KredytZen

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kredyt ZEN logo
Ocena: 3.67
(ilość ocen: 3)
Dokładna nazwa firmy: Zen Media International OÜ
Siedziba firmy: Aleje Jerozolimskie 28, Warszawa
E-mail: info@kredytzen.pl
Telefon kontaktowy: (372) 6113900
NIP: brak informacji
REGON: brak informacji
KRS: brak informacji

Podstawowe informacje o serwisie KredytZen

Serwis KredytZen specjalizuje si? w udzielaniu po?yczek krótkoterminowych przez internet. Marka nale?y do esto?skiej spó?ki ZEN MEDIA OÜ. Klienci KredytZen szczególnie doceniaj? minimaln? ilo?? formalno?ci, przejrzyste zapisy umowy oraz brak ukrytych op?at.
Po?yczka w KredytZen to gwarancja bezpiecze?stwa i satysfakcji.
Po?yczkodawca deklaruje, ?e a? 90,87 proc. z?o?onych wniosków to wnioski rozpatrzone pozytywnie. Z informacji, zamieszczonej na stronie internetowej KredytZEN wynika tak?e, ?e firma udzieli?a ju? ponad 14 000 szybkich po?yczek na ??czn? kwot? 7,56 mln. z?.
W?a?cicielem serwisu KredytZEN jest ZEN MEDIA OÜ.

Podstawowe informacje o po?yczce w serwisie KredytZen

Korzystaj?c z us?ug serwisu KredytZEN po?yczysz od 200 do 4000 z?. Na sp?at? zobowi?zania b?dziesz mia? maksymalnie 30 dni. Nowi klienci mog? zaci?gn?? darmow? chwilówk? w wysoko?ci 500 z?. Wnioski przyjmowane s? przez ca?? dob?, 7 dni w tygodniu.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w serwisie KredytZen?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • jest obywatelem/rezydentem Polski,
  • ma od 20 do 65 lat,
  • mo?e wykaza? si? sta?ym dochodem,
  • jest w?a?cicielem konta bankowego,
  • jest w?a?cicielem numeru telefonu komórkowego.

Wymagane dokumenty

Do weryfikacji Twojej zdolno?ci kredytowej wystarczy jedynie dowód osobisty. Po?yczkodawca nie wymaga dostarczania dodatkowych dokumentów, za?wiadcze? czy wyci?gów z konta bankowego. Decyzja podejmowana jest w oparciu o dane zawarte we wniosku po?yczkowym.

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w serwisie KredytZen?

Chcesz zaci?gn?? po?yczk? w serwisie KredytZen? Wejd? na www.kredytzen.pl, okre?l preferowan? kwot? po?yczki oraz termin sp?aty i wype?nij prosty formularz. Nast?pnie zweryfikuj swoje dane osobowe i poczekaj na decyzj?. Otrzymasz j? w ci?gu kilku minut. Je?li b?dzie pozytywna, po?yczkodawca niezw?ocznie wyp?aci ?rodki.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy korzystaj?c z us?ug serwisu KredytZen mog? po?yczy? pieni?dze za darmo?

Tak. Nowi klienci KredytZen mog? si?gn?? po darmow? chwilówk? w wysoko?ci 500 z?.

Czy mog? odst?pi? od umowy po?yczki?

Jak najbardziej. Zgodnie z ustaw? o kredycie konsumenckim, mo?esz odst?pi? od umowy po?yczkowej w ci?gu 14 dni od momentu jej zawarcia. Ca?? po?yczon? kwot?, wraz z odsetkami za okres, w którym korzysta?e? z pieni?dzy b?dziesz musia? zwróci? na konto po?yczkodawcy w ci?gu 30 dni.

W jakich godzinach pracuje dzia? obs?ugi klienta?

Dzia? obs?ugi klienta KredytZen pracuje od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od 9.00 do 18.30, oraz w soboty od 10.00 do 15.00.