1. Szybkapozyczkabezbik.pl
  2. >
  3. Jak wybra? firm? oferuj?c? po?yczki bez BIK?

Jak wybra? firm? oferuj?c? po?yczki bez BIK?

Przej?ciowe k?opoty finansowe mog? przytrafi? si? ka?demu. Kiedy nie mo?emy liczy? na po?yczk? u znajomych b?d? rodziny, mo?na zdecydowa? si? na do?? popularne w ostatnim czasie chwilówki.

Niektórzy twierdz?, ?e to ma?o bezpieczne rozwi?zanie, które wi??e si? z powa?nymi konsekwencjami. W rzeczywisto?ci jednak taki krótkoterminowy kredyt bez za?wiadcze? to cz?sto najprostszy sposób, aby szybko otrzyma? pieni?dze – trzeba jednak wybra? odpowiedni? firm? oferuj?c? tego typu po?yczki.

Poszukaj najlepszej oferty po?yczki bez bik

Wokó? chwilówek naros?o wiele mitów dotycz?cych k?opotów ze sp?at? takiego zobowi?zania, czy te? niekorzystnego dla klientów oprocentowania. Dlatego najwa?niejsz? kwesti? jest znalezienie takiej oferty, która w pe?ni b?dzie odpowiada? naszym oczekiwaniom. Obecnie w Internecie nie brakuje specjalnych porównywarek, dzi?ki którym w krótkim czasie zweryfikujemy propozycje poszczególnych firm. Chwilówki bez zdolno?ci kredytowej zazwyczaj udzielane s? krótkoterminowo i na niewielkie kwoty. Niezale?nie jednak od wysoko?ci sumy, jak? zamierzamy po?yczy?, warto najpierw sprawdzi? jakie s? ca?kowite koszty kredytu. W reklamach najcz??ciej podawana jest wy??cznie wysoko?? oprocentowania nominalnego, tymczasem bardziej wiarygodnym wska?nikiem jest RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania, która w g?ównej mierze decyduje o wysoko?ci rat jakie przyjdzie nam sp?aca?. Oprócz tego nale?y sprawdzi? jak? prowizj? naliczy firma udzielaj?ca po?yczek. Szczegó?owe porównanie tych parametrów pozwoli znale?? najbardziej korzystn? w naszym przypadku ofert?, dzi?ki której gotówka szybko trafi na nasze konto.

 

W jaki sposób mo?na sprawdzi? wiarygodno?? po?yczkodawcy?

Aby zminimalizowa? ryzyko, ?e firma udzielaj?ca po?yczek bez BIK nas oszuka, warto sprawdzi?, czy znajduje si? ona w Krajowym Rejestrze S?dowym, a tak?e czy zosta?a zarejestrowana do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej – powinna mie? w?asny NIP i REGON. Je?li chcemy mie? ca?kowit? pewno??, ?e wybrana przez nas instytucja istnieje naprawd?, mo?emy poszuka? informacji na temat jej siedziby w Internecie i uda? si? do placówki. Obecnie wi?kszo?? tego typu firm udziela po?yczek za po?rednictwem Internetu, st?d te? najwygodniej jest zajrze? na stron? Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie mo?na zweryfikowa?, czy po?yczkodawca jest godny zaufania.

 

Zawsze dok?adnie czytajmy umow? chwilówki

Chocia? mog?oby si? to wydawa? oczywiste, warto o tym przypomnie? – przed podpisaniem umowy nale?y j? uwa?nie przeczyta?. Jak ju? zosta?o wspomniane, o wysoko?ci ca?kowitego kosztu po?yczki bez BIK decyduje kilka czynników. Je?li po raz pierwszy korzystamy z us?ug konkretnej firmy najprawdopodobniej nie naliczy ona prowizji. W przeciwnym razie ta dodatkowa kwota przyczyni si? do zmniejszenia atrakcyjno?ci oferty. Oprócz prowizji i oprocentowania istotne s? tak?e inne warunku umowy, do których nale?y termin sp?aty, a tak?e konsekwencje w razie jakichkolwiek opó?nie?. Najcz??ciej po?yczkodawcy wysy?aj? wiadomo?ci SMS o mijaj?cym terminie sp?aty, czy inne powiadomienia – za ka?de z nich naliczana jest dodatkowa op?ata, któr? musi uregulowa? klient. Dlatego te? bezpiecznie jest upewni? si? jeszcze przed podpisaniem umowy, czy mo?liwe b?dzie wyd?u?enie okresu sp?aty bez dodatkowych kosztów.

Opinie innych klientów

Chocia? instytucje pozabankowe oferuj?ce po?yczki zazwyczaj umieszczaj? na swoich stronach internetowych wszystkie niezb?dne informacje dotycz?ce zasad udzielania kredytów krótkoterminowych, warto pozna? opini? dotychczasowych klientów. Mo?emy zapyta? w?ród znajomych o po?yczkodawców godnych polecenia, albo takich informacji poszuka? na forach internetowych. Podczas poszukiwania pami?tajmy o tym, aby korzysta? tylko ze stron wiarygodnych. Ocena us?ug pisana na zlecenie z pewno?ci? nie b?dzie pomocna, dlatego warto wzi?? to pod uwag?.

 

Po?yczki pozabankowe – jak uchroni? si? przed spiral? zad?u?enia?

Osoby bez zdolno?ci kredytowej zazwyczaj nie mog? skorzysta? z innego rozwi?zania ni? chwilówka. I chocia? wiele osób odradza tak? form? kredytu, warto j? rozwa?y? mimo wszystko. Nierzadko winni s? sami po?yczkobiorcy, którzy nieuwa?nie czytaj? umowy lub te? lekcewa?? kwesti? konsekwencji za ewentualne opó?nienia w sp?acie zobowi?zania. W?a?nie dlatego tak istotne jest staranne wybieranie oferty – im ni?szy koszt ca?kowity po?yczki, tym mniej trudno?ci b?dziemy mie? podczas sp?aty. W przeciwnym razie musimy liczy? si? z tym, ?e trafimy do BIG i zostaniemy wpisani na list? KRD, co oczywi?cie wp?ywa na nasz? zdolno?? kredytow?. Zdarza si? te?, ?e zwlekanie ze sp?at? nale?nych rat mo?e zako?czy? si? spotkaniem z komornikiem. Z ca?? pewno?ci? nale?y do?o?y? wszelkich stara?, aby unikn?? tego typu nieprzyjemno?ci. Dlatego te? po?wi?cenie nieco wi?cej czasu na poszukiwania dogodnej oferty i weryfikacj? wiarygodno?ci firmy oferuj?cej po?yczki bez BIKu mo?e nas uchroni? przed dodatkowymi kosztami. Je?li jednak mamy ju? na koncie jakie? opó?nienie, powinni?my jak najszybciej skontaktowa? si? z po?yczkodawc? i wspólnie ustali? wyj?cie z tej sytuacji.