1. Szybkapozyczkabezbik.pl
 2. >
 3. Mikropo?yczki dla firm – zestawienie instytucji

Mikropo?yczki dla firm

Prowadzisz w?asn? dzia?alno??? Szukasz ?rodków na inwestycje, sp?at? zaleg?ych faktur czy uregulowanie zad?u?enia wzgl?dem ZUS-u i Urz?du Skarbowego?
Je?li bank odmówi? Ci kredytu, si?gnij po mikropo?yczk? dla firm, oferowan? przez pozabankow? instytucj? finansow?.

Otrzymanie firmowego kredytu w banku wbrew pozorom wcale nie jest ?atwe.

Banki dok?adnie prze?wietlaj? potencjalnych po?yczkobiorców, sprawdzaj?c nie tylko dokumenty finansowe firmy, ale równie? histori? kredytow? w Biurze Informacji Kredytowej.

Dodatkowe ?rodki mog? otrzyma? podmioty, które nie posiadaj? zaleg?o?ci wzgl?dem Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych i Urz?du Skarbowego oraz prowadz? dzia?alno?? wystarczaj?co d?ugo. W niektórych bankach wymagany do zaci?gni?cia kredytu sta? mo?e wynosi? nawet 12 miesi?cy.

Nie bez znaczenia jest równie? aktualna kondycja finansowa przedsi?biorstwa. W zale?no?ci od formy prowadzenia dzia?alno?ci, banki mog? wymaga? od kredytobiorców dostarczenia takich dokumentów jak:

 • deklaracja podatkowa PIT-36 lub PIT-36L z za??cznikiem PIT/B za zako?czony rok, podsumowanie KPiR, tabele amortyzacyjne lub wydruk z systemu;
 • zeznanie o wysoko?ci uzyskanych przychodów (PIT-28), ostatnia strona ewidencji przychodów za ostatni rok, ewidencja przychodów za okres bie??cy, spis z natury, wykaz ?rodków trwa?ych i warto?ci niematerialnych i prawnych;
 • bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie dwa lata oraz okres bie??cy (informacje dodatkowe, zestawienie zmian w kapitale – je?li s? sporz?dzane), prognozy za okres wskazany przez bank, deklaracja podatkowa PIT lub CIT.

Nawet, je?li Twoja firma pozostaje w dobrej kondycji finansowej, ju? sama lista
niezb?dnych za?wiadcze? mo?e spowodowa? zawrót g?owy.

Alternatywa dla kredytu bankowego – mikropo?yczka dla firm

Alternatyw? dla kredytu bankowego mo?e okaza? si? zaci?gni?cie pozabankowej po?yczki dla firm. Niezaprzeczalnym walorem takiego rozwi?zania jest ograniczona do minimum ilo?? formalno?ci, krótki czas oczekiwana na decyzj? oraz szybka wyp?ata ?rodków.

Po finansowanie dla firm mog? si?gn?? równie? mniej wiarygodni przedsi?biorcy, którzy nie mog? po?yczy? pieni?dzy w banku. Np. z uwagi na zbyt krótki sta? prowadzenia dzia?alno?ci, zad?u?enie wzgl?dem ZUS-u lub US czy negatywn? histori? kredytow? w BIK-u.

Dok?d po mikropo?yczk? dla firmy?

Szybkich po?yczek dla firm udziela obecnie kilkana?cie firm po?yczkowych. W?ród najlepszych i najbardziej znanych wymieni? trzeba:

 • Caseo
 • Speed Cash Polska
 • Aforti Finance
 • Iwoca

Sprawd?my, jakie wymagania stawia klientom ka?dy z wspomnianych wy?ej po?yczkodawców.

Po?yczka dla firm w Caseo

Caseo specjalizuje si? w udzielaniu po?yczek przedsi?biorcom, rejestruj?cym obroty na kasie fiskalnej. Korzystaj?c z us?ug serwisu Caseo po?yczysz maksymalnie 25 000 z?, rozk?adaj?c sp?at? na okres do 12 miesi?cy.

Dodatkowe ?rodki w Caseo mo?e po?yczy? osoba, która:

 • ma co najmniej 18 lat
 • prowadzi dzia?alno?? gospodarcz?
 • rejestruje obroty na kasie fiskalnej

Ogromnym walorem po?yczki w Caseo s? uproszczone do minimum procedury. Aby otrzyma? dodatkowe ?rodki potrzebny Ci b?dzie jedynie dowód osobisty oraz wydruk z kasy fiskalnej.
Otrzymany kapita? mo?esz przeznaczy? na dowolny cel zwi?zany z prowadzon? dzia?alno?ci?: inwestycje, zakup towaru, wyp?at? wynagrodze? czy sp?at? zaleg?ych faktur.

Mikropo?yczka w Speed Cash Polska

Speed Cash Polska oferuje firmom nast?puj?ce produkty finansowe:

 • po?yczki inwestycyjne
 • po?yczki operacyjne
 • po?yczki konsolidacyjne
 • po?yczki pomostowe

Warunkiem otrzymania finansowania jest ustanowienie zabezpieczenia w postaci nieruchomo?ci, firmy, dzia?ki, samochodu lub dzie?a sztuki.

W zale?no?ci od warto?ci zastawu, korzystaj?c z us?ug serwisu po?yczysz od 30 000 a? do 5 mln z?. Okres sp?aty zobowi?zania wynosi od od 3 miesi?cy do 10 lat.

Po?yczk? w Speed Cash Polska mo?e otrzyma? osoba, która:

 • posiada polskie obywatelstwo
 • jest pe?noletnia
 • jest w?a?cicielem nieruchomo?ci, firmy, dzia?ki, samochodu lub dzie? sztuki

Jako, ?e Speed Cash Polska udziela po?yczek równie? osobom fizycznym, prowadzenie dzia?alno?ci nie jest warunkiem koniecznym.

Szybka po?yczka w Aforti Finance

Aforti Finance udziela po?yczek pozabankowych przedsi?biorcom prowadz?cym jednoosobow? dzia?alno?? gospodarcz?, spó?kom cywilnym oraz spó?kom z o.o.

Wi?kszo?? klientów Aforti stanowi? klienci, którzy z uwagi na restrykcyjne wymogi prawa bankowego maj? utrudniony dost?p do finansowania prowadzonej dzia?alno?ci.

Korzystaj?c z us?ug Aforti mo?esz wybra? 1 z 6 po?yczek:

?rodki z po?yczki mo?esz przeznaczy? na:

 • sp?at? zaleg?o?ci w US/ZUS
 • sp?at? faktur
 • wyp?at? wynagrodze?
 • zakup towaru
 • inne cele, zwi?zane z prowadzon? dzia?alno?ci?
 • Je?li si?gniesz po po?yczk? Flash, Flash + lub Mikropo?yczk? AF decyzj? mo?esz otrzyma? ju? w ci?gu godziny.
 • W przypadku po?yczki Premium, Premium + i po?yczki Gold, proces weryfikacji mo?e potrwa? oko?o 2 godzin.

Ratalna po?yczka dla firm w serwisie Iwoca

Iwoca to serwis zajmuj?cy si? finansowym wsparciem dla ma?ych i ?rednich firm.
Korzystaj?c z us?ug Iwoki otrzymasz po?yczk? dla firm bez zb?dnych formalno?ci, ukrytych kosztów oraz za?wiadcze? z ZUS i US. Maksymalna kwota finansowania wynosi 150 000 z?, a okres sp?aty – 12 miesi?cy.
Aby uzyska? po?yczk? w Iwoce, Twoja firma powinna spe?ni? nast?puj?ce kryteria:

 • przynajmniej 3 miesi?ce historii obrotów
 • minimum 5000 z? ?redniego miesi?cznego przychodu
 • przedsi?biorstwo zarejestrowane w Polsce
 • Co wa?ne, Iwoca zagl?da zarówno do zasobów Biura Informacji Kredytowej, jak równie? do rejestrów Biur Informacji Gospodarczej. Cho? po?yczkodawca deklaruje, ?e ka?dy wniosek rozpatruje indywidualnie, niski scoring w BIK-u oraz wpis na czarn? list? mog? by? przyczyn? odmownej decyzji.

Mikropo?yczka na rozpocz?cie dzia?alno?ci

W?ród po?yczkodawców, udzielaj?cych finansowania firmom znajduj? si? równie? takie, które kieruj? swoj? ofert? do osób planuj?cych rozpocz?cie dzia?alno?ci.

Jedn? z nich jest Monument Fund.

Firma udziela po?yczek z zabezpieczeniem nieruchomo?ci?. Aby otrzyma? finansowanie nale?y posiada? mieszkanie, dom, lokal us?ugowy, dzia?k? inwestycyjn? lub inn?, akceptowaln? przez po?yczkodawc? nieruchomo??.

W zale?no?ci od warto?ci nieruchomo?ci b?dziesz móg? po?yczy? od 50 000 z? a? do 5 000 000 z?. Sp?at? roz?o?ysz na 3, 6, 12 lub 18 miesi?cy. W uzasadnionych przypadkach mo?e zosta? dodatkowo przed?u?ony.

Pieni?dze z po?yczki mo?esz przeznaczy? na dowolny cel, zwi?zany z prowadzon? dzia?alno?ci?:

 • sp?at? zaleg?o?ci w US/ZUS
 • sp?at? faktur
 • wyp?at? wynagrodze?
 • zakup towaru
 • inne cele, zwi?zane z prowadzeniem firmy

Co wa?ne, Monument Fund nie zagl?da do zasobów Biur Informacji Gospodarczej. Nie weryfikuje równie? historii kredytowej w Biurze Informacji Gospodarczej. Po mikropo?yczk? na rozpocz?cie dzia?alno?ci mo?e wi?c wnioskowa? osoba zad?u?ona.

Zanim po?yczysz

Zanim zaci?gniesz po?yczk? dla firmy dok?adnie przeanalizuj swoje mo?liwo?ci finansowe. Zw?aszcza, je?li kondycja Twojego biznesu jest mocno zaburzona, a pieni?dze z po?yczki chcesz przeznaczy? na sp?at? zad?u?enia wzgl?dem kontrahentów lub instytucji finansowych.

Zbyt lekkomy?lna decyzja, zamiast poprawi? Twoj? sytuacj?, mo?e znacz?co j? pogorszy?.

Konsekwencje nieprzemy?lanych wyborów mog? by? d?ugofalowe i wyj?tkowo nieprzyjemne. Nie tylko dla portfela.