1. Szybkapozyczkabezbik.pl
  2. >
  3. Ile trzeba zarabia?, by otrzyma? chwilówk??

Ile trzeba zarabia?, by otrzyma? chwilówk??

Osoby zainteresowane zaci?gni?ciem chwilówki bardzo cz?sto zadaj? pytanie: ile trzeba zarabia?, by otrzyma? chwilówk?? To pytanie cz?stokro? bywa umotywowane odmow? udzielania kredytu. Rzeczywi?cie, wymagania stawiane klientom banków s? mocno wygórowane i ograniczone restrykcyjn? procedur?. Powy?sze pytanie ma na celu uprawdopodobnienie otrzymania chwilówki i upewnienia si?, ?e wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. Na to pytanie nie ma konkretnej odpowiedzi, ale mo?emy da? kilka wskazówek, które mog? pomóc w uzyskaniu po??danej chwilówki.

Czy mo?na otrzyma? chwilówk? bez dochodów?

Firmy pozabankowe wci?? bywaj? kojarzone ze stwierdzeniem, ?e chwilówk? mo?e otrzyma? ka?dy, kto tylko z?o?y wniosek. Nie jest tak do ko?ca, aczkolwiek mo?na znale?? w tym ziarenko prawdy. To, czy chwilówka zostanie udzielona, czy nie zale?y bowiem tylko od decyzji po?yczkodawcy i wewn?trznych regulaminów. Jeden z po?yczkodawców mo?e uzna?, ?e po?yczy ka?demu (cho? raczej si? to nie zdarza), drugi za? zastrze?e, ?e chwilówki przeznaczone s? wy??cznie dla klientów cechuj?cych si? wysok? zdolno?ci? kredytow? i ?wietn? histori? w BIK. W tej materii maj? wi?c pe?n? autonomi?.

 

Po?yczkobiorcy powinni jednak wzi?? pod uwag?, ?e wysoko?ci? zarobków koniecznych do otrzymania chwilówki b?d? sterowa? dwa czynniki. Pierwszy z nich to ryzyko niesp?acenia tej chwilówki, a przez to utraty ?rodków przez firm? po?yczkow?. Pomno?ywszy kwot? poszczególnej chwilówki przez liczb? tych zaci?gni?tych przez osoby bez zarobków, otrzyma si? ju? spor? kwot?. Mo?na sobie wyobrazi?, ?e taka chwilówka przyci?gn??aby bardzo du?o osób licz?cych na ?atw? gotówk?, a wi?c i straty by?yby ogromne. Po drugie, chwilówki te? podlegaj? prawom rynku – obni?enie kryteriów dochodowych do zera bardzo szybko wykluczy?oby takiego po?yczkodawc? z gry. Odpowiednia zdolno?? kredytowa, wi?c równie? i zarobki, s? konieczne.

Ile trzeba zarabia??

Je?li postaramy si? poszuka? odpowiedzi na zadanie pytanie, to przekonamy si?, ?e konkretne kwoty padaj? bardzo rzadko. Chwilówki wyst?puj? przecie? w tak ró?nych wysoko?ciach i z ró?nymi okresami sp?aty, ?e poszczególne wyliczenia mog?yby si? okaza? zbyt skomplikowane dla przeci?tnego konsumenta. Dlatego, je?li pojawia si? kwota dochodów potrzebnych do zaci?gni?cia chwilówki, to zwykle podana jest w warto?ci minimalnej. Ta warto??, w zale?no?ci od firmy po?yczkowej oscyluje wokó? zakresu 500-800 z?otych.

 

Firmy po?yczkowe bardziej ceni? regularno?? i stabilno?? dochodów ni? ich wysoko??. Kwoty trzycyfrowe mog? by? akceptowalne, zw?aszcza je?li bardziej wczytamy si? w kryteria udzielania chwilówek, a dok?adniej te dotycz?ce ?ród?a zarobków. Chwilówki nie wymagaj? posiadania uregulowanego stosunku pracy. Równie dobrze za dochód mo?na uzna? rent?, zasi?ek spo?eczny, macierzy?ski lub chorobowy, ?wiadczenie 500+, alimenty, stypendium studenckie lub jakikolwiek legalny dochód. Kwoty niektórych z nich rzadko przekraczaj? kilkaset z?otych, wi?c mo?emy domy?la? si?, ?e by otrzyma? chwilówk?, wystarczy naprawd? ma?a kwota miesi?cznych wp?ywów.

Wysoko?? zarobków to nie wszystko

Trzeba pami?ta?, ?e instytucja pozabankowa sprawdzi tak?e histori? kredytow? wnioskodawcy oraz to, czy nie maj? d?ugów widocznych w rejestrach d?u?ników. Je?li staramy si? o chwilówk?, a mamy niski scoring BIK, zarobki raczej nie powinny znajdowa? si? na poziomie minimalnym. Mo?e to zosta? uznane za sytuacj? „co? za co?”, ale dla po?yczkodawcy zarobki naprawd? s? najwi?ksz? gwarancj? sp?aty, a wielu przypadkach równie? rekompensat? ró?nych niedoci?gni??. Kombinacja minimalnych zarobków z d?ugami jest ju? mieszank? niemal?e wybuchow? – chwilówka b?dzie wtedy mo?liwa naprawd? rzadko.

 

Dewiz? po?yczkobiorcy powinno by? jednak to, ?e wysokie zarobki nie tylko umo?liwiaj? zaci?gni?cie chwilówki, ale przede wszystkim jej terminow? sp?at?. To w?a?nie ona powinna by? traktowana priorytetowo i, je?li nie ma si? pieni?dzy na sp?at? chwilówki, to lepiej nie zaci?ga? jej wcale.