Hapi Po?yczki

Informacje o firmie

chwilówka od ręki
Hapipozyczki logo
Ocena: 3.5
(ilość ocen: 8)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: IPF Polska Sp. z o.o.
Siedziba firmy: Al. Jerozolimskie 136, Warszawa
E-mail: bok@hapipozyczki.pl
WWW: www.hapipozyczki.pl
Telefon kontaktowy: 22 395 85 85
Godziny pracy: Pon.-Pt.: 08:00 - 20:00, Sob.: od 9:00 do 17:00
NIP: 701-01-91-956
REGON: 141948913
KRS: 0000333174

Podstawowe informacje o firmie Hapi Po?yczki

Marka Hapi Po?yczki jest cz??ci? mi?dzynarodowej grupy IPF – wiod?cego dostawcy produktów finansowych, który obs?uguje ju? prawie 3 miliony klientów na ?wiecie.
Firma deklaruje, ?e to, co wyró?nia j? spo?ród innych jest ludzi stosunek do pieni?dzy oraz maksymalne u?atwienie procesu wnioskowania o dodatkow? gotówk?.
Hapi to po?yczki szyte na miar?, elastycznie dopasowane do potrzeb po?yczkobiorców.

Podstawowe informacje o po?yczce w Hapi Po?yczki

Hapi Po?yczki udziela po?yczek ratalnych w wysoko?ci od 800 do 10 000 z?.
Czas sp?aty po?yczki w Hapi Po?yczki to od 3 do 24 miesi?cy.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie Hapi Po?yczki?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • ma nie mniej ni? 18 lat,
  • posiada sta?e/regularne ?ród?o dochodu,
  • posiada polskie obywatelstwo,
  • legitymuje si? wa?nym dowodem osobistym oraz numerem PESEL,
  • korzysta z telefonu komórkowego,
  • u?ywaj skrzynki mailowej,
  • posiada w?asny rachunek bankowy.

Wymagane dokumenty

Aby wype?ni? wniosek potrzebny Ci b?dzie jedynie dowód osobisty. W nielicznych przypadkach konieczne okazuje si? równie? dostarczenie dodatkowych dokumentów. Doradca poinformuje o tym fakcie podczas weryfikacji telefonicznej.

Weryfikacja w bazach d?u?ników

  • Krajowy Rejestr D?ugów
  • BIGInfo Monitor
  • Rejestr D?u?ników ERIF

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie Hapi Po?yczki?

Aby zaci?gn?? po?yczk?, wejd? na www.hapipozyczki.pl. Przy pomocy suwaków ustaw preferowan? kwot? po?yczki oraz termin sp?aty. Nast?pnie wype?nij i wy?lij wniosek po?yczkowy.
Po?yczkodawca zweryfikuje Twoje dane przez telefon, a w przypadku pozytywnej decyzji – przeka?e pieni?dze na Twój rachunek bankowy lub poprzez wyp?at? gotówkow? w placówce Poczty Polskiej

Najcz??ciej zadawane pytania

Jak szybko otrzymam pieni?dze w hapipozyczki.pl?

Je?li posiadasz komplet pozytywnych weryfikacji, mo?esz otrzyma? pieni?dze nawet w 15 minut.

Czy mog? sp?aci? po?yczk? przed terminem?

Jak najbardziej. Sp?acaj?c po?yczk? przed terminem nie poniesiesz z tego tytu?u ?adnych dodatkowych kosztów.

Czy zaci?gaj?c po?yczk? w Hapi Po?yczki mog? wnioskowa? o wakacje kredytowe?

Jak najbardziej. W zale?no?ci od liczby rat, b?dziesz móg? skorzysta? z wakacji od raty:
1 x wakacje od raty – po?yczka z liczb? rat do sp?aty od 7 do 11
2 x wakacje od raty – po?yczka z liczb? rat do sp?aty od 12 do 17
3 x wakacje od raty – po?yczka z liczb? rat do sp?aty od 18 do 23
4 x wakacje od raty – po?yczka z liczb? rat do sp?aty 24.

Posiadam negatywn? histori? w BIK-u. Czy mog? otrzyma? po?yczk? w Hapi?

Tak. Je?li posiadasz negatywn? histori? w BIK-u wci?? masz szanse na zaci?gni?cia po?yczki w Hapi Po?yczki