1. Szybkapozyczkabezbik.pl
  2. >
  3. Jakie formalno?ci nale?y wype?ni? staraj?c si? o po?yczk? bez bik?

Jakie formalno?ci nale?y wype?ni? staraj?c si? o po?yczk? bez bik?

Chyba ka?dy z nas znalaz? si? kiedy? w takiej sytuacji, ?e potrzebowa? w krótkim czasie zastrzyku finansowego. Zazwyczaj wtedy prosimy o przys?ug? przyjació?, czy rodzin?. Inne rozwi?zanie to po?yczka bez BIK, dzi?ki której mo?emy zdoby? bardzo szybko dodatkowe fundusze. Jakie formalno?ci nale?y wype?ni?, aby z niej skorzysta??

 

Chwilówki lepsze od kredytu?

Po?yczka pozabankowa ma niew?tpliwie wiele zalet. Przede wszystkim instytucje finansowe zajmuj?ce si? udzielaniem chwilówek ograniczaj? formalno?ci do minimum, a cz?sto równie? nie sprawdzaj? zdolno?ci kredytowej swoich klientów czy te? zapisów w KRD. Dla osoby wnioskuj?cej o kredyt oznacza to zacznie krótszy czas oczekiwania na wydanie decyzji o udzieleniu po?yczki – najcz??ciej otrzymuje ona pieni?dze na konto tego samego dnia, którego wys?a?a formularz. I chocia? przyj??o si?, ?e chwilówki nie wi??? si? z ?adnymi formalno?ciami, w rzeczywisto?ci trzeba spe?ni? okre?lone warunki, aby otrzyma? wybran? kwot?.

 

Rejestracja

Podczas poszukiwania najlepszej w naszej sytuacji po?yczki warto po?wi?ci? nieco czasu na porównanie poszczególnych ofert, np. wykorzystuj?c w tym celu specjalne porównywarki internetowe. Wystarczy tylko wpisa? kwot?, jaka nas interesuje, a tak?e preferowany przez nas termin sp?aty oraz oczywi?cie sposób uregulowania zaci?gni?tego d?ugu (jednorazowy przelew b?d? raty). Te specjalne narz?dzia w krótkim czasie porównaj? najbardziej istotne kwestie, jak oprocentowanie czy ca?kowity koszt po?yczki. Pó?niej nie pozostaje nic innego jak zarejestrowanie si? na stronie firmy pozabankowej, z us?ug której chcemy skorzysta?. Warto wcze?niej przygotowa? sobie dowód osobisty, bo do wype?nienia formularza niezb?dne s? m. in. takie dane, jak numer PESEL czy numer dokumentu to?samo?ci. Co jeszcze nale?y wpisa?? To zale?y od samej firmy oferuj?cej po?yczki bez BIK. Niektóre z nich wymagaj? informacji na temat ?róde? b?d? wysoko?ci dochodu swoich klientów. Dzi?ki temu mog? one lepiej oceni? wiarygodno?? potencjalnych po?yczkobiorców.

 

Potwierdzenie to?samo?ci

Przyznanie po?yczki na podstawie danych z dowodu osobistego niesie ze sob? ryzyko nadu?y?, np. zaci?gni?cia zobowi?zania na podstawie cudzego dokumentu. Dlatego te? po wype?nieniu formularza rejestracyjnego konieczne jest potwierdzenie to?samo?ci. W tym celu klient dokonuje przelewu symbolicznej kwoty na konto firmy udzielaj?cej po?yczek – transakcja ma za zadanie ustali?, czy dane z formularza zg?oszeniowego s? zgodne z tymi posiadanymi przez bank. W?a?nie z tych powodów przelewu weryfikacyjnego nale?y dokonywa? tylko z rachunku, którego jeste?my wy??cznymi w?a?cicielami. Konta firmowe i wspó?dzielone z innymi osobami, np. ze wspó?ma??onkiem, nie s? wtedy brane pod uwag?.

 

Oczekiwanie na decyzj?

Po wys?aniu formularza rejestracyjnego wraz z wnioskiem o po?yczk?, nie pozostaje nic innego, jak oczekiwanie na jego rozpatrzenie – zwykle trwa to od kilkunastu minut do jednego dnia roboczego. O swojej decyzji firma udzielaj?ca po?yczek bez BIK poinformuje nas za pomoc? maila, albo wiadomo?ci SMS. Je?li wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, gotówka najprawdopodobniej pojawi si? na naszym koncie po krótkim czasie. Niekiedy zdarza si?, ?e po?yczkodawca wymaga skanu dowodu osobistego albo – kopii dokumentów stanowi?cych potwierdzenie naszych dochodów. Zarówno za?wiadczenie, jak i wspomniany skan nale?y wys?a? drog? mailow? – po ich dostarczeniu przelew zazwyczaj pojawia si? na koncie ju? po kilkunastu minutach, zw?aszcza je?li firma oferuj?ca po?yczki posiada rachunek w tym samym banku.

 

Kolejna po?yczka jeszcze szybciej

Wymienione wy?ej formalno?ci nale?y wype?ni?, kiedy decydujemy si? na po?yczk? bez zdolno?ci kredytowej po raz pierwszy w wybranej firmie. Kolejne zobowi?zania zaci?gni?te u tego samego po?yczkodawcy wymagaj? jeszcze mniej wysi?ku – wystarczy tylko zalogowa? si? na swoje konto, wybra? kwot?, jak? chcemy po?yczy? oraz czas sp?aty; wype?nianie wniosku o kredyt i formularza nie jest w takich sytuacjach konieczne. W praktyce oznacza to, ?e po?yczka bez za?wiadcze? dost?pna jest w ci?gu zaledwie kilku minut.

 

Zanim si?gniesz po po?yczk?

Chwilówka to niew?tpliwie korzystne rozwi?zanie, kiedy potrzebujemy w krótkim czasie zastrzyku gotówki. Doceniaj? je zw?aszcza osoby bez zdolno?ci kredytowej, które nie maj? co liczy? na kredyt w banku. Zanim jednak podejmiemy decyzj? o zaci?gni?ciu takiego zobowi?zania, warto porówna? RRSO, czas sp?aty, czy inne wa?ne parametry; i  na tej podstawie wybra? konkretn? firm?. Chocia? wi?kszo?? z nich daje swoim klientom mo?liwo?? przed?u?enia czasu sp?aty po?yczki, to wszelkie opó?nienia wi??? si? z konsekwencjami finansowymi, a niekiedy wpisaniem do rejestru BIG (Biura Informacji Gospodarczej), co mo?e zawa?y? o negatywnym rozpatrzeniu wniosku kredytowego w przysz?o?ci, a w skrajnych przypadkach grozi nawet interwencj? komornika. Wszelkie zobowi?zania – w tym równie? chwilówki – zaci?gajmy wi?c rozwa?nie i tylko wtedy, kiedy mamy pewno??, ?e poradzimy sobie z ich terminowym uregulowaniem.