1. Szybkapozyczkabezbik.pl
  2. >
  3. Kiedy firma po?yczkowa wypowie Ci chwilówk??

Kiedy firma po?yczkowa wypowie Ci chwilówk??

Zaci?gaj?c chwilówk?, z pewno?ci? nie zastanawiasz si?, w jakich sytuacjach firma po?yczkowa mo?e wypowiedzie? ci umow?. Tak? wiedz? dobrze jednak mie?, bo po?yczka mo?e zosta? wypowiedziana nie tylko wówczas, gdy masz zaleg?o?ci w jej sp?acie.

Rynek po?yczek pozabankowych jest wart ponad 5 mld z?. Nie powinno zatem dziwi?, ?e z roku na rok przybywa firm, które kusz? atrakcyjnymi warunkami zaci?gni?cia takiego zobowi?zania. Jako osoba zainteresowana zawnioskowaniem o przyznanie chwilówki, musisz wiedzie?, ?e ka?da firma dzia?aj?ca na rynku, z któr? podpiszesz umow? o po?yczk?, mo?esz j? wypowiedzie?, cho? musi mie? ku temu powód. Jakie s? g?ówne powody, dla których ma miejsce taka sytuacja? Co w sytuacji, gdy wypowiedzenie jest ju? faktem?

Ka?da ze stron ma swoje obowi?zki

Podpisuj?c umow? o po?yczk?, masz zarówno prawa, jak i obowi?zki. Twoim podstawowym prawem jest otrzymanie kwoty widniej?cej na umowie, za? obowi?zkiem sp?ata zobowi?zania w terminie. Je?eli nie wywi??esz si? z tego zobowi?zania, to firma pozabankowa, b?dzie mia?a prawo wypowiedzie? ci chwilówk?.

W zale?no?ci od polityki firmy, z któr? podpisa?e? umow?, wypowiedzenie umowy nast?pi po up?ywie np. 30 dni, licz?c od dnia, w którym powiniene? dokona? p?atno?ci. Inaczej sytuacja prezentuje si? wówczas, gdy podpisa?e? umow? o po?yczk? d?ugoterminow?, np. na 24 miesi?ce. Wówczas ju? brak uregulowania np. 3 rat mo?e doprowadzi? do tego, ?e po?yczkodawca wypowie ci umow?, ??daj?c natychmiastowej sp?aty zad?u?enia widniej?cego na twoim koncie.

Monit(y) przed wypowiedzeniem umowy

Musisz wiedzie?, ?e wypowiedzenie umowy po?yczki zarówno dla banków, jak i firm pozabankowych to ostateczno??. W praktyce oznacza to, ?e zanim otrzymasz wypowiedzenie, po?yczkodawca b?dzie kierowa? do ciebie monity. Upomnienia mo?esz otrzymywa? nie tylko w formie pisemnej. Je?eli poda?e? numer telefonu do kontaktu sk?adaj?c wniosek o po?yczk?, to telefonicznie mog? si? z tob? kontaktowa? pracownicy firmy po?yczkowej, chc?c dowiedzie? si?, z czego wynika opó?nienie w p?atno?ciach.

Bardzo mo?liwe, ?e je?eli jako pierwszy skontaktujesz si? z firm? pozabankow?, wskazuj?c, ?e masz chwilowe problemy z p?atno?ci?, to podczas rozmowy ustalisz nowy termin sp?aty po?yczki. Zyskasz zatem na czasie, bo otrzymasz co najmniej kilka dni na zgromadzenie funduszy i uchronienie swojej historii kredytowej przed negatywnymi wpisami.

Wprowadzenie w b??d firmy pozabankowej? Równie? spodziewaj si? wypowiedzenia umowy

Wi?kszo?? firm pozabankowych nie wymaga od swoich klientów dostarczenia za?wiadczenia o zarobkach. S? jednak takie, w których staraj?c si? o po?yczk?, musisz wskaza? m.in. nazw? pracodawcy. Je?eli przedstawisz nieprawdziwe dane, to konsekwencj? mo?e by? w?a?nie wypowiedzenie umowy. Musisz mie? bowiem ?wiadomo??, ?e pracownicy firm pozabankowych wyrywkowo sprawdzaj? podane we wniosku informacje ju? na etapie jego rozpatrywania.

W sytuacji, gdy we wniosku poda?e? fikcyjne miejsce zatrudnienia i nie sp?aci?e? otrzymanej po?yczki, musisz przygotowa? si? na spore k?opoty. Dlaczego? Gdy? ujawniaj?c oszustwo, firma pozabankowa mo?e skierowa? wniosek o ?ciganie i ukaranie do odpowiednich organów w zwi?zku np. z doprowadzeniem do niekorzystnego rozporz?dzenia mieniem.

Po?yczka pozabankowa na d?ugi okres a obni?enie zdolno?ci kredytowej w trakcie jej sp?aty

Firmy pozabankowe, w ofercie których znajduj? si? po?yczki na d?ugi okres, np. 12 lub 24 miesi?ce, najcz??ciej dok?adnie sprawdzaj? potencjalnego po?yczkobiorc? przed wydaniem decyzji. Je?eli w momencie uzyskania po?yczki mia?e? dobr? prac? i mog?e? swobodnie regulowa? swoje zobowi?zania wobec firmy pozabankowej, a nast?pnie twoja sytuacja uleg?a zmianie, to musisz mie? ?wiadomo??, ?e firma równie? mo?e wypowiedzie? zawart? umow?.

W praktyce powy?sza sytuacja ma miejsce stosunkowo rzadko. Jako odpowiedzialny po?yczkobiorca, z pewno?ci? b?dziesz d??y? do tego, aby doj?? do porozumienia z przedstawicielami po?yczkodawcy w sprawie dalszej sp?aty zobowi?zania. By? mo?e oka?e si?, ?e jest mo?liwa zmiana terminów p?atno?ci lub wyd?u?enie okresu sp?acania zobowi?zania, co prze?o?y si? na ni?sz? rat? po?yczki. Rozwi?za? jest wiele – dobrze, aby? przed wyborem, sprawdzi?, które b?dzie dla ciebie najkorzystniejsze, czyli najta?sze.

Wypowiedzenie i… co dalej?

Musisz pami?ta?, ?e wypowiedzenie umowy po?yczki to zawsze ostateczno??. Banki korzystaj? z takiej mo?liwo?ci np. wówczas, gdy po?yczkobiorca unika kontaktu lub nie sp?aci? zobowi?zania w terminie. Je?eli b?dziesz mie? problem z regulowaniem kolejnych rat (w przypadku po?yczki udzielonej na d?u?szy okres, np. rok), to powiniene? jak najszybciej skontaktowa? si? z pracownikami firmy po?yczkowej. Tylko w ten sposób mo?esz wypracowa? z po?yczkobiorc? rozwi?zanie, które pozwoli ci zachowa? dobr? histori? kredytow? i unikn?? sytuacji wypowiedzenia umowy.

Je?eli umowa zosta?a ci wypowiedziana, to firma pozabankowa ma prawo dochodzi? swoich roszcze? na drodze s?dowej, a w razie, gdyby? nadal nie spe?ni? zobowi?zania, równie? skierowa? wniosek do komornika s?dowego. Pami?taj, ?e takie dzia?ania spowoduj?, ?e zwi?kszy si? kwota, któr? b?dziesz musia? odda?.