Kuki

Informacje o firmie

chwilówka od ręki
kuki.pl logo
Ocena: 4.67
(ilość ocen: 3)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: FinCapital Sp. z o. o.
Siedziba firmy: ul. Post?pu 18B, Warszawa
E-mail: info@kuki.pl
WWW: www.kuki.pl
Telefon kontaktowy: 22 349 94 10
Godziny pracy: Pon. - Pt. 08:00 - 22:00, Sb.-Ndz. 9:00-17:00
NIP: 7010642695
REGON: 366100525
KRS: 0000653383

Najwa?niejsze informacje o Kuki.pl

Kuki.pl jest przyjazn? dla klienta pozabankow? instytucj? finansow?. Priorytetem s? dobre relacje z klientami, dlatego wzi?cie po?yczki w tej formie jest wygodne, proste i szybkie. Kuki.pl zajmuje si? udzielaniem po?yczek krótkoterminowych na nag?e wydatki.

Jakie po?yczki s? oferowane w serwisie Kuki.pl?

Aby dosta? chwilówk? od Kuki.pl, nie jest wymagane ?adne zabezpieczenie, por?czenie, czy za?wiadczenia o dochodach od pracodawcy. Firma oferuje po?yczki w kwocie od 200 do 10.000 z?. Maksymalny termin sp?aty to 30 dni. Pierwsza po?yczka nie mo?e przekroczy? kwoty 3000 z?. Pierwsza Promocyjna Po?yczka jest ca?kowicie bezp?atna, je?eli sp?aci si? j? w wymaganym terminie.
Kto mo?e stara? si? o po?yczk? w serwisie Kuki.pl?
O po?yczk? w Kuki.pl mo?e ubiega? si? ka?da osoba fizyczna, która:

  • jest w wieku od 20 do 75 lat,
  • ma w?asny numer telefonu komórkowego,
  • ma osobisty rachunek bankowy,
  • ma aktualny dowód osobisty,
  • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • posiada pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych.

Wymagane dokumenty

Wymagane jest jedynie posiadanie aktualnego dowodu osobistego. Aby wzi?? po?yczk? potrzebne Ci b?dzie jeszcze konto bankowe i aktywny telefon komórkowy. Niezb?dne jest równie? posiadanie obywatelstwa polskiego.
Procedura po?yczkowa w Kuki.pl
Na stronie www.kuki.pl nale?y wybra? kwot? i okres, na jaki potrzebne Ci s? pieni?dze. Nast?pnie trzeba klikn?? przycisk „We? po?yczk?”. Je?eli jest to Twoja pierwsza po?yczka, to dodatkowo musisz wype?ni? formularz rejestracyjny, w którym podasz swoje dane. W dalszej kolejno?ci trzeba wykona? przelew weryfikacyjny w wysoko?ci 0,01 z? (1 grosz) na podany na stronie rachunek bankowy. W tytule przelewu nale?y wpisa?: „Potwierdzam Warunki Umowy Po?yczki Kuki.pl (Twój numer PESEL)” Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, pieni?dze zostan? przelane na Twoje konto. Je?eli masz konto w jednym z wymienionych tutaj banków: PKO Bank Polski / Inteligo, Pekao SA, mBank / BRE Bank / MultiBank, Santander / BZWBK / Kredyt Bank, ING Bank ?l?ski, Alior Bank / T-mobile / Bank BPH, Millennium Bank, Getin Bank, to otrzymasz ?rodki finansowe w ci?gu 15 minut od decyzji kredytowej.

Najcz?stsze pytania

Czy mo?na mie? jednocze?nie wi?cej ni? jedn? po?yczk? w serwisie Kuki.pl?

Niestety jest to niemo?liwe. Mo?na mie? tylko jedn? po?yczk? w tym samym czasie w firmie Kuki.pl. O nast?pny kredyt, mo?na si? ubiega? dopiero po sp?acie poprzedniego zobowi?zania.

Czy mo?na ubiega? si? o po?yczk? w Kuki.pl, je?eli ma si? ju? kredyt w banku albo innej instytucji finansowej?

Posiadanie kredytu w innym miejscu, nie jest ?adn? przeszkod?, je?eli nie masz w tamtej instytucji opó?nie? w sp?atach.

Ile czeka si? na decyzj? kredytow??

Jest to zale?ne od tego, kiedy serwis Kuki.pl otrzyma wspomnian? wcze?niej op?at? rejestracyjn? na rachunek bankowy. Klienci, którzy maj? rachunek bankowy w jednym z banków, z którymi wspó?pracuje firma Kuki.pl, szybciej otrzymaj? tak? decyzj?. Osoby, które maj? rachunek bankowy, w innych miejscach, musz? by? przygotowane na to, ?e czas podj?cia decyzji kredytowej b?dzie uzale?niony od sesji mi?dzybankowych. Osoby, które z?o?? wniosek o przyznanie po?yczki po godzinach pracy lub w ?wi?to, decyzj? kredytow? otrzymaj? w nast?pny dzie? roboczy.