Karta Trzynastka

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Karta Trzynastka logo
Ocena: 3.25
(ilość ocen: 4)
Dokładna nazwa firmy: YOLO S.A.
Siedziba firmy: ul. Twarda 18, Warszawa
E-mail: kontakt@kartatrzynastka.pl
Telefon kontaktowy: +48 222 28 28 28
NIP: 897-170-21-86
REGON: 020023793
KRS: 0000372319

Podstawowe informacje o serwisie Karta Trzynastka

Karta Trzynastka to po?yczka w formie karty przedp?aconej z dost?pnym limitem do 3000 z?. U?ytkuj?c kart? b?dziesz móg? wyp?aca? pieni?dze z bankomatu oraz p?aci? za towary w sklepach internetowych oraz stacjonarnych.
Dzi?ki takiej formie, po?yczanie pieni?dzy b?dzie wygodniejsze i bardziej dyskretne ni? kiedykolwiek wcze?niej.

Podstawowe informacje o po?yczce w serwisie Karta Trzynastka

Karta Trzynastka to nowy wymiar po?yczania pieni?dzy. Wnioskuj?c o po?yczk? na karcie otrzymasz limit ?rodków, które mo?esz wykorzysta? w dowolny sposób – wyp?acaj?c pieni?dze z bankomatu lub p?ac?c za zakupy w sklepach stacjonarnych i internetowych. Karta Trzynastka wygl?da dok?adnie tak, jak tradycyjna karta do rachunku bankowego. Je?li si?gniesz po po?yczk? na karcie, nikt nie zorientuje si?, ?e zamiast w?asnych pieni?dzy korzystasz z po?yczonych ?rodków.
U?ytkuj?c kart?, zap?acisz jedynie za ?rodki, które rzeczywi?cie wykorzystasz. Od ka?dych wydanych 100 z?, po?yczkodawca naliczy dziennie 22 grosze. W skali miesi?ca to jedynie 6,60 z?!

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w serwisie Karta Trzynastka?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

 • jest w wieku od 20 do 70 lat,
 • posiada polskie obywatelstwo i mieszkaj? w Polsce,
 • posiada pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych,
 • otrzyma pozytywn? ocen? zdolno?ci kredytowej,
 • w momencie wnioskowania o po?yczk?, nie posiada zaleg?o?ci pieni??nych wzgl?dem YOLO S.A. – dostawcy karty.

Wymagane dokumenty

Do po?yczenia pieni?dzy w serwisie Karta Trzynastka b?dziesz potrzebowa? jedynie dowodu osobistego. Aby si?gn?? po po?yczk? na karcie musisz posiada? tak?e konto bankowe oraz aktywny numer telefonu komórkowego.

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w serwisie Karta Trzynastka?

Chcesz zaci?gn?? po?yczk? w serwisie Karta Trzynastka? Wejd? na www.kartatrzynastka.pl, wybierz preferowan? kwot? limitu, a nast?pnie wype?nij krótki wniosek po?yczkowy. Nast?pnie zweryfikuj swoje dane osoby, korzystaj?c z aplikacji Instantor. Umo?liwia ona sprawdzenie to?samo?ci bez konieczno?ci realizacji przelewu weryfikacyjnego. Je?li proces przebiegnie pomy?lnie, po?yczkodawca niezw?ocznie wyda decyzj?, przyznaj?c Ci okre?lony limit na karcie.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy Karta Trzynastka weryfikuje BIK?

Wnioskuj?c o Kart? Trzynastka musisz liczy? si? z tym, ?e po?yczkodawca zweryfikuje Twoje dane w Biurze Informacji Kredytowej. Niestety, na stronie internetowej Karty Trzynastka na pró?no szuka? informacji, czy negatywna historia kredytowa automatycznie oznacza odmown? decyzj?.

Ile kosztuje po?yczka na karcie?

Wykorzystuj?c ?rodki w pierwszym miesi?cu od aktywacji karty nie zap?acisz ani z?otówki. B?dziesz wi?c zobowi?zany zwróci? po?yczkodawcy dok?adnie tak? kwot?, jak? po?yczy?e?.
Je?li  wykorzystasz kwot? 1000 z? i sp?acisz zad?u?enie po 60 dniach, ca?kowity koszt po?yczki wyniesie 66 z?, a RRSO – 87%. Je?li po 60 dniach sp?acisz zad?u?enie w wysoko?ci 1500 z?, op?ata wyniesie 99 z?.
W przypadku wykorzystania 3000 z? i sp?aty zad?u?enia po 180 dniach, koszty po?yczenia pieni?dzy b?d? równe:

 • 0 z? w 1 miesi?cu,
 • 198 z? w 2 miesi?cu,
 • 198 z? w 3 miesi?cu,
 • 198 z? w 4 miesi?cu,
 • 198 z? w 5 miesi?cu,
 • 198 z? w 6 miesi?cu.

Dlaczego na Karcie Trzynastka widnieje logotyp mBanku?

MBank jest wydawc? Karty Trzynastka. Jest to gwarancj? wyj?tkowej jako?? us?ug.