1. Szybkapozyczkabezbik.pl
  2. >
  3. Czym jest Krajowy Rejestr D?ugów?

Czym jest Krajowy Rejestr D?ugów?

Krajowy Rejestr D?ugów to jedno z Biur Informacji Gospodarczej, dzia?aj?cych na terenie naszego kraju. Jego celem jest gromadzenie i przekazywanie informacji na temat klientów, którzy posiadaj? opó?nienia w sp?acie swoich zobowi?za? finansowych. W artykule odpowiemy na najcz??ciej zadawane pytania, dotycz?ce Krajowego Rejestru D?ugów.
Krajowy Rejestr D?ugów Biuro Informacji Gospodarczej SA powsta?o 4 sierpnia 2003 roku i dzia?a na podstawie ustawy o udost?pnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Obs?uguje wszystkie podmioty gospodarcze – od jednoosobowych firm, poprzez ma?e i ?rednie przedsi?biorstwa po wielkie korporacje.

Kto mo?e zosta? wpisany na „czarn? list?” w KRD?

Na czarn? list? mo?e zosta? wpisana osoba, która zalega z p?atno?ci? co najmniej 60 dni.
Wysoko?? zad?u?enia musi wynosi? co najmniej:

  • 200 z? w przypadku osoby prywatnej
  • 500 z? w przypadku firmy.

Przed wpisaniem d?u?nika na czarn? list?, Krajowy Rejestr D?ugów wysy?a mu wezwanie do zap?aty. Co wa?ne, dokument zostanie wys?any na koszt d?u?nika. Wierzyciel nie poniesie z tego tytu?u ?adnych kosztów.
Je?li p?atno?? nie zostanie uregulowana, dane mog? zosta? wpisane do bazy.
Dzi?ki temu d?u?nik traci finansow? wiarygodno??, a Ty znacz?co zwi?kszasz swoje szanse na odzyskanie pieni?dzy.
Wg. informacji, udost?pnionych przez KRD, skuteczno?? odzyskiwania d?ugów w ci?gu 3 miesi?cy od momentu przekazania zlecenia przez klienta wynosi a? 72 proc.

Czy mo?na sprawdzi? status potencjalnego kontrahenta w Krajowym Rejestrze D?ugów?

Jak najbardziej. Jako w?a?ciciel firmy, który planuje podpisanie umowy handlowej czy zawarcie kontraktu, w trosce o swoje interesy wr?cz powiniene? to zrobi?.
Dzi?ki sprawdzeniu rejestrów KRD dowiesz si?, czy klient, z którym planujesz rozpocz?? wspó?prac? zosta? wpisany na list? d?u?ników.
Je?li jego dane figuruj? w KRD b?dziesz móg? zrezygnowa? z transakcji, zmieni? warunki umowy, za??da? zap?aty z góry lub w jakikolwiek inny sposób zabezpieczy? swoje interesy.

Czy mo?na sprawdzi? swój status w Krajowym Rejestrze D?ugów?

Tak. Aby to zrobi?, za?ó? panel klienta na stronie www.krd.pl. Raport na w?asny temat b?dziesz móg? wygenerowa? bezp?atnie raz na 6 miesi?cy.
Mo?esz tak?e monitorowa? swoj? firm? w KRD. Monitoring pozwoli Ci dowiedzie? si?, kto szuka? informacji o Twojej firmie lub dopisa? j? do KRD.
Je?li trafisz do bazy d?u?ników, b?dziesz móg? zareagowa? maksymalnie szybko, unikaj?c tym samym d?ugofalowych, wyj?tkowo nieprzyjemnych konsekwencji.

Czy banki i firmy po?yczkowe sprawdzaj? Krajowy Rejestr D?ugów?

Sprawdzenie rejestrów Krajowego Rejestru D?ugów jest jednym z pierwszych kroki, jaki wykonuj? banki, weryfikuj?c wniosek o kredyt lub po?yczk?. Je?li Twoje dane znajduj? si? na czarnej li?cie, istnieje ogromne prawdopodobie?stwo, ?e bank odmówi Ci finansowania.
Firmy po?yczkowe patrz? na mniej wiarygodnych klientów zdecydowanie przychylniej. Wpis do bazy d?u?ników mo?e, lecz wcale nie musi sta? si? przyczyn? odmownej decyzji. Je?li Twoje dane zosta?y wpisane do Krajowego Rejestru D?ugów, poszukaj firmy, która nie sprawdza tej konkretnej bazy. Jak to zrobi?? Zajrzyj do naszego artyku?u

Czy do bazy Krajowego Rejestru D?ugów mo?na trafi? wy??cznie za opó?nienia w sp?acie po?yczek lub kredytów?

Nie. Na czarn? list? mo?e zosta? wpisana tak?e osoba lub firma, która nie wywi?za?a si? z terminowej p?atno?ci m.in.:

  • czynszu
  • telefonu
  • internetu
  • polisy ubezpieczeniowej
  • rachunków za energi?, wod? i pr?d

Jakie mog? by? konsekwencje wpisu do KRD?

Osoba, której dane zosta?y wpisane do Krajowego Rejestru D?ugów mo?e mie? problemy z zaci?gni?ciem po?yczki lub kredytu czy z zakupem przedmiotów na raty. To jednak nie wszystko. Wpis do KRD mo?e utrudni? wykonanie tak prozaicznych czynno?ci, jak podpisanie umowy z operatorem telefonii komórkowej czy dostawc? internetu.

Czy mo?na usun?? swoje dane z Krajowego Rejestru D?ugów?

Podstaw? do usuni?cia danych z KRD powinna by? przede wszystkim sp?ata d?ugu. Je?li zwrócisz pieni?dze, wierzyciel b?dzie mia? obowi?zek poinformowa? o tym fakcie KRD. B?dzie mia? na to maksymalnie 14 dni.
Taka informacja prze?o?y si? na usuni?cie wpisu.