Lendon

Informacje o firmie

chwilówka od ręki
Lendon.pl logo
Ocena: 3.63
(ilość ocen: 8)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: Creamfinance Poland spó?ka z o. o.
Siedziba firmy: Al. Jerozolimskie 134, Warszawa
E-mail: info@lendon.pl
WWW: https://www.lendon.pl/
Telefon kontaktowy: 22 388 64 44
Godziny pracy: Pn. - Pt. 08:00 - 20:00,
Sb. - Nd. 09:00 - 18:00

NIP: 525-254-89-58
REGON: 146563260
KRS: 0000453034

Podstawowe informacje o po?yczce w LendOn

LendOn oferuje chwilówki w kwocie do 100 do 5000 z?. Pierwsz? po?yczk? w maksymalnej wysoko?ci 2000 z? mo?esz zaci?gn?? zupe?nie za darmo. Na sp?at? po?yczki w LendOn b?dziesz mia? maksymalnie 30 dni.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie LendOn?

Po?yczk? w LendOn mo?e otrzyma? osoba, która:

 • ma nie mniej ni? 23 i nie wi?cej ni? 65 lat,
 • jest zameldowana i mieszka w Polsce,
 • posiada numer PESEL i polski dowód osobisty,
 • posiada aktywny numer telefonu komórkowego,
 • nie posiada niesp?aconych zobowi?za?, które zosta?y by ujawnione w bazach danych prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej lub Biuro Informacji Kredytowej.

Wymagane dokumenty

 • Dowód osobisty

Weryfikacja w bazach d?u?ników

 • Krajowy Rejestr D?ugów
 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor
 • Biuro Informacji Gospodarczej

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie LendOn?

 • Chcesz zaci?gn?? po?yczk? w LendOn? Wejd? na www.lendon.pl, okre?l kwot? po?yczki i termin sp?aty. Nast?pnie wype?nij prosty formularz i prze?lij go po?yczkodawcy.
 • Kolejnym krokiem b?dzie weryfikacja danych. Decyzj? po?yczkow? otrzymasz w ci?gu kilku minut, a dodatkowe ?rodki – nawet w ci?gu kwadransa.

Najcz??ciej zadawane pytania

W jakich godzinach pracuje biuro obs?ugi klienta LendOn?

Biuro obs?ugi klienta LendOn pracuje od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 08:00-21:00 oraz w soboty i w niedziele pomi?dzy 9:00 a 18:00.

Czy LendOn udziela darmowych po?yczek?

Tak. Korzystaj?c z us?ug tego po?yczkodawcy b?dziesz móg? po?yczy? za darmo nawet 2000 z?.

Czy w LendOn mog? zweryfikowa? dane bez przelewu z?otówki?

Tak. W LendOn b?dziesz móg? zweryfikowa? to?samo?? przy pomocy aplikacji Instantor. Aplikacja w bezpieczny sposób ??czy si? z Twoim rachunkiem bankowym i przekazuje po?yczkodawcy niezb?dne infromacje.

Czy LendOn umo?liwia refinansowanie po?yczki?

Tak. Je?li nie b?dziesz w stanie sp?aci? po?yczki na czas, b?dziesz móg? wnioskowa? o jej refinansowanie.