Extra Portfel

Informacje o firmie

chwilówka od ręki
Extra Portfel logo
Ocena: 2.86
(ilość ocen: 7)
Chwilówka od ręki!
Dokładna nazwa firmy: Creamfinance Poland Sp. z o.o.
Siedziba firmy: Al. Jerozolimskie 134, Warszawa
E-mail: info@extraportfel.pl
WWW: www.extraportfel.pl
Telefon kontaktowy: 22 388 66 66
Godziny pracy: Pn. - Pt. 08:00 - 20:00
Sb. - Ndz. 09:00-18:00

NIP: 525-254-89-58
REGON: 363682923
KRS: 0000453034

Podstawowe informacje o firmie Extra Portfel

Extra Portfel dzia?a na polskim rynku po?yczek pozabankowych od 2015 roku. Jako jeden z niewielu po?yczkodawców udziela chwilówek na 45 dni oraz umo?liwia weryfikacj? danych bez przelewu bankowego.
Pozytywne opinie klientów dotycz? tak?e wysokiej kwoty pierwszej, darmowej chwilówki (2000 z?).

Podstawowe informacje o po?yczce w Extra Portfel

 • Extra Portfel udziela po?yczek krótkoterminowych w kwocie od 100 do 5000 z?.
 • Maksymalna wysoko?? pierwszej, darmowej po?yczki w Extra Portfel wynosi a? 2000 z?.
 • Na jej sp?at? b?dziesz mia? maksymalnie 45 dni.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie Extra Portfel?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

 • posiada polskie obywatelstwo,
 • przebywa na terenie kraju,
 • jest w wieku pomi?dzy 21 a 70 r.?.
 • legitymuje si? dowodem osobistym mo?e z?o?y? wniosek po?yczkowy. Je?li spe?niasz powy?sze wymagania, wype?nij wniosek na naszej stronie, a decyzj? otrzymasz w ci?gu kilku minut.

Wymagane dokumenty

 • Dowód osobisty

Weryfikacja w bazach d?u?ników

 • Krajowy Rejestr D?ugów
 • Rejestr D?u?ników ERIF
 • BIGInfo Monitor
 • Zwi?zek Banków Polski
 • Biuro Informacji Kredytowej

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie Extra Portfel?

Aby zaci?gn?? po?yczk?, wejd? na www.extraportfel.pl. Przy pomocy suwaków ustaw preferowan? kwot? oraz termin sp?aty po?yczki. Nast?pnie dok?adnie wype?nij i wy?lij po?yczkodawcy wniosek i zweryfikuj dane osobowe. Decyzj? po?yczkow? otrzymasz w ci?gu kilku minut.

Najcz??ciej zadawane pytania:

Czy Extra Portfel udziela darmowych chwilówek?

Tak. Dzi?ki temu po?yczkodawcy b?dziesz móg? otrzyma? a? 2000 z? zupe?nie za darmo.

Czy w firmie Extra Portfel mog? zweryfikowa? dane bez przelewu z?otówki?

Tak. Korzystaj?c z us?ug firmy Extra Portfel mo?esz zweryfikowa? swoj? to?samo?? bez przelewu z?otówki. S?u?y do tego aplikacja Instantor, która w bezpieczny sposób ??czy si? z Twoim rachunkiem bankowym, przekazuj?c po?yczkodawcy potrzebne dane.

W jakich godzinach pracuje Biuro Obs?ugi Klienta Extra Portfel?

Biuro Obs?ugi Klienta pracuje od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 08:00-22:00 oraz w soboty i niewiele od 9 do 18.

Czy w Extra Portfel po?ycz? pieni?dze w weekend?

Extra Portfel analizuje wnioski i wyp?aca pieni?dze tak?e w weekendy. To, czy otrzymasz pieni?dze w sobot? lub niedziel? zale?y tak?e od terminów ksi?gowania ?rodków w Twoim banku.