Iwoca

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

iwoca logo
Ocena: Oceń jako pierwszy !
(ilość ocen: 0)
Dokładna nazwa firmy: iwoca Poland Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Chmielna 2 lok. 31, Warszawa
E-mail: pomoc@iwoca.pl
Telefon kontaktowy: 22 397 01 24
NIP: 1070028599
REGON: 147043188
KRS: 0000491269

Podstawowe informacje o serwisie Iwoca

Iwoca specjalizuje si? w udzielaniu pozabankowych po?yczek dla ma?ych i ?rednich firm. O zaufaniu, jakim darz? firm? klienci mo?e ?wiadczy? najwy?sza ocena wed?ug portalu Opineo.
Innowacyjna technologia pozwala po?yczkodawcy podejmowa? decyzje w oparciu o realne wyniki firmy, a nie tylko o ocen? wiarygodno?ci kredytowej. B?yskawiczna decyzja, minimum formalno?ci oraz przejrzyste warunki umowy sprawiaj?, ?e oferta Iwoki wyró?nia si? na tle innych, podobnych firm.

Podstawowe informacje o po?yczce w serwisie Iwoca

Korzystaj?c z us?ug serwisu Iwoca mo?esz otrzyma? limit kredytowy od 5 000 z? do 150 000 z? z okresem sp?aty do 12 miesi?cy. Bez ukrytych op?at i zb?dnych formalno?ci. Firma nie wymaga dostarczania za?wiadcze? z ZUS i US. Jako cz?onek Konferencji Przedsi?biorstw Finansowych w Polsce, sumiennie przestrzega Zasad Dobrych Praktyk – zbioru zasad post?powania, przyj?tych do stosowania przez przedsi?biorstwa dzia?aj?ce na rynku finansowym.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w serwisie Iwoca?

Aby uzyska? po?yczk? w Iwoce, Twoja firma powinna spe?ni? nast?puj?ce kryteria:

  • przynajmniej 3 miesi?ce historii obrotów,
  • minimum 5000 z? ?redniego miesi?cznego przychodu,
  • przedsi?biorstwo zarejestrowane w Polsce.

Wymagane dokumenty

Do przyznania limitu niezb?dne oka?? si?:

  • elektroniczne wyci?gi bankowe z kont obs?uguj?cych firm?;
  • podsumowania dokumentów ksi?gowych za ostatnie 6 miesi?cy.

Je?eli Twoja firma dzia?a krócej ni? 6 miesi?cy, prze?lij po?yczkodawcy dokumenty od rozpocz?cia dzia?alno?ci.

Na co mog? przeznaczy? pieni?dze z po?yczki w Iwoca?

Dodatkowe ?rodki mo?esz przeznaczy? na dowolny cel zwi?zany z prowadzeniem firmy. Mo?e by? to np.:

  • sp?ata zad?u?enia wzgl?dem kontrahentów lub instytucji finansowych,
  • zakup towaru,
  • wynajem biura,
  • wyp?ata wynagrodze?.

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w serwisie Iwoca?

Aby po?yczy? pieni?dze w serwisie Iwoca, wejd? na www.iwoca.pl i zarejestruj si?. Proces rejestracji nie potrwa d?u?ej ni? kilka minut. Dzi?ki podanym informacjom po?yczkodawca b?dzie móg? szybko z?o?y? Ci odpowiedni? ofert? i okre?li? Twój limit kredytowy – bez kosztów i zobowi?za?. Kolejnym krokiem b?dzie z?o?enie wniosku oraz odebranie pieni?dzy. W ramach przyznanego limitu mo?esz wyp?aca? dowolne kwoty. Sp?acaj?c zad?u?enie mo?esz korzysta? ze ?rodków a? do 12 miesi?cy.

Czy do zaci?gni?cia po?yczki wymagane s? dodatkowe zabezpieczenia?

Iwoca nie wymaga ?adnych dodatkowych zabezpiecze?. W przypadku spó?ek mo?e jedynie poprosi? o por?czenie osobiste w?a?ciciela spó?ki.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy Iwoca weryfikuje BIK?

Iwoca weryfikuje histori? kredytow? w Biurze Informacji Kredytowej. Je?li Twoja historie kredytowa pozostawia wiele do ?yczenia, decyzja po?yczkodawcy mo?e by? negatywna.

Czy Iwoca sprawdza rejestry d?u?ników?

Tak. Jako odpowiedzialny po?yczkodawca, Iwoca zagl?da równie? do rejestrów d?u?ników. Jak wynika z informacji, dost?pnych na stronie internetowej Iwoki, ka?dy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. Wiele wskazuje wi?c na to, ?e wpis na „czarn? list?” mo?e, ale wcale nie musi by? przeszkod? w uzyskaniu finansowania.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

W przypadku pozytywnej decyzji po?yczkodawcy, pieni?dze znajd? si? na Twoim koncie w ci?gu 48 godzin.