1. Szybkapozyczkabezbik.pl
  2. >
  3. Ile kosztuje kolejna po?yczka bez bik?

Ile kosztuje kolejna po?yczka bez bik?

Je?li terminowo sp?acisz pierwsz?, darmow? po?yczk? b?dziesz móg? wnioskowa? o kolejn?, zazwyczaj w wy?szej kwocie.

Pami?taj jednak, ?e za drug? i kolejne chwilówki poniesiesz ju? standardowe op?aty. Dzi? sprawdzimy, ile wynosz? koszty kolejnej chwilówki w 5 najpopularniejszych firmach po?yczkowych.

Je?li planujesz zaci?gni?cie szybkiej po?yczki, skorzystaj z us?ug sprawdzonej, wiarygodnej firmy po?yczkowej. Dzi?ki temu b?dziesz mia? pewno??, ?e nie zostaniesz oszukany, a po?yczkodawca dzia?a zgodnie z prawem i najwy?szymi standardami etycznymi.

W?ród najbardziej rozpoznawalnych i bezpiecznych firm po?yczkowych znajduj? si? obecnie: Vivus

Wonga

ViaSMS

Filarum

NetCredit

To w?a?nie Ci po?yczkodawcy zajmuj? czo?owe pozycje w rankingach najlepszych firm po?yczkowych i od lat ciesz? si? najwi?kszym zaufaniem Polaków.

Pierwsza po?yczka w firmie Vivus

Vivus oferuje obecnie najwy?sz? na rynku darmow? po?yczk?. Korzystaj?c z us?ug tego po?yczkodawcy b?dziesz móg? po?yczy? zupe?nie za darmo a? 2500 z?.

Je?li zwrócisz po?yczone pieni?dze w terminie, po 7 dniach b?dziesz móg? zaci?gn?? kolejn? chwilówk? w kwocie do 2600 z?.

Po sp?acie drugiej po?yczki i up?ywie 7 dni – b?dziesz móg? otrzyma? trzeci? po?yczk? w wysoko?ci do 3500 z?, czwart? w wysoko?ci do 4000 z?, pi?t?, szóst? i siódm? w wysoko?ci do 5000 z? na tych samych zasadach, co dotychczas.

Koszt kolejnej chwilówki w Vivusie

Chc?c porówna? koszty kolejnej chwilówki w kilku firmach po?yczkowych, przyjmijmy, ?e jej wysoko?? wyniesie 1000 z?, a termin sp?aty – 30 dni.

Po?yczaj?c pieni?dze w Vivusie b?dziesz musia? zwróci? po?yczkodawcy 1148,80 z?.

Dodatkowym kosztem b?dzie w tym przypadku prowizja w wysoko?ci 148,80 z?.

Pierwsza chwilówka w firmie Wonga

Cho? Wonga nie oferuje darmowych po?yczek, za pierwsz? po?yczk? krótkoterminow? zap?acisz jedynie 10 z?. Maksymalna kwota pierwszej po?yczki w firmie Wonga wynosi obecnie 1500 z?.

Koszt kolejnej chwilówki w firmie Wonga

Klienci, którzy terminowo sp?acili po?yczk? w firmie Wonga mog? przyst?pi? do programu lojalno?ciowego. Dzi?ki udzia?owi w programie b?d? mogli po?yczy? pieni?dze na lepszych warunkach. Aby skorzysta? z programu konieczna jest nie tylko terminowa sp?ata po?yczki, ale równie? pomy?lne wype?nienie testu o finansach na specjalnej platformie edukacyjnej Kapitalni.org.

Na stronie po?yczkodawcy podane s? zni?ki w zale?no?ci od segmentu (Start, Plus, Premium, Max).

Po?yczaj?c kwot? 1000 z? na 30 dni, klient z segmentu Start b?dzie mia? do zwrotu 1259,30 z?, klient z segmentu Plus – 1191,60 z?, klient z segmentu Premium – 1150,30 z?, a klient z segmentu Max – 1142,70 z?.

Mo?na przypuszcza?, ?e osoba, która sp?aci?a swoj? pierwsz? po?yczk? za kolejn? zap?aci najwi?cej, czyli 1259,30 z?.

Pierwsza chwilówka w firmie ViaSMS

Korzystaj?c z us?ug firmy ViaSMS b?dziesz móg? po?yczy? za darmo maksymalnie 1500 z?. Na sp?at? po?yczki b?dziesz mia? 30 dni.

Kolejna po?yczka w firmie ViaSMS

Je?li zaci?gniesz kolejn? po?yczk? (1000 z? na 30 dni) w ViaSMS, zap?acisz za ni? 193 z?. Po up?ywie terminu sp?aty b?dziesz zobowi?zany odda? po?yczkodawcy 1193 z?.

Pierwsza po?yczka w NetCredit

NetCredit oferuje obecnie jedn? z najwy?szych na rynku darmowych po?yczek. Korzystaj?c z us?ug tego po?yczkodawcy b?dziesz móg? po?yczy? zupe?nie za darmo a? 2000 z?. Na sp?at? zobowi?zania b?dziesz mia? maksymalnie 30 dni.

Kolejna po?yczka w NetCredit

Zaci?gaj?c kolejn? po?yczk? w wysoko?ci 1000 z? na 30 dni, zap?acisz za ni? 250 z?. Ca?kowita kwota do sp?aty wyniesie wi?c 1250 z?.

Pierwsza po?yczka w firmie Filarum

Korzystaj?c z us?ug Filarum b?dziesz móg? po?yczy? za darmo 1000 z?. Na sp?at? zobowi?zania b?dziesz mia? 30 dni.

Kolejna po?yczka w firmie Filarum

Za drug? po?yczk? w firmie Filarum (1000 z? na 30 dni) zap?acisz 281,08 z?. Na t? kwot? sk?adaj? si? odsetki w wysoko?ci 8,20 z? oraz prowizja –  272,88 z?. Po up?yni?ciu terminu sp?aty b?dziesz wi?c zobowi?zany odda? po?yczkodawcy 1281,08 z?.

Gdzie po?yczysz pieni?dze najtaniej

Koszty drugiej po?yczki w poszczególnych firmach po?yczkowych obrazuje poni?sza tabela.

Nazwa firmy Koszt zaci?gni?cia drugiej chwilówki w kwocie 1000 z?, na 30 dni
Vivus  148,80 z?.
Wonga 259,30 z?
ViaSMS 193 z?
NetCredit 250 z?
Filarum 281,08 z?

Niekwestionowanym liderem tego zestawienia jest Vivus, w którym koszt drugiej po?yczki wynosi jedynie 148,80 z?.

Najdro?sza chwilówka to chwilówka w Filarum. Korzystaj?c z us?ug tego po?yczkodawcy za dodatkowe pieni?dze zap?acisz a? 281,08 z?.