Kobieta z kas?

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kobieta z kas? logo
Ocena: 5
(ilość ocen: 1)
Dokładna nazwa firmy: Friendly Finance Poland Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Z?ota 7 lok. 18, Warszawa
E-mail: kontakt@kobietazkasa.pl
Telefon kontaktowy: 22 535 35 53
NIP: 107-002-50-46
REGON: 146512445
KRS: 0000448749

Podstawowe informacje o firmie Kobieta z Kas?

Marka Kobieta z Kas? jest cz??ci? spó?ki Friendly Finance Poland Sp.z.o.o, dzia?aj?cej tak?e na terenie Czech, S?owacji i Estonii. Wieloletnie do?wiadczenie tego po?yczkodawcy przek?ada si? na pozytywne opinie i zadowolenie tysi?cy klientów. Kobieta z Kas? to minimum formalno?ci, przejrzyste procedury i szybka weryfikacja wniosku.

Podstawowe informacje o po?yczce w Kobieta z Kas?

Korzystaj?c z us?ug firmy Kobieta z kas? b?dziesz móg? po?yczy? od 200 do 1500 z?. Pierwsz? po?yczka w wysoko?ci 500 z? mo?esz otrzyma? zupe?nie za darmo. Na jej sp?at? b?dziesz mia? od 7 do 35 dni.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie Kobieta z Kas??

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • ma co najmniej 20 lat,
  • posiada numer PESEL,
  • posiada sta?y dochód,
  • nie posiada zaleg?o?ci w sp?acie innych zobowi?za? finansowych,
  • nie zosta?a wpisana do rejestru d?u?ników.

Wymagane dokumenty

Dowód osobisty

Weryfikacja w bazach d?u?ników

  • Krajowy Rejestr D?ugów
  • Rejestr D?u?ników Erif
  • BIGInfo Monitor

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie Kobieta z Kas??

Aby po?yczy? pieni?dze w Kobieta z Kas?, wejd? na www.kobietazkasa.pl. Wybierz preferowan? kwot? po?yczki oraz termin sp?aty, a nast?pnie dok?adnie wype?nij i wy?lij wniosek po?yczkowy. Kolejnym krokiem powinno by? wykonanie przelewu weryfikacyjnego w wysoko?ci 0,01 z?. Decyzj? po?yczkow? otrzymasz e-mailem. Je?li b?dzie pozytywna, pieni?dze mog? znale?? si? na Twoim koncie w ci?gu kilku minut.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy Kobieta z Kas? udziela darmowych chwilówek?

Tak. korzystaj?c z us?ug tego po?yczkodawcy b?dziesz móg? po?yczy? 500 z?. Na sp?at? ca?o?ci kwoty b?dzie mia? maksymalnie 35 dni.

Czy aby otrzyma? po?yczk? musz? mie? polskie obywatelstwo?

O po?yczk? mo?e ubiega? si? osoba, która jest rezydentem Polski, czyli ma status obywatela lub osoby nieposiadaj?cej obywatelstwa, lecz zamieszkuj?cej w Polsce i posiadaj?cej numer PESEL.

Ile b?d? czeka? na decyzj? po?yczkow? w Kobieta z Kas??

Wniosek przetwarzany jest natychmiast po zaksi?gowaniu przelewu weryfikacyjnego. Jego sprawdzanie nie trwa z regu?y d?u?ej ni? kilka – kilkana?cie minut.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

Je?li posiadasz konto w 1 z banków: Millennium, PKO BP, BZ WBK+Kredyt Bank, Pekao SA, mBank, Alior Bank, otrzymasz pieni?dze niemal natychmiast. Je?li Twoje konto znajduje si? w innym banku, szybko?? otrzymania pieni?dzy zale?y od terminów ksi?gowania przelewów.