1. Szybkapozyczkabezbik.pl
  2. >
  3. Jakie chwilówki najcz??ciej bior? Polacy?

Jakie chwilówki najcz??ciej bior? Polacy?

Polacy zaci?gaj? coraz wi?cej zobowi?za? kredytowych i po?yczkowych – równie? chwilówek. Ze statystyk GUS za 2017 rok wynika, ?e w stosunku do roku poprzedzaj?cego, zobowi?za? finansowych by?o a? 10% wi?cej, na ??czn? kwot? wi?ksz? a? o 15%. Oznacza to, ?e po?yczamy nie tylko cz??ciej, ale i coraz wy?sze kwoty. Po?yczki udzielone ze ?rodków w?asnych (czyli tak?e chwilówki) wynios?y a? 32% wszystkich zobowi?za? w wysoko?ci 38 milionów z?otych. To naprawd? wysoka kwota.

BIK: chwilówki dla m?odych

Wed?ug danych zebranych przez Biuro Informacji Kredytowej, grubo ponad po?owa osób korzystaj?cych z chwilówek jest m?odsza ni? 34 lata. Trzy na cztery z tych osób, zanim skierowa?o si? po chwilówk?, nie sprawdzi?o nawet oferty banku. Podstawowym kryterium wyborów chwilówek zamiast kredytów by?a natomiast szybko??, z jak? udzielane s? te rodzaje zobowi?za?.

 

Wygl?da wi?c na to, ?e Polacy coraz bardziej ceni? sobie te firmy, które s? w stanie udzieli? po?yczki najszybciej i w mo?liwie jak najwi?kszym zakresie czasowym. Ch?tnie wybierane b?d? wi?c tak?e te chwilówki, które mog? zosta? udzielone w weekend, a czas ich otrzymania niekiedy wynosi nawet 15 minut. Kierujemy si? wi?c godzinami otwarcia firm chwilówkowych, mo?liwo?ci? zweryfikowania to?samo?ci i danych bankowych klienta za pomoc? szybkiej aplikacji, takiej jak Instantor, czy KontoConnect, a tak?e liczb? posiadanych przez po?yczkodawców kont bankowych. Z tego wzgl?du popularno?ci? b?d? cieszy? si? mi?dzy innymi firmy takie, jak:
LendOn;
• Wandoo;
Wonga;
NetCredit;
• MoneyMan;
• Vivus
• Extra Portfel.

We wszystkich z nich mo?na bez problemu otrzyma? chwilówk? w weekend.

Gdy odmówiono kredytu…

Z tego samego raportu BIK wynika równie?, ?e po chwilówki najcz??ciej udajemy si? wtedy, gdy odmówiono nam kredytu bankowego. Dlatego te? najwi?ksz? popularno?ci? ciesz? si? ci po?yczkodawcy, którzy maj? chwilówki najbardziej dost?pne, nawet dla osób z nisk? zdolno?ci? kredytow?, osi?gaj?cych minimalne zarobki. Du?? rzesz? zwolenników b?d? mia?y tak?e chwilówki specjalne, dedykowane klientom maj?cym pewne u?omno?ci finansowe. Mog? to by? tak zwane chwilówki bez BIK, chwilówki dla bezrobotnych, czy chwilówki dla zad?u?onych.

Najwi?ksi i najch?tniej wybierani po?yczkodawcy

Najcz??ciej wybierane chwilówki to tak?e chwilówki najbardziej rozpoznawalne i rozreklamowane. Nie dziwi te? fakt, ?e s? to równie? chwilówki internetowe – te, które mo?na uzyska? stacjonarnie, s? wybierane coraz rzadkiej, co skutkuje coraz cz?stszym zamykaniem oddzia?ów po?rednictwa. Najlepszym tego przyk?adem móg? by? jeden z najwi?kszych po?yczkodawców online Kredyty-Chwilówki.

 

Najwi?kszy udzia? w rynku w ostatnich latach mia?y firmy z ju? od wielu lat ugruntowan? pozycj? na rynku chwilówek. By?y to firmy Provident, Vivus (i nale??cy do tego samego po?yczkodawcy Zaplo). Równie wysokimi wynikami mog? pochwali? si? ?otewski NetCredit, LendOn, Extra Portfel, Ferrtaum oraz Wonga.

Czy warto postawi? na popularne chwilówki?

Ka?dy po?yczkobiorca powinien sam oceni?, które chwilówki b?d? dla niego najlepsze. Ró?ni? si? one wysoko?ci? i okresami sp?aty, kosztami zwi?zanymi z chwilówk?, mo?liwo?ci? jej przed?u?enia, czy szybko?ci? otrzymania. Mo?na jednak powiedzie?, ?e chwilówki, które ka?dego roku przyci?gaj? tak ogromn? liczb? klientów, nie mog? by? dla nich nieatrakcyjne. Co wa?ne, takie rozpoznawalne chwilówki s? tak?e jednymi z najbaczniej obserwowanych przez instytucje nadzorcze i bardziej podatne na liczne kontrole. Wszystkie procedury musz? wi?c odbywa? si? z najwi?kszym poszanowaniem prawa i bez szkody dla finansów po?yczkobiorców.

 

Nie nale?y jednak na wst?pie skre?la? chwilówek stoj?cych troch? w cieniu gigantów. One równie? mog? przedstawia? wysok? warto??, ale musimy spojrze? na nie czujniejszym okiem i skrupulatniej sprawdzi? wiarygodno?? podmiotu udzielaj?cego tych chwilówek. Oczywi?cie niezb?dne jest, tak?e w przypadku chwilówek ciesz?cych si? ogromn? popularno?ci?, dok?adne przestudiowanie umowy. Korzystna umowa to ju? po?owa sukcesu.