Finansowe Posi?ki

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Finansowe posi?ki logo
Ocena: 3.67
(ilość ocen: 3)
Dokładna nazwa firmy: Aventus Group Sp z o.o.
Siedziba firmy: ul. Kard. St. Wyszy?skiego 2B, Bia?ystok
E-mail: info@finansoweposilki.pl
Telefon kontaktowy: 85 871 00 49
NIP: 9662029390
REGON: 200358089
KRS: 0000355948

Podstawowe informacje o firmie Finansowe Posi?ki – opinie klientów, recenzje

Finansoweposi?ki.pl jest pierwszym na polskim rynku serwisem realizuj?cym ide? b?yskawicznej po?yczki on-line. Finansoweposi?ki.pl oferuje mo?liwo?? otrzymania po?yczki przez internet w bardzo krótkim czasie (nawet do 30 minut). Marka powsta?a z my?l? o spe?nieniu oczekiwa? najbardziej wymagaj?cej grupy odbiorców.

Podstawowe informacje o po?yczce w Finansoweposi?ki

Finansoweposi?ki udziela krótkoterminowych po?yczek przez internet w kwocie od 200 do 1000 z?.
Okres sp?aty chwilówki wynosi od 1 do 30 dni.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie Finansoweposi?ki?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • jest w wieku 21 do 73 lat
  • ma obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej
  • jest aktualnie zatrudniona
  • jest wolna od wpisów w jakimkolwiek rejestrze d?u?ników
  • posiada indywidualne konto bankowe

Wymagane dokumenty

Aby po?yczy? pieni?dze, b?dziesz potrzebowa? jedynie dowodu osobistego.

Weryfikacja w bazach d?u?ników

BIGInfo Monitor i/lub Krajowy Rejestr D?ugów i Rejestr D?u?ników ERIF.

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie Finansoweposi?ki?

Aby po?yczy? pieni?dze, wejd? na www.finansoweposilki.pl. Za pomoc? suwaka wybierz kwot? po?yczki oraz jej termin. Nast?pnie kliknij przycisk „We? po?yczk?”. Wype?nij wniosek po?yczkowy i dokonaj przelewu 1 grosza, który jest potrzebny do rozpocz?cia weryfikacji. W ci?gu kilku minut otrzymasz decyzj? SMS-em. Je?li wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, b?yskawicznie otrzymasz gotówk? na konto bankowe.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy w firmie Finansoweposi?ki po?ycz? pieni?dze za darmo?

Tak. Korzystaj?c z us?ug tego po?yczkodawcy po?yczysz za darmo 1000 z?.

Jak d?ugo b?d? musia? czeka? na decyzj??

Niezw?ocznie po weryfikacji wniosku otrzymasz sms i email z decyzj?. Jest to decyzja automatyczna, wydawana na podstawie danych z wniosku. Warunkiem uzyskania po?yczki jest wcze?niejsze zaksi?gowanie Twojej op?aty rejestracyjnej w kwocie 1 grosz (0,01z?). W zale?no?ci od banku, w którym posiadasz konto, transfer po?yczki mo?e dokona? si? b?yskawicznie lub mo?e by? uzale?niony od godzin transferów mi?dzybankowych.

Czy po?yczki w Finansoweposi?ki.pl wyp?acane s? równie? w weekendy?

Po?yczki wyp?acane s? w nast?puj?cych godzinach:
w dni powszednie: 8.00 – 21.00,
w soboty i niedziel?: 09:00-17:00.

Co, je?li spó?ni? si? ze sp?at? po?yczki?

W przypadku braku lub opó?nienia sp?aty po?yczki mog? zosta? naliczone op?aty zwi?zane z podj?ciem dzia?a? windykacyjnych przez po?yczkodawc? lub zlecenie tych dzia?a? osobom trzecim.