1. Szybkapozyczkabezbik.pl
  2. >
  3. Czym s? BIK, KRD, BIG i ERIF?

Czym s? BIK, KRD, BIG i ERIF?

Czym s? BIK, KRD, BIG i ERIF? Jak mo?na do nich trafi? i jak usun?? z nich swoje dane?

BIK, KRD, BIG i ERIF to popularne bazy, sprawdzane przez po?yczkodawców w toku weryfikacji zdolno?ci po?yczkowej potencjalnego klienta. Dzi? omówimy specyfik? ka?dej z nich, podpowiemy jak sprawdzi?, czy nasze dane znajduj? si? w ich rejestrach oraz jak si? z nich „wypisa?”.

Czym jest BIK?

Wbrew obiegowej opinii BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej nie jest rejestrem nieuczciwych klientów. BIK gromadzi informacje zarówno o naszych zad?u?eniach, jak równie? o terminowych sp?atach po?yczek i kredytów.

Celem BIK-u jest dostarczanie wiarygodnych i mo?liwie kompletnych informacji na temat uczestników obrotu gospodarczego w Polsce. Dzi?ki informacjom, udzielanym przez BIK wszelkie umowy i transakcje mog? by? zawierane bezpiecznie.

Uwaga: informacje na Twój temat trafiaj? do BIK-u nie tylko wtedy, kiedy zaci?gasz kredyt, po?yczk? lub kupujesz co? na raty. Bank przekazuje Twoje dane do BIK-u tak?e wtedy, kiedy jeste? por?czycielem czyjego? kredytu. [/box]

Historia kredytowa w BIK-u a po?yczka

Je?li posiadasz pozytywn? histori? kredytow?, staniesz si? dla banku lub firmy po?yczkowej wiarygodnym, pewnym klientem. Negatywna historia kredytowa bardzo cz?sto niesie za sob? k?opoty z zaci?gni?ciem kredytu lub po?yczki. Zw?aszcza w bankach, które s? zdecydowanie bardziej restrykcyjne ni? pozabankowe firmy po?yczkowe.

Jak sprawdzi? swoj? histori? w BIK-u?

Nie wszyscy wiedz?, ?e istnieje mo?liwo?? samodzielnego sprawdzenia w?asnej historii w Biurze Informacji Kredytowej.

Najpopularniejszym i naj?atwiejszym sposobem jest za?o?enie konta w portalu BIK i skorzystanie z oferty dla konsumentów. Aby otrzyma? dane na swój temat b?dziesz musia? potwierdzi? swoj? to?samo??. Jak to zrobi??

  • wysy?aj?c do BIK-u skan lub zdj?cie dowodu osobistego;
  • poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny – dla osób, które posiadaj? e-podpis;
  • wysy?aj?c do BIK-u list polecony z potwierdzeniem odbioru. B?dzie to dobre rozwi?zanie dla osób, które nie mog? skorzysta? z szybszej metody.

Czy mo?na usun?? swoje dane z BIK-u?

Je?li oka?e si?, ?e Twoja historia kredytowa pozostawia wiele do ?yczenia, pierwszym krokiem do poprawy swoich notowa? powinna by?… sp?ata zaleg?ych zobowi?za?. Niestety, zwrot nale?no?ci nie sprawi, ?e Twoja sytuacja polepszy si? „z dnia na dzie?”.

Informacje o tym, ?e mia?e? problemy ze sp?at? b?d? widnie? w BIK-u a? przez 5 lat. Po up?ywie tego okresu Twoja „karta znów b?dzie czysta”.

Je?li wyj?tkowo zale?y Ci na tym, by poprawi? swój scoring, mo?esz wys?a? do banku lub firmy po?yczkowej, w której by?e? zad?u?ony pismo z pro?b? o usuni?cie niekorzystnych danych z rejestru. Musisz wiedzie? jednak, ?e instytucje finansowe wyj?tkowo niech?tnie zgadzaj? si? na takie dzia?ania. Szansa na powodzenie s? wi?c tutaj minimalne.

Co oprócz BIK-u?

Oprócz BIK-u wiele firm po?yczkowych wertuje tak?e rejestry Biur Informacji Gospodarczej, czyli

komercyjnych instytucji, gromadz?cych dane o d?u?nikach. Celem Biur Informacji Gospodarczej jest po?redniczeniem w dostarczaniu wiedzy na temat wiarygodno?ci p?atniczej kontrahentów.

Poszczególne biura dzia?aj? niezale?nie od siebie. Fakt, ?e Twoje dane zosta?y wpisane do jednego z nich nie oznacza automatycznie, ?e znajduj? si? równie? w innym.

Weryfikuj?c zdolno?? do sp?aty po?yczki przez potencjalnych klientów, po?yczkodawcy sprawdzaj? najcz??ciej:  Krajowy Rejestr D?ugów, BIGInfo Monitor oraz Rejestr D?u?ników Erif.

Czym jest Krajowy Rejestr D?ugów (KRD)?

Krajowy Rejestr D?ugów to jedno z Biur Informacji Gospodarczej, dzia?aj?cych na terenie naszego kraju. Jego celem jest gromadzenie i przekazywanie informacji na temat nieuczciwych klientów, którzy nie sp?acaj? swoich zobowi?za? finansowych w terminie.

Czym jest BIG?

BIGInfo Monitor, okre?lany w skrócie jako BIG jest kolejnym, dzia?aj?cym w naszym kraju Biurem Informacji Gospodarczej. BIG stanowi platform? wymiany informacji pomi?dzy sektorem bankowym i pozosta?ymi sektorami gospodarki oraz potwierdza wiarygodno?? finansow? klientów i kontrahentów.

Czym jest ERIF?

ERIF jest kolejnym, dzia?aj?cym niezale?nie od pozosta?ych Biurem Informacji Gospodarczej. Unikatow? cech? Rejestru D?u?ników ERIF jest fakt, ?e gromadzi on tak?e dane na temat

d?u?ników dopisywanych przez spó?ki z Grupy Kapita?owej KRUK oraz dane pozytywne.

Kiedy dane mog? trafi? do Biur Informacji Gospodarczej?

Aby Twoje dane trafi?y do rejestru d?u?ników, d?ug musi by? wy?szy ni? 200 z? brutto w przypadku osób prywatnych i wy?szy ni? 500 z? brutto w przypadku firm. Kwoty te mog? uwzgl?dnia? odsetki. Zw?oka w sp?acie musi by? d?u?sza ni? 60 dni, a 30 przed wpisaniem Twoich danych do bazy, wierzyciel powinien uprzedzi? Ci? o tym pisemnie.

Warto wiedzie?, ?e nawet je?li nie odbierzesz listu, wierzyciel i tak mo?e wpisa? Twoje dane do rejestru. Unikanie listonosza na nic si? wi?c zda.

Uwaga: Twoje dane mog? znale?? si? w rejestrze d?u?ników nawet na skutek opó?nie? w p?atno?ci za wod?, czynsz, energi? elektryczn? czy telefon komórkowy.

Czy mo?na usun?? dane z Biura Informacji Gospodarczej?

Usuni?cie danych z BIG-u mo?e mie? miejsce jedynie na wniosek wierzyciela.

Aby Twoje dane znikn??y z rejestru powiniene? wi?c przede wszystkim sp?aci? swoje zad?u?enie.

Je?li sp?acisz d?ug, wierzyciel ma obowi?zek poinformowania o tym fakcie BIG. Twoje

nazwisko powinno znikn?? z bazy w ci?gu 14 dni. Je?li przedsi?biorca tego nie zrobi, grozi mu grzywna w wysoko?ci 30 tys. z?.

Sprawd?, co o Tobie pisz? w BIG

Raz na 6 miesi?cy, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów mo?esz samodzielnie sprawdzi? informacje na swój temat w Biurach Informacji Gospodarczej. Jak to zrobi?? Dane mo?esz sprawdzi? przez internet, rejestruj?c si? na stronie internetowej Biura Informacji Gospodarczej. W celu zweryfikowania swojej to?samo?ci, niezb?dne b?dzie jednak przes?anie skanu dowodu osobistego.

Informacje mo?esz sprawdzi? równie? osobi?cie (w siedzibie biura) lub korespondencyjnie.

Szczegó?y dotycz?ce konkretnych procedur znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych Biur Informacji Gospodarczej.