Kredyt1000

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kredyt1000 logo
Ocena: 5
(ilość ocen: 1)
Dokładna nazwa firmy: POLI INVEST Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Lity?skiego 16 B lok. 31, Suwa?ki
E-mail: info@kredyt1000.pl
Telefon kontaktowy: +48 698 290 110
NIP: 5213540289
REGON: 142024708
KRS: 0000337393

Podstawowe informacje o serwisie Kredyt1000

Serwis Kredyt1000 to nowoczesny i bezpieczny sposób na sfinansowanie nieplanowanych wydatków. Po?yczaj?c pieni?dze w serwisie Kredyt1000, zaci?gniesz chwilówk? w 100 proc. przez internet. Bez konieczno?ci wychodzenia z domu. Wygodnie i komfortowo.

Podstawowe informacje o po?yczce w serwisie Kredyt1000

Korzystaj?c z us?ug serwisu Kredyt1000 po?yczysz od 500 do 3000 z?. Na sp?at? zobowi?zania b?dziesz mia? od 61 do 90 dni. W przeciwie?stwie do tradycyjnej chwilówki, po?yczk? w Kredyt1000 mo?esz sp?aci? w 2 ratach. Dzi?ki temu znacz?co zminimalizujesz ryzyko opó?nie? w sp?acie.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w serwisie Kredyt1000?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • posiada polskie obywatelstw, polski dowód osobisty oraz numer PESEL;
  • ma nie mniej ni? 18 i nie wi?cej ni? 70 lat;
  • nie posiada niepokrytych d?ugów oraz historii w BIK i KRD;
  • jest zatrudniona;
  • posiada pozytywn? histori? sp?at udzielonych wcze?niej po?yczek.

Wymagane dokumenty

Aby po?yczkodawca móg? prawid?owo zweryfikowa? Twój wniosek o po?yczk?, niezb?dne jest przes?anie do Biura Obs?ugi Klienta nast?puj?cych dokumentów e-mailem:

  • kopii dowodu osobistego,
  • kopii pe?nych wyci?gów z konta osobistego, na które otrzymujesz wynagrodzenie, za okres ostatnich 3 miesi?cy,
  • aktualne za?wiadczenie o zatrudnieniu.

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w serwisie Kredyt1000?

Chcesz zaci?gn?? po?yczk? w serwisie Kredyt1000? Wejd? na www.kredyt1000.pl i zarejestruj si? w systemie. Nast?pie zweryfikuj swoj? to?samo??, przesy?aj?c na konto po?yczkodawcy symboliczn? z?otówk?.
Zaloguj si? do sfery u?ytkownika, wprowadzaj?c ID  i has?o. Wybierz najbardziej odpowiedni wariant z koszyka po?yczek i potwierd? wybrane warunki po?yczki has?em.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy korzystaj?c z us?ug serwisu Kredyt1000 mog? przed?u?y? termin sp?aty po?yczki?

Tak. Aktywacji przed?u?enia mo?esz dokona? po uiszczeniu nale?nych odsetek za udzielenie po?yczki, sk?adek ubezpieczeniowych i op?at administracyjnych, oraz ewentualnych odsetek za nieterminow? sp?at? i monity. Op?aty nale?y wp?aci? na wybrane konto Kredyt1000.pl, podaj?c w tytule przelewu nr PESEL po?yczkobiorcy.

W jaki sposób otrzymam decyzj??

Decyzj? otrzymasz SMS-em na numer wskazanego we wniosku telefonu komórkowego.

Czy Kredyt1000 weryfikuje BIK?

Kredyt1000 nie weryfikuje historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej. Dodatkowe ?rodki mog? wi?c otrzyma? osoby zad?u?one, z negatywn? histori? i niskim scoringiem.