1. Szybkapozyczkabezbik.pl
  2. >
  3. Jak sprawdzi? wiarygodno?? firmy oferuj?cej po?yczki bez BIK?

Jak sprawdzi? wiarygodno?? firmy oferuj?cej po?yczki bez BIK?

Gdy pilnie potrzebujesz dodatkowych ?rodków, to ?atwo pope?ni? b??d – wystarczy, ?e nie sprawdzisz, czy firma, od której zamierzasz po?yczy? pieni?dze, jest wiarygodna.
Na polskim rynku od dawna dzia?aj? firmy pozabankowe oferuj?ce tzw. chwilówki i po?yczki bez BIK. Jest ich tak wiele, ?e trudno wymieni? wszystkie. Jako osoba potrzebuj?ca szybkiej po?yczki, z pewno?ci? nie masz czasu na dok?adne porównanie ofert. To spory b??d – mo?e si? okaza?, ?e podpiszesz bardzo niekorzystn? dla siebie umow? po?yczkow?. Jak tego unikn??? Okazuje si?, ?e jest kilka sposobów, aby szybko zweryfikowa? wiarygodno?? firmy pozabankowej. Poni?ej znajdziesz gar?? cennych porad, które pozwol? ci si? zapo?yczy? bez zb?dnego ryzyka.

Sprawd? nasz? baz? firm udzielaj?cych szybkie po?yczki

Chcesz po?yczy? pieni?dze w firmie, która dzia?a na rynku w sposób legalny? Zatem skorzystaj z naszej pomocy – publikujemy informacje o firmach ciesz?cych si? popularno?ci? i zaufaniem w?ród klientów. To w?a?nie takie podmioty znajduj? si? w przygotowanych przez nas zestawieniach.
Szukasz po?yczki bez BIK? Zajrzyj TUTAJ i sprawd?, która firma udzieli ci takiej po?yczki bez zb?dnych formalno?ci.

Jakie informacje znajduj? si? na stronie firmy pozabankowej?

Chwilówki to po?yczki udzielane g?ównie przez internet. Dzieje si? tak nie bez powodu – w ten sposób klient mo?e zarówno szybko zawnioskowa? o pieni?dze, jak i je otrzyma?. Aby zawnioskowa? o po?yczk?, musisz wype?ni? formularz znajduj?cy si? na stronie internetowej wybranej firmy. B?d?c na niej, powiniene? zwróci? uwag? na informacje tam opublikowane. Szczególnie wa?ne s? te informacje, które s? zapisane drobnym maczkiem na dole strony.
Na stronie ka?dej rzetelnej firmy pozabankowej znajdziesz informacje o jej adresie. To jednak nie wszystko – sprawd?, czy podmiot nale?y do Zwi?zku Firm Po?yczkowych. Je?eli tak, to mo?esz mie? pewno??, ?e spe?ni ona zarówno standardy biznesowe, jak i etyczne wytyczone przez t? instytucj?.
Cz??? firm po?yczkowych informuje na swoich stronach o stosowanych zabezpieczeniach technologicznych (np. szyfrowane po??czenia). Równie? na te warto zwróci? uwag?. Dlaczego? Pami?taj, ?e wype?niaj?c formularz zamieszczony na stronie, b?dziesz podawa? swoje dane osobowe. Chcesz, aby by?y one bezpieczne, prawda? Zatem po??czenie powinno by? szyfrowane – tylko w ten sposób przekazywane przez ciebie dane nie w r?ce przypadkowych osób.

Co o firmie mówi? inni po?yczkobiorcy?

Jeste? zainteresowany po?yczk? bez BIK? A mo?e masz zamiar po?yczy? po raz pierwszy i w zwi?zku z tym szukasz po?yczki za 0 z?? Dzi? zweryfikowanie firmy pozabankowej jest do?? proste, a to dlatego, ?e w sieci dzia?a wiele stron, na których klienci mog? m.in. wypowiedzie? si? na temat poszczególnych po?yczkodawców.
Je?eli chcesz mie? pewno??, ?e pieni?dze b?dziesz po?ycza? z rzetelnej firmy pozabankowej, to warto sprawdzi?, jakie opinie o niej maj? dotychczasowi klienci. Równie? to u?atwi ci podj?cie ostatecznej decyzji – b?dziesz móg? wybra? firm?, która proponuje konsumentom najlepsze warunki.
Przegl?daj?c opinie, zwró? uwag?, jak kredytobiorcy oceniaj? poszczególne produkty i co uwa?aj? o procedurach stosowanych przez firmy udzielaj?ce po?yczek.

Umowa – dlaczego warto si? z ni? dok?adnie zapozna??

Zdecydowa?e? si? na po?yczk? bez BIK? Zanim ?rodki zostan? wys?ane na twoje konto, otrzymasz na wskazany adres poczty mailowej umow?. Z tre?ci? tego dokumentu powiniene? si? dok?adnie zapozna?. Szczególn? uwag? zwró? na:
Koszty zwi?zane z udzieleniem takiej po?yczki. W umowie powinna znale?? si? zarówno kwota po?yczki, jak i informacje o dodatkowych op?atach, które b?dziesz zobowi?zany zap?aci?.
Koszty, jakie firma b?dzie mog?a naliczy?, je?eli nie wywi??esz si? z umowy. Ile b?dzie ci? kosztowa? otrzymanie monitu? Jak cz?sto firma pozabankowa zamierza taki wystawia?? Cho? z pewno?ci? nie zak?adasz, ?e nie sp?acisz zobowi?zania w terminie, to jednak warto zabezpieczy? si? na ka?d? okazj?. Gdyby? mia? problemy ze sp?at? po?yczki, b?dziesz wiedzia?, ile b?dzie ci? ona dodatkowo kosztowa?.

Informacje dotycz?ce sp?aty po?yczki – upewnij si?, ?e wiesz, w jakim terminie i ile pieni?dzy musisz odda? firmie pozabankowej.

Gdyby zdarzy?o si?, ?e umow? o po?yczk? b?dziesz podpisywa? w siedzibie firmy, to nie pozwól si? po?piesza?. Dobrze, aby? móg? zapozna? si? z tre?ci? umowy w zaciszu domu – w ten sposób przemy?lisz ka?dy punkt tego dokumentu.
Co powinno wzbudzi? twoj? czujno???
Nie tylko braki w umowie powinny spowodowa?, ?e rozpoczniesz poszukiwania innej firmy pozabankowej. Ostro?no?ci? powiniene? wykaza? si?, gdy:

  • Firma ??da uiszczenia op?aty za rozpatrzenie wniosku o po?yczk? – pami?taj, ?e uczciwe firmy nie pobieraj? op?at za udzielenie po?yczki
  • Przelew weryfikacyjny jest znacznie wy?szy ni? 10 gr – uczciwa firma pozabankowa najcz??ciej wymaga zrobienia przelewu weryfikacyjnego w wysoko?ci 1 gr, a cz??? nawet rezygnuje z takiej weryfikacji klienta
  • Firma widnieje na li?cie ostrze?e? publicznych Komisji Nadzoru Finansowego (list? znajdziesz TUTAJ)

Pami?taj – na polskim rynku dzia?a wiele rzetelnych firm pozabankowych, w których mo?esz zaci?gn?? chwilówk? za 0 z? lub po?yczk? bez BIK, co oznacza, ?e nie musisz ponosi? dodatkowego ryzyka.