Ferratum Bank

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Ferratum logo
Ocena: 3.71
(ilość ocen: 7)
Dokładna nazwa firmy: Ferratum Bank p.l.c.
Siedziba firmy: ST Business Centre 120, The Strand, Gzira, Malta
E-mail: info@ferratum.pl
Telefon kontaktowy: 71 716 22 22
NIP: C- 56251
REGON: brak informacji
KRS: brak informacji

Podstawowe informacje o po?yczce w Ferratum Ban

 • Ferratum Bank oferuje po?yczki krótkoterminowe oraz po?yczki ratalne.
 • Maksymalna kwota pierwszej, ca?kowicie darmowej chwilówki wynosi 1500 z?. Termin sp?aty szybkiej po?yczki w Ferratum Bank to 60 dni.
 • Zaci?gaj?c po?yczk? rataln?, b?dziesz móg? po?yczy? 5000 z?, a sp?at? roz?o?ysz na maksymalnie 24 miesi?czne raty.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie Ferratum Bank?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

 • mieszka w Polsce,
 • posiada polskie obywatelstwo,
 • ma nie mniej ni? 21 i nie wi?cej ni? 75 lat,
 • terminowo sp?aca inne zobowi?zania finansowe,
 • posiada konto bankowe,
 • ma dowód osobisty i telefon komórkowy,
 • nie posiada wpisów w Krajowym Rejestrze D?ugów oraz w bazie ERIF.

Wymagane dokumenty

 • Dowód osobisty

Weryfikacja w bazach d?u?ników

 • Rejestr D?u?ników Erif
 • Krajowy Rejestr D?ugów
 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie Ferratum Bank?

 • Aby po?yczy? pieni?dze w Ferratum Bank, wejd? na www.ferratum.pl, wybierz rodzaj po?yczki, a nast?pnie okre?l preferowan? kwot? i termin sp?aty.
 • Kolejnym krokiem powinno by? wype?nienie i wys?anie wniosku po?yczkowego i weryfikacja danych osobowych. Na decyzj? po?yczkodawcy nie b?dziesz czeka? d?u?ej ni? kilka minut. Je?li b?dzie pozytywna – pieni?dze otrzymasz nawet w 15 minut.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy Ferratum Bank oferuje darmowe po?yczki?

Tak. Korzystaj?c z us?ug Ferratum Bank b?dziesz móg? po?yczy? za darmo nawet 1500 z?.

Czy mog? po?yczy? pieni?dze równie? przez telefon?

Jak deklaruje na swojej stronie internetowej Ferratum Bank, zaci?gni?cie po?yczki jest mo?liwe równie? przez telefon.

Czy mog? sp?aci? po?yczk? w Ferratum Bank przed terminem?

Jak najbardziej. Mo?esz sp?aci? po?yczk? w Ferratum Bank przed terminem, bez ponoszenia z tego tytu?u jakichkolwiek kosztów.