1. Szybkapozyczkabezbik.pl
 2. >
 3. Czym s? mikropo?yczki?

Czym s? mikropo?yczki?

Mikropo?yczki to produkty finansowe oferowane przez pozabankowe instytucje finansowe. Cech? charakterystyczn? mikropo?yczek jest stosunkowo niewielka kwota finansowania oraz uproszczona procedura badania zdolno?ci kredytowej.

W wi?kszo?ci przypadków do zaci?gni?cia mikropo?yczki wystarczy jedynie dowód osobisty, a wszystkie czynno?ci, s?u??ce po?yczeniu pieni?dzy mo?na wykona? za po?rednictwem internetu. Wygodnie i komfortowo.

W 100 procentach przez internet

Ogromnym walorem korzystania z us?ug firm oferuj?cych mikropo?yczki jest mo?liwo?? po?yczenia pieni?dzy w 100 procentach przez internet. Aby zaci?gn?? chwilówk? potrzebny Ci b?dzie jedynie dowód osobisty oraz komputer lub urz?dzenie mobilne z dost?pem do internetu. Podczas wype?niania wniosku miej pod r?k? równie? telefon komórkowy oraz numer konta bankowego.

Wi?kszo?? po?yczkodawców nie wymaga dostarczania za?wiadcze? o zatrudnieniu i wysoko?ci dochodów, co znacz?co usprawnia proces z?o?enia wniosku.

Pieni?dze ju? w 15 minut

Niezaprzeczaln? zalet? mikropo?yczek jest mo?liwo?? otrzymania pieni?dzy w ekspresowym tempie. Wielu po?yczkodawców deklaruje gotowo?? do wyp?acenia ?rodków ju? w ci?gu 15 minut od momentu z?o?enia wniosku.
Mikropo?yczka b?dzie wi?c idealnym wsparciem w przypadku nieplanowanych wydatków, które nie mog? czeka?.
Awaria samochodu, konieczno?? zakupu kosztownych lekarstw lub sfinansowania prywatnej wizyty u lekarza? Si?gaj?c po mikropo?yczk?, zachowasz finansowe bezpiecze?stwo w ka?dej sytuacji.

Mikropo?yczki – ile mo?na po?yczy??

W zale?no?ci od firmy maksymalna wysoko?? mikropo?yczki wynosi od 100 do 6000 z?.

Sprawd?my, jak kwoty te kszta?tuj? si? w praktyce. Pod lup? we?miemy najbardziej znanych i sprawdzonych po?yczkodawców.

 • AleGotówka – 2000 z?
 • MoneyMan – 1500 z?
 • NetCredit – 3000 z?
 • LendOn – 2500 z?
 • Po?yczkaPlus – 2000 z?
 • ExtraPortfel – 2000 z?
 • Polo?yczka – 1000 z?
 • Miloan – 1500 z?
 • SzybkaGotówka – 6000 z?
 • Vivus – 3000 z?
 • Chwilówkomat.pl – 2000 z?
 • TaniKredyt – 2100 z?
 • SmartPo?yczka – 1000 z?
 • Filarum – 1000 z?
 • Wandoo – 2500 z?
 • Wonga – 1500 z?
 • ViaSMS – 1500 z?
 • Credit.pl – 2000 z?
 • Ofin – 2000 z?
 • Soho Credit – 1000 z?
 • HaloPo?yczka – 2000 z?

Pierwsza mikropo?yczka za darmo

Korzystaj?c z us?ug ka?dej z wymienionych wy?ej firm, swoj? pierwsz? mikropo?yczk? zaci?gniesz zupe?nie za darmo.
Udzielanie darmowych chwilówek to skuteczny sposób na przyci?gni?cie nowych, spragnionych dodatkowej gotówki klientów.

Jak pokazuje praktyka, cz??? z nich z pewno?ci? zostanie z po?yczkodawc? na d?u?ej, przed?u?aj?c termin sp?aty, si?gaj?c po po?yczk? refinansuj?c? lub kolejn?, standardowo oprocentowan? mikropo?yczk?.

Zarówno przed?u?enie, jak równie? refinansowanie i nast?pna chwilówka to zysk dla po?yczkodawcy. W dodatku ca?kiem niema?y.

Jedynym warunkiem braku op?at jest terminowy zwrot po?yczonych pieni?dzy. Je?li spó?nisz si? ze sp?at? darmowej chwilówki cho?by 1 dzie?, po?yczkodawca mo?e obci??y? Ci? kosztem odsetek za opó?nienie oraz anulowa? promocyjne warunki finansowania.

Krótki termin sp?aty

Spor? niedogodno?ci?, towarzysz?c? zaci?gni?ciu mikropo?yczki mo?e by? stosunkowo krótki okres sp?aty. W zale?no?ci od firmy wynosi on od 30 do 61 dni.

 • AleGotówka – 30 dni
 • MoneyMan – 61 dni
 • NetCredit – 30 dni
 • LendOn – 30 dni
 • Po?yczkaPlus – 30 dni
 • ExtraPortfel – 45 dni
 • Polo?yczka – 30 dn
 • Miloan – 30 dni
 • SzybkaGotówka – 30 dni
 • Vivus – 30 dni
 • Chwilówkomat.pl – 30 dni
 • TaniKredyt – 30 dni
 • SmartPo?yczka – 30 dni
 • Filarum – 30 dni
 • Wandoo – 30 dni
 • Wonga – 60 dni
 • ViaSMS – 30 dni
 • Credit.pl – 30 dni
 • Ofin – 30 dni
 • Soho Credit – 30 dni
 • HaloPo?yczka – 30 dni

Co, je?li nie zwróc? na czas?

Wbrew obiegowym opiniom popularne chwilówki wcale nie musz? by? drogie. Nie da si? ukry?, ?e wi?kszo?? problemów z terminow? sp?at? wynika ze zbytniej lekkomy?lno?ci po?yczkobiorców.
Wielu klientów pozabankowych instytucji finansowych zupe?nie nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji nieterminowej sp?aty. Jak pokazuje praktyka, ogromny odsetek po?yczkobiorców nie zadaje sobie nawet trudu, by przed podpisaniem umowy po?yczkowej przeanalizowa? jej zapisy. Niestety, konsekwencje takich decyzji cz?sto bywaj? naprawd? op?akane.

Je?li nie zwrócisz darmowej po?yczki w terminie, po?yczkodawca b?dzie mia? prawo anulowa? promocyjne warunki chwilówki oraz obci??y? Ci? odsetkami za opó?nienie. Ich wysoko?? wynosi obecnie 14 procent w skali roku.
To jednak nie wszystko.
W przypadku przed?u?aj?cego si? braku p?atno?ci b?dzie móg? równie? rozpocz?? wewn?trzn? procedur? windykacyjn?, przekaza? spraw? do zewn?trznego podmiotu, specjalizuj?cego si? w egzekwowaniu nale?no?ci lub skierowa? j? na drog? post?powania s?dowego i egzekucyjnego.

Je?li kwota zad?u?enia jest wy?sza ni? 200 z?, a opó?nienie trwa co najmniej 60 dni – po spe?nieniu okre?lonych przes?anek – po?yczkodawca b?dzie móg? wpisa? Twoje dane do rejestrów, prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej. Taki wpis znacz?co obni?y Twoj? wiarygodno?? w oczach banków, firm po?yczkowych, a nawet potencjalnych partnerów biznesowych.