Euroloan

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Euro Loan logo
Ocena: Oceń jako pierwszy !
(ilość ocen: 0)
Dokładna nazwa firmy: EUROLOAN CONSUMER FINANCE SP. Z O.O
Siedziba firmy: ul. Aleje Jerozolimskie 172, Warszawa
E-mail: cok@euroloan.pl
Telefon kontaktowy: 22 1 333 111
NIP: 525-253-27-91
REGON: 146157665
KRS: 0000422999

Podstawowe informacje o serwisie Euroloan

Euroloan udziela po?yczek w formie limitu kredytowego oraz szybkich po?yczek przez internet. Po?yczka w Euroloan to po??czenie nowoczesnych technologii, przejrzystych zapisów umowy oraz bezpiecze?stwa.

Podstawowe informacje o po?yczce w serwisie Euroloan

Korzystaj?c z us?ug serwisu Euroloan po?yczysz od 300 a? do 20 000 z?. Na sp?at? zobowi?zania b?dziesz mia? nawet 48 miesi?cy, co umo?liwia optymalne dostosowanie wysoko?ci miesi?cznej raty do w?asnych mo?liwo?ci finansowych.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w serwisie Euroloan?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • uko?czy?a 18 lat;
  • nie ma negatywnych informacji o regulowaniu zobowi?za? w Biurach informacji Gospodarczej i Biurze Informacji Kredytowej;
  • posiada konto bankowe otwarte na swoje dane osobowe (Imi?, Nazwisko, PESEL, Numer i Seria Dowodu Osobistego)

Wymagane dokumenty

To, jakie dokumenty b?d? niezb?dne zale?y od kwoty po?yczki. W przypadku niskich kwot mo?esz po?yczy? pieni?dze jedynie na podstawie dowodu osobistego. Je?li kwota po?yczki b?dzie wy?sza, Euroloan mo?e poprosi? o dostarczenie dodatkowych dokumentów, potwierdzaj?cych dochód.

Czym jest limit na rachunku w Euroloan?

Limit na rachunku to maksymalna kwota po?yczki, jak? mo?esz wykorzysta?. Jego wysoko?? zostaje ustalona indywidualnie, po zbadaniu Twojej zdolno?ci finansowej. Po akceptacji zaproponowanego limitu dokonujesz wyp?at na swój w?asny rachunek bankowy zawsze, kiedy tego potrzebujesz. Wyp?at mo?esz dokonywa? 24h na dob?/ 7 dni w tygodniu.

Je?li wykorzystasz jedynie okre?lon? cz??? przyznanego przez po?yczkodawc? limitu, to w?a?nie od tej kwoty zap?acisz odsetki.

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w serwisie Euroloan?

Aby po?yczy? pieni?dze w serwisie Euroloan, wejd? na www.euroloan.pl, a nast?pnie okre?l preferowan? kwot? po?yczki. Nast?pnie wype?nij krótki formularz i zarejestruj si? w serwisie. Kolejnym krokiem b?dzie konieczno?? weryfikacji to?samo?ci poprzez przes?anie na konto po?yczkodawcy symbolicznej z?otówki. Je?li proces przebiegnie pomy?lnie, po?yczkodawca niezw?ocznie wyda decyzj? i przyzna Ci kwot? dost?pnego limitu ?rodków. Wyp?aty na w?asny rachunek bankowy mo?esz realizowa? 24h na dob?/ 7 dni w tygodniu.

Jak wyp?aci? ?rodki na swój rachunek?

Aby wyp?aci? ?rodki na w?asny rachunek bankowy, zaloguj si? na swoje konto w serwisie Euroloan i kliknij odno?nik Wyp?a?. Nast?pnie wybierz kwot? jak? chcesz wyp?aci? i potwierd? swój wybór. Pieni?dze znajd? si? na Twoim koncie w ci?gu kilku godzin, a najpó?niej nast?pnego dnia roboczego.

Je?eli chcesz otrzyma? pieni?dze natychmiast, skorzystaj z dodatkowo p?atnej opcji szybkiego przelewu. Pami?taj jednak, ?e taka opcja b?dzie dodatkowo p?atna.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy Euroloan weryfikuje BIK?

Jako wiarygodny i odpowiedzialny po?yczkodawca, Euroloan weryfikuje BIK. Negatywna historia kredytowa mo?e by? przyczyn? odmownej decyzji po?yczkodawcy.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

Pieni?dze znajd? si? na Twoim koncie bankowym najpó?niej w ci?gu jednego dnia roboczego po zleceniu dyspozycji wyp?aty w serwisie my.euroloan.pl

Czy mog? zmieni? termin sp?aty?

Zaci?gaj?c po?yczk? w Euroloan, masz mo?liwo?? zmiany terminu sp?aty razy w ci?gu jednego okresu rozliczeniowego. Jednorazowa op?ata za zmian? termin sp?aty jest okre?lona w cenniku. Wystarczy tylko, ?e zalogujesz si? na swoje konto w Euroloan lub zadzwonisz do nas, a my potwierdzimy twoj? dyspozycje.