Ekassa

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Ekassa logo
Ocena: 3.83
(ilość ocen: 6)
Dokładna nazwa firmy: Colorfull Management Ltd
Siedziba firmy: Quijano Chambers, P.O. Box 3159,, Road Town, Tortola
E-mail: info@ekassa.com
Telefon kontaktowy: +48228738586
NIP:
REGON:
KRS:

Podstawowe informacje o serwisie Ekassa

Ekassa to nowoczesna platforma internetowa, ??cz?ca osoby szukaj?ce szybkiej gotówki z po?yczkodawcami Jej celem jest oferowanie szybkich i ?atwo dost?pnych produktów finansowych. Korzystaj?c z us?ug Ekassy po?yczysz pieni?dze bez formalno?ci, za?wiadcze? i zb?dnych formalno?ci.
W?a?cicielem serwisu Ekassa jest Tribution Consult Ltd.

Podstawowe informacje o po?yczce w serwisie Ekassa

Korzystaj?c z us?ug Ekassy mo?esz zaci?gn?? po?yczk? krótkoterminow? lub rataln? (od 1 do 12 tygodni) w kwocie od 400 do 9000 z?.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w serwisie Ekassa?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • posiada polskie obywatelstwo;
  • ma co najmniej 18 lat,
  • posiada dowód osobisty, aktywny numer telefonu komórkowego oraz konto w banku.

Wymagane dokumenty

Aby zaci?gn?? po?yczk? w serwisie Ekassa potrzebne b?d? dane z twojego paszportu, numer PESEL, numer konta bankowego otwartego na Twoje nazwisko (dla wyp?aty po?yczki). Je?eli pracujesz w oparciu o umow? o prac? – data zawarcia tej umowy.

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w serwisie Ekassa?

Aby po?yczy? pieni?dze w Ekassie, wejd? na www.ekassa.com i wype?nij formularz rejestracyjny. Nast?pnie okre?l preferowan? kwot? oraz termin sp?aty i spo?ród dost?pnych ofert wybierz t?, która najbardziej Ci odpowiada. Kolejnym krokiem b?dzie weryfikacja rachunku bankowego. Mo?esz dokona? jej:

  • wykonuj?c przelew na konto po?yczkodawcy,
  • poprzez aplikacj?, która po??czy si? z Twoim rachunkiem i przeka?e po?yczkodawcy potrzebne informacje.

Je?li weryfikacja przebiegnie pomy?lnie, po?yczkodawca niezw?ocznie podejmie decyzj? i wyp?aci ?rodki.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy Ekassa weryfikuje BIK?

Jako odpowiedzialny i wiarygodny serwis, Daily Credit weryfikuje histori? kredytow? w BIK-u. Je?li Twoja pozostawia wiele do ?yczenia, decyzja po?yczkodawcy mo?e by? odmowna.

Czy Ekassa premiuje klientów, którzy terminowo sp?acaj? po?yczki?

Tak.  Partnerzy Ekassy opracowali unikalne warunki udzielania po?yczek oraz system rabatów, dzi?ki którym mo?na zaoszcz?dzi? nawet do 80%.

Czym Ekassa ró?ni si? od innych serwisów (banków i innych firm finansowych)?

Ekassa traktuje klientów w sposób indywidualny, dostosowuj? wysoko?? po?yczki do ich mo?liwo?ci finansowych. W zamian za terminow? sp?at? chwilówki, po?yczkodawca zobowi?zuje si? znacznie obni?y? jej koszty.