Kredito24

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kredito24 logo
Ocena: 5
(ilość ocen: 1)
Dokładna nazwa firmy: Kreditech Polska Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Prosta 32, Warszawa
E-mail: info@kredito24.pl
Telefon kontaktowy: 71 88 11 077
NIP: 5252534005
REGON: 146209184
KRS: 0000429058

Podstawowe informacje o po?yczce w Kredito24

Kredito24 oferuje szybkie po?yczki do 3000 z?. Maksymalny czas sp?aty chwilówki to 30 dni.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w Kredito24?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

 • uko?czy?a 18 r.?.
 • posiada dowód osobisty, numer telefonu komórkowego i konto w banku,
 • przebywa na terytorium Polski
 • jest zatrudniona i posiada dochody.

Wymagane dokumenty

 • Dowód osobisty

Weryfikacja w bazach d?u?ników

 • Rejestr D?u?ników ERIF
 • BIGInfo Monitor
 • Krajowy Rejestr D?ugów

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie Kredito24?

 • Wejd? na stron? www.kredito24.pl
 • Okre?l kwot? i okres sp?aty chwilówki, a nast?pnie kliknij Z?ó? wniosek teraz
 • Dok?adnie wype?nij i wy?lij wniosek po?yczkowy
 • Zweryfikuj swoje dane osobowe
 • Oczekuj na decyzj?
 • Ciesz si? dodatkow? gotówk?

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy Kredito24 oferuje darmowe po?yczki?

Nie. Kredito24 nie oferuje darmowych po?yczek. Korzystaj?c z us?ug tego po?yczkobiorcy b?dziesz móg? jednak zaci?gn?? pierwsz? po?yczk? w wysoko?ci a? 3000 z?.

Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty po?yczki w Kredito24?

Tak, jest to mo?liwe. Przed?u?enie terminu sp?aty po?yczki kosztuje odpowiednio:
-12% od kwoty po?yczki za 7 dni*
-16% od kwoty po?yczki za 15 dni*
-32% od kwoty po?yczki za 30 dni*

Czy mog? zweryfikowa? swoje dane bez przelewu z?otówki?

Tak. Kredito24 umo?liwia weryfikacj? danych przy pomocy aplikacji KontoConnet. Aplikacja ??czy si? z Twoim rachunkiem bankowym, przekazuj?c po?yczkodawcy potrzebne informacje.

Co wa?ne, KontoConnect nie ma dost?pu do salda Twojego rachunku, wysoko?ci po?yczek i kredytów czy produktów inwestycyjnych.

Kiedy b?d? móg? zaci?gn?? kolejn? chwilówk?w Kredito24?

Kolejn? po?yczk? w Kredito24 b?dziesz móg? zaci?gn?? po otrzymaniu potwierdzenia sp?aty poprzedniego zobowi?zania.