Kasa Tak

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

KasaTAK logo
Ocena: 3.5
(ilość ocen: 6)
Dokładna nazwa firmy: Ferratum Bank p.l.c.
Siedziba firmy: Tagliaferro Business Centre Level 6, 14 High Street, Sliema, Malta
E-mail: info@ferratumbank.pl
Telefon kontaktowy: 71 716 22 22
NIP: MT 2101-8613
REGON: brak informacji
KRS: brak informacji

Podstawowe informacje o firmie

Marka KasaTAK jest cz??ci? znanej i rozpoznawalnej na polskim rynku spó?ki Grupa Ferratum.
Jest to najwi?ksza w Europie firma, oferuj?ca po?yczki, udzielane przez internet i telefon komórkowy. Ferratum dzia?a obecnie w 19 krajach na ca?ym ?wiecie. Nie wszyscy wiedz?, to w?a?nie ona wprowadzi?a w Europie mobilne mikropo?yczki.

Podstawowe informacje o po?yczce w KasaTAK

KasaTak specjalizuje si? w udzielaniu krótkoterminowych po?yczek pozabankowych. Korzystaj?c z us?ug tej firmy b?dziesz móg? po?yczy? maksymalnie 2000 z?. Na zwrot chwilówki b?dziesz mia? maksymalnie 60 dni.
Pierwsz? po?yczk? w wysoko?ci 1500 z? b?dziesz móg? zaci?gn?? zupe?nie za darmo.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie KasaTAK?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • ma wi?cej ni? 21 lat,
  • posiada dowód osobisty i numer telefonu komórkowego,
  • nie ma zad?u?enia w innych instytucjach finansowych.

Wymagane dokumenty

  • Dowód osobisty

Weryfikacja w bazach d?u?ników

  • Krajowy Rejestr D?ugów
  • Rejestrze D?u?ników ERIF

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie KasaTAK?

Aby po?yczy? pieni?dze w KasaTAK, wejd? na www.kasatak.pl Przy pomocy suwaków okre?l preferowan? kwot? po?yczki oraz termin sp?aty. Nast?pnie dok?adnie wype?nij i wy?lij wniosek po?yczkowy i zweryfikuj dane przelewem. Na decyzj? po?yczkodawcy nie powiniene? czeka? d?u?ej ni? 15 minut. Je?li b?dzie pozytywna, pieni?dze otrzymasz równie szybko na rachunek bankowy.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy KasaTAK udziela darmowych chwilówek?

Tak. korzystaj?c z us?ug tego po?yczkodawcy b?dziesz móg? po?yczy? nawet 1500 z?, zupe?nie za darmo. Na zwrot pieni?dzy b?dziesz mia? maksymalnie 60 dni.

Czy KasaTAK umo?liwia przed?u?enie terminu sp?aty po?yczki?

Tak. Je?li nie b?dziesz w stanie sp?aci? po?yczki w terminie, mo?esz przed?u?y? termin sp?aty o tyle dni, na ile zaci?gn??e? zobowi?zanie. Po?yczki 15 i 30-dniowe mo?na przed?u?a? maksymalnie dwa razy. Koszt przed?u?enia, czyli odsetki musz? zosta? zaksi?gowane maksymalnie do 5-go dnia po terminie wyznaczonym do sp?aty po?yczki.

Nie mam dost?pu do internetu. Czy mog? wnioskowa? o po?yczk? w inny sposób?

Tak. W KasaTAK mo?esz z?o?y? wniosek po?yczkowy tak?e SMS-em. SMS nale?y wys?a? na numer 7043, a jego przyk?adowa tre?? powinna wygl?da? nast?puj?co:
Kasa 200 Jan Nowak 81102506766 AB0933157 78042451112123456789000562 Kwiatowa 23/12 Warszawa 50-167

Ile b?d? czeka? na decyzj? po?yczkow? w KasaTAK?

Decyzj? powiniene? otrzyma? w ci?gu 15 minut od momentu wys?ania aplikacji. Pami?taj jednak, ?e wszystkie wnioski wys?ane w sobot? po godzinie 18:00 oraz niedziel?, b?d? rozpatrzone w najbli?szy dzie? roboczy.