Daily Credit

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Daily Credit logo
Ocena: Oceń jako pierwszy !
(ilość ocen: 0)
Dokładna nazwa firmy: Daily Finance Sp. z o. o.
Siedziba firmy: ul. Ko?ciuszki 47C, Suwa?ki
E-mail: info@dailycredit.pl
Telefon kontaktowy: 87 777 00 02
NIP: 527-262-34-85
REGON: 142324110
KRS: 0000350809

Podstawowe informacje o Daily Credit

Daily Credit udziela szybkich po?yczek pozabankowych przez internet. Bez formalno?ci, stosu za?wiadcze? i d?ugiego oczekiwania na decyzj?.  Obserwuj?c dynamicznie zmieniaj?cy si? rynek, nieustannie modyfikuje swoj? ofert?. Po to, by jeszcze bardziej dostosowa? j? do potrzeb po?yczkobiorców.
Serwis jest w?asno?ci? Daily Finance – niezale?nej od banków instytucji finansowej, oferuj?cej b?yskawiczne po?yczki gotówkowe.

Podstawowe informacje o po?yczce w Daily Credit

Korzystaj?c z us?ug Daily Credit, po?yczysz od 300 do 5000 z?. Okres sp?aty zobowi?zania jest bardzo elastyczny. Wynosi on od 15 dni a? do 30 miesi?cy.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w Daily Credit?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • posiada polskie obywatelstwo;
  • posiada? sta?e miesi?czne, udokumentowane dochody;
  • ma  od 18 do 75 lat;
  • posiada aktywny telefon komórkowy;
  • posiada w?asny rachunek bankowy;
  • nie posiada aktualnego zad?u?enia w Biurze Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

Wymagane dokumenty

Aby zaci?gn?? po?yczk? w Daily Credit potrzebny Ci b?dzie dowód osobisty oraz dokument potwierdzaj?cy dochód.

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w Daily Credit?

Aby po?yczy? pieni?dze w Daily Credit, wejd? na www.dailycredit.pl i dokonaj rejestracji. Nast?pnie prze?lij na konto po?yczkodawcy op?at? rejestracyjn? w wysoko?ci 1 z?. W celu wykonania przelewu zostaniesz przekierowany do systemu p?atno?ci Homepay. W?ród dost?pnych banków wybierz swój, a nast?pnie skopiuj wygenerowane dane. Pami?taj, aby wykona? transfer z konta, którego numer poda?e? w procesie rejestracji. Ostatnim krokiem powinno by? dostarczenie po?yczkodawcy za?wiadczenia, potwierdzaj?cego dochody. Je?li jego decyzja b?dzie pozytywna, niezw?ocznie wyp?aci ?rodki.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy Daily Credit weryfikuje BIK?

Jako odpowiedzialny i wiarygodny serwis, Daily Credit weryfikuje histori? kredytow? w BIK-u. Je?li Twoja pozostawia wiele do ?yczenia, decyzja po?yczkodawcy mo?e by? odmowna.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

Tempo transferu zale?y od tego, w jakim banku znajduje si? Twoje konto. Je?li posiadasz rachunek w Banku Zachodnim WBK, pieni?dze otrzymasz jeszcze tego samego dnia. Je?li Twoje konto znajduje si? w innym banku, otrzymasz ?rodki w tym samym lub w kolejnym dniu roboczym.

Zmieni?em zdanie. Czy mog? odst?pi? od umowy po?yczki?

Tak. Je?li od momentu podpisania umowy min??o nie wi?cej ni? 14 dni, mo?esz odst?pi? od niej bez podawania po?yczkodawcy powodów swojej decyzji. Odst?pienie nie wi??e si? równie? z konieczno?ci? poniesienia jakichkolwiek kosztów.