Kasomat

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kasomat logo
Ocena: 3.8
(ilość ocen: 5)
Dokładna nazwa firmy: Polska Platforma Finansowa Sp. z o. o.
Siedziba firmy: Pl. W?adys?awa Andersa 7, Pozna?
E-mail: info@kasomat.pl
Telefon kontaktowy: (61) 415-20-93
NIP: 7831738858
REGON: 365201709
KRS: 0000632303

Podstawowe informacje o firmie Kasomat – poznaj recenzje i opinie klientów

Kasomat.pl jest pierwszym na polskim rynku serwisem, realizuj?cym ide? b?yskawicznej po?yczki on-line. Kasomat.pl oferuje mo?liwo?? otrzymania krótkoterminowej po?yczki w bardzo krótkim czasie. Marka powsta?a z my?l? o spe?nieniu oczekiwa? najbardziej wymagaj?cej grupy odbiorców.

Podstawowe informacje o po?yczce w Kasomat

Kasomat udziela krótkoterminowych po?yczek przez internet w kwocie od 350 do 1000 z?.
Okres sp?aty chwilówki wynosi od 1 do 30 dni.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie Kasomat?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • ma nie mniej ni? 20 lat i nie wi?cej ni? 65 lat
  • posiada dowód osobisty, numer konta oraz numer telefonu komórkowego
  • posiada pozytywn? histori? kredytow? i brak negatywnych wpisów w bazach d?u?ników oraz Krajowym Rejestrze D?ugów

Wymagane dokumenty

Dokumentem potrzebnym do otrzymania po?yczki jest wyci?g z konta za okres 3 miesi?cy lub w przypadku braku takiego dokumentu wyci?g z konta za 1 miesi?c oraz rachunek za pr?d,gaz,wod? lub media.

Weryfikacja w bazach d?u?ników

Biuro Informacji Kredytowej, Krajowy Rejestr D?ugów, BIGInfo Monitor

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie Kasomat?

Aby zaci?gn?? po?yczk?, wejd? na www.kastomat.pl, a nast?pnie wybierz kwot? i okres sp?aty po?yczki. Kolejnym krokiem b?dzie wype?nienie prostego formularza oraz za??czenie wyci?gu z konta za okres 3 m-cy lub wyci?gu z konta za 1 miesi?c oraz rachunku za pr?d, gaz, wod?, media.
Niezb?dne b?dzie tak?e zweryfikowanie swoich danych, poprzez wykonanie przelewu na konto po?yczkodawcy (1 z?)/ Po pomy?lnym przej?ciu weryfikacji, w ci?gu kilku minut otrzymasz przelew z po?yczk? na swoje konto.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy Kasomat umo?liwia przed?u?enie terminu sp?aty?

Tak. Je?li nie b?dziesz w stanie zwróci? pieni?dzy w terminie, mo?esz przed?u?y? termin sp?aty zobowi?zania, p?ac?c jedynie bie??ce koszty.

Czy mog? obni?y? koszt po?yczki w Po?yczkomacie?

Tak. Wystarczy poleci? Kasomat.pl znajomym (wpisuj?c e-mail osoby polecaj?cej w formularzu po?yczki). Ka?de polecenie obni?a koszt po?yczki o 6%.

W jakich godzinach wyp?acane s? po?yczki?

System Kasomat.pl dzia?a ca?? dob?, natomiast z przyczyn bezpiecze?stwa po?yczki wyp?acane s? od poniedzia?ku do pi?tku, w godzinach 8-20.