie przelewu na konto firmy po?yczkowej. Jego kwota jest symboliczna i w zale?no?ci od po?yczkodawcy wynosi od 0,01 do 1 z?. Kiedy ?rodki zostan? zaksi?gowane, mo?liwe b?dzie sprawdzenie, czy dane w?a?ciciela rachunku pokrywaj? si? z tymi, wpisanymi we wniosku. Je?li personalia b?d? identyczne – po?yczkodawca przyst?pi do kolejnego etapu weryfikacji formularza. Je?li b?d? odmienne – wyda negatywn? decyzj?.

Osoby, które nie mog? wykona? przelewu (np. z powodu braku ?rodków na koncie), mog? skorzysta? z alternatywnej metody weryfikacji personaliów. Niektóre firmy udost?pni?y swoim klientom specjalne aplikacje, które w bezpieczny i szybki sposób ??cz? si? z rachunkiem bankowym, przekazuj?c po?yczkodawcy potrzebne dane.
Aby z nich skorzysta? nie musisz instalowa? na komputerze dodatkowego oprogramowania. Weryfikacji dokonasz poprzez stron? internetow? po?yczkodawcy, a potrzebne Ci b?d? jedynie dane do logowania do systemu bankowo?ci elektronicznej – login i has?o.

Pieni?dze nawet w kwadrans

Je?li weryfikacja danych przebiegnie pomy?lnie, decyzj? otrzymasz w ci?gu kilku minut. W przypadku pozytywnej, po?yczkodawca niezw?ocznie wyp?aci pieni?dze.
To, jak szybko znajd? si? na Twoim koncie zale?y jednak od pewnego czynnika.
Chc?c otrzyma? po?yczk? jak najszybciej zadbaj o to, aby wys?a? przelew weryfikacyjny na konto w tym banku, w którym znajduje si? tak?e Twój rachunek.
Dzi?ki temu pieni?dze zostan? zaksi?gowane ekspresowo. Po?yczkodawca b?dzie móg? wi?c natychmiast doko?czy? analiz? wniosku i wyp?aci? ?rodki. A te trafi? na Twoje konto w ci?gu kilkunastu sekund.
Je?li zrealizujesz przelew na konto w innym banku, pieni?dze mog? dotrze? do po?yczkodawcy nawet w kolejnym dniu roboczym. A to oznacza, ?e zamiast 15 minut b?dziesz zmuszony poczeka? na pieni?dze kilkana?cie, a nawet kilkadziesi?t godzin.