Ekspres Kasa

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Ekspres Kasa logo
Ocena: 3.57
(ilość ocen: 7)
Dokładna nazwa firmy: Ferratum Bank p.l.c.
Siedziba firmy: Tagliaferro Business Centre Level 6, 14 High Street, Sliema, Malta
E-mail: ekspreskasa@ekspreskasa.pl
Telefon kontaktowy: 71 716 22 22
NIP: MT 2101-8613
REGON: brak informacji
KRS: brak informacji

Podstawowe informacje o firmie Ekspres Kasa

Ekspres Kasa jest cz??ci? grupy Ferratum – jednej z najwi?kszych w Europie i na ?wiecie firm oferuj?cych szybkie po?yczki za po?rednictwem telefonu komórkowego oraz internetu.
Grupa Ferratum jest obecnie jednym z liderów w?ród instytucji finansowych oferuj?cych po?yczki gotówkowe.
W 2011 roku firma otrzyma?a nagrod? „Skrzyd?a Krajowego Rejestru D?ugów” za propagowanie etyki i bezpiecze?stwa w obrocie gospodarczym.

Podstawowe informacje o po?yczce w Ekspres Kasa

  • Ekspres Kasa udziela po?yczek krótkoterminowych w kwocie do 1500 z?.
  • Maksymalny czas sp?aty chwilówki wynosi 60 dni.
  • Korzystaj?c z us?ug tego po?yczkodawcy b?dziesz móg? po?yczy? 1500 z? zupe?nie za darmo.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie Ekspres Kasa?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • ma nie mniej ni? 21 i nie wi?cej ni? 70 lat,
  • posiada dowód osobisty, aktywny numer telefonu komórkowego i konto w banku,
  • nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze D?ugów.

Wymagane dokumenty

  • Dowód osobisty

Weryfikacja w bazach d?u?ników

  • Krajowy Rejestr D?ugów
  • BIGInfo Monitor
  • Rejestr D?u?ników ERIF

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie Ekspres Kasa?

Aby zaci?gn?? po?yczk?, wejd? na www.ekspreskasa.pl. Okre?l, ile chcesz po?yczy? i w jakim terminie zwrócisz pieni?dze. Nast?pnie wype?nij krótki wniosek po?yczkowy i zweryfikuj dane przelewem. Decyzj? otrzymasz w ci?gu kilku minut. Je?li b?dzie pozytywna, pieni?dze mog? znale?? si? na Twoim koncie nawet w 10 minut.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy Ekspres Kasa udziela darmowych chwilówek?

Tak. Dzi?ki temu po?yczkodawcy b?dziesz móg? otrzyma? a? 1500 z? zupe?nie za darmo.

W jakich godzinach pracuje Biuro Obs?ugi Klienta Ekspres Kasa?

Biuro Obs?ugi Klienta Ekspres Kasa dzia?a 24 godziny na dob? pod numerem telefonu (71) 716 22 22.

Czy Ekspres Kasa sprawdza BIK?

Nie. Ekspres Kasa nie sprawdza historii kredytowej klientów w BIK-u. Oznacza to, ?e po?yczk? mog? otrzyma? tak?e osoby z niskim scoringiem, które nie maj? szans na po?yczk? w banku.

Czy mog? przed?u?y? termin sp?aty po?yczki?

Tak, mo?na przed?u?y? termin sp?aty.
Od 11.03.2016r. przed?u?enia s? realizowane w oparciu o dodatkowe zabezpieczenie tj. por?czenie fizyczne lub por?czenie prawne.
Ka?dy klient ma mo?liwo?? wyboru wariantu zabezpieczenia.
Po?yczk? na krótko mo?na przed?u?y? maksymalnie 2-krotnie.
Ka?de przed?u?enie sp?aty po?yczki wynosi 30 dni.
W przypadku po?yczek 60-dniowych – ka?d? rat? mo?na przed?u?y? tylko 1 raz.