Feniko

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Feniko logo
Ocena: 5
(ilość ocen: 1)
Dokładna nazwa firmy: Dagona Sp. z o. o.
Siedziba firmy: ul. Fabryczna 12, Tychy
E-mail: kontakt@feniko.pl
Telefon kontaktowy: 801 00 50 22
NIP: 6462950868
REGON: 366664080
KRS: 0000665953

Podstawowe informacje o firmie feniko.pl

Feniko specjalizuje si? w udzielaniu po?yczek pozabankowych przez internet. Firma stawia na zaufanie, najwy?sze standardy etyczne, kultur? w stosunku do swoich klientów oraz partnerskie podej?cie.
Feniko jest mark? spó?ki Dakona.

Podstawowe informacje o po?yczce w Feniko

Feniko udziela po?yczek ratalnych w wysoko?ci do 1000 z?.
Czas sp?aty po?yczki w Feniko to 4 miesi?ce.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie Feniko?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • ma co najmniej 18 lat,
  • posiada udokumentowany dochód,
  • posiada konto bankowe, którego jest w?a?cicielem lub wspó?w?a?cicielem.

Wymagane dokumenty

Aby wype?ni? wniosek potrzebny Ci b?dzie jedynie dowód osobisty.
W niektórych przypadkach, w celu zweryfikowania zdolno?ci kredytowej po?yczkodawca mo?e poprosi? Ci? o dostarczenie dokumentu, potwierdzaj?cego sta?y dochód.

Weryfikacja w bazach d?u?ników

?aden z punktów regulaminu, dost?pnego na www.feniko.pl nie wskazuje na mo?liwo?? weryfikacji historii kredytowej klienta w Biurze Informacji Kredytowej oraz Biurach Informacji Gospodarczej (BIG InfoMonitor, KRD, ERIF).

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie Feniko?

Aby otrzyma? pieni?dze, wejd? na www.feniko.pl, okre?l preferowan? kwot? oraz termin sp?aty i wype?nij wniosek po?yczkowy. W przypadku pozytywnej oceny zdolno?ci kredytowej, konieczne b?dzie wykonanie przelewu weryfikacyjnego na wskazane przez po?yczkodawc? konto. Decyzj? otrzymasz SMS-em i e-mailem. W przypadku pozytywnej, po?yczkodawca wyp?aci pieni?dze w ci?gu kilku minut. To, jak szybko znajd? si? na Twoim koncie zale?y wi?c od godzin ksi?gowania przelewów w obu bankach.

Najcz??ciej zadawane pytania

Jakie informacje nale?y poda? we wniosku po?yczkowym?

Podczas sk?adania wniosku o po?yczk? b?dziesz zobowi?zany poda? po?yczkodawcy takie informacje jak:

  • dane osobowe
  • imiona rodziców
  • wysoko?? oraz ?ród?o dochodów
  • adres e-mail
  • numer telefonu kontaktowego

Czy Feniko mo?e skontaktowa? si? z moim pracodawc?, aby potwierdzi? zadeklarowane we wniosku informacje?

Sposób weryfikacji wniosku po?yczkowego jest zale?ny od decyzji analityka. Mo?e si? zdarzy?, ?e celem weryfikacji podanych informacji, przedstawiciel Feniko skontaktuje si? z Twoim pracodawc?.

Czy mog? roz?o?y? sp?at? po?yczki na wi?cej lub mniej rat ni? 4?

Po?yczka w Feniko udzielana jest na 4 miesi?ce. Nie ma mo?liwo?ci, aby sp?aca? j? d?u?ej. Mo?esz jednak zwróci? pieni?dze wcze?niej, bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów.