Efino

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Efino logo
Ocena: 3.24
(ilość ocen: 17)
Dokładna nazwa firmy: Creamfinance Poland spó?ka z o. o.
Siedziba firmy: ul. Kasprzaka 2/8, Warszawa
E-mail: info@efino.pl
Telefon kontaktowy: 22 388 64 44
NIP: 525-254-89-58
REGON: 146563260
KRS: 0000453034

Podstawowe informacje o Efino

Efino to nowa marka na polskim rynku po?yczek pozabankowych. Klienci serwisu szczególnie doceniaj? b?yskawiczn? analiz? wniosku, minimaln? ilo?? formalno?ci oraz indywidualne podej?cie.
Efino umo?liwia weryfikacj? danych przy pomocy aplikacji Instantor, bez konieczno?ci wykonywania przelewu weryfikacyjnego. Jest to szczególnie wa?ne dla osób, które chc? otrzyma? pieni?dze jak najszybciej.
Po?rednikiem kredytowym w serwisie Efino.pl jest CREAMFINANCE POLAND Sp. z o.o., natomiast po?yczkodawc? – MDP Finance Sp. z o.o.

Podstawowe informacje o po?yczce w Efino

Korzystaj?c z us?ug Efino po?yczysz od 1000 do 10 000 z?. Sp?at? roz?o?ysz na okres od 3 do 24 miesi?cy.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w Efino?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • uko?czy?a 21 lat,
  • posiada sta?e miejsce zamieszkania w Polsce,
  • posiada polskie obywatelstwo,
  • posiada regularne ?ród?o dochodu.

Wymagane dokumenty

Aby po?yczy? pieni?dze w Efino potrzebny Ci b?dzie jedynie dowód osobisty. Po?yczkodawca nie wymaga dostarczania dodatkowych za?wiadcze? czy dokumentów. Warto wiedzie? jednak, ?e Efino efino.pl ma prawo do zweryfikowania podanych przez Ciebie danych u pracodawcy.

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w Efino?

Aby po?yczy? pieni?dze w serwisie Efino, wejd? na www.efino.pl i wybierz preferowan? kwot? po?yczki oraz liczb? miesi?cznych rat. Nast?pnie wype?nij krótki wniosek i zweryfikuj swoje dane, korzystaj?c z aplikacji Instantor. Jesli wynik weryfikacji b?dzie pozytywny, po?yczkodawca niezw?ocznie wyda decyzj? i wyp?aci ?rodki.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czym jest aplikacja Instantor?

Instantor to sposób na weryfikacj? danych osobowych bez konieczno?ci wykonywania przelewu. Aplikacja w bezpieczny i szybki sposób ??czy si? z Twoim rachunkiem bankowym, przekazuj?c po?yczkodawcy niezb?dne informacje. Aby z niej skorzysta? nie musisz instalowa? na swoim komputerze dodatkowego oprogramowania. Wystarczy, ?e przygotujesz dane logowania do bankowo?ci elektronicznej – login i has?o.

W jakich godzinach pracuje Biuro Obs?ugi Klienta Efino?

Biuro Obs?ugi Klienta Efino pracuje od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 08:00-22:00 oraz w soboty i niedziele od 09:00 do 18:00.

Czy mog? zwróci? pieni?dze przez terminem sp?aty?

Tak. Mo?esz zwróci? pieni?dze w dowolnym momencie trwania umowy bez konieczno?ci ponoszenia z tego tytu?u jakichkolwiek op?at.