1. Szybkapozyczkabezbik.pl
  2. >
  3. Czym jest Biuro Informacji Kredytowej, czyli popularny BIK?

Czym jest Biuro Informacji Kredytowej, czyli popularny BIK?

Wbrew obiegowej opinii Biuro Informacji Kredytowej nie jest rejestrem d?u?ników. Instytucja gromadzi i przechowuje wszystkie informacje na temat sp?acanych po?yczek i kredytów. W BIK-u znajd? si? wi?c informacje o opó?nieniach, ale równie? o tych zobowi?zaniach, które zosta?y sp?acone na czas. W artykule odpowiemy na najcz??ciej zadawane pytania, dotycz?ce Biura Informacji Kredytowej.
Celem dzia?alno?ci Biura Informacji Kredytowej jest przede wszystkim zapobieganie nadmiernemu zad?u?aniu si? i  wspieranie odpowiedzialnego kredytowania.

Czym jest historia kredytowa w BIK-u?

Historia kredytowa jest histori? sp?aty zaci?gni?tych przez Ciebie po?yczek i kredytów. Je?li sp?acasz ich raty w terminie – Twoja historia b?dzie pozytywna. Je?li cz?sto miewasz kilkunasto, a nawet kilkudziesi?ciodniowe opó?nienia – b?dzie ju? zdecydowanie gorsza.

Czy banki i firmy po?yczkowe zawsze sprawdzaj? BIK?

Dost?p do informacji, zgromadzonych w Biurze Informacji Kredytowej posiadaj? instytucje, które wspó?pracuj? z nim na zasadzie wzajemno?ci. Mog? one wysy?a? zapytania do BIK-u jedynie wtedy, gdy same przekazuj? instytucje informacje na temat zobowi?za? swoich klientów.
Je?li klient stara si? o po?yczk? bankow?, mo?e mie? 100-procentow? pewno??, ?e jego historia kredytowa w BIK-u zostanie starannie prze?wietlona. Negatywna cz?sto staje si? przyczyn? negatywnej decyzji kredytowej.
W przypadku pozabankowych instytucji finansowych sytuacja wygl?da nieco inaczej. Weryfikuj?c zdolno?? do sp?aty po?yczki, wiele z nich w ogóle nie zagl?da do zasobów BIK-u. Inne zdecydowanie przychylniej ni? banki patrz? na niski scoring. Mo?e on wi?c, ale wcale nie musi sta? si? przyczyn? odmownej decyzji. Je?li posiadasz negatywn? histori? po?yczkow? w Biurze Informacji Kredytowej, poszukaj firmy, która nie sprawdza tej konkretnej bazy. Jak to zrobi?? Zajrzyj do naszego artyku?u

Czym jest scoring kredytowy?

Jak podaje na swojej stronie Biuro Informacji Kredytowej: „Scoring jest metod? punktowej oceny ryzyka kredytowego. Polega ona na okre?leniu wiarygodno?ci kredytowej Klienta na podstawie porównania jego profilu z profilem Klientów, którzy ju? otrzymali kredyty. Im bardziej profil danego Klienta jest podobny do profilu Klientów terminowo sp?acaj?cych swoje kredyty w przesz?o?ci, tym lepsz? ocen? punktow? otrzyma ten Klient”
Mo?e on przybiera? form? gwiazdek i punktów. Im ich wi?cej, tym lepiej.

Jak punkty przek?adaj? si? na gwiazdki?

  • 192 do 279 punktów = 1 gwiazdka
  • 280 do 367 punktów = 2 gwiazdki
  • 368 do 455 punktów = 3 gwiazdki
  • 456 do 543 punktów = 4 gwiazdki
  • 544 do 631 punktów = 5 gwiazdek

Co ciekawe, wg. BIK-u ?rednia ocena Polaków, to 528,8 punktów. Generuj?c raport na swój temat (jak to zrobi? piszemy ni?ej), mo?esz sprawdzi?, czy plasujesz si? powy?ej czy poni?ej ?redniej.

Czy mog? sam sprawdzi? swoj? histori? kredytow? w BIK-u?

Jak najbardziej, jest to mo?liwe. Aby sprawdzi? w?asn? histori? kredytow?, nale?y wej?? na stron? www.bik.pl oraz wygenerowa? raport na swój temat.
Dzi?ki niemu dowiesz si?, co banki wiedz? o Tobie, ocenisz swoje szanse na kredyt oraz sprawdzisz, czy nikt nie wzi?? (lub nie próbowa?) zaci?gn?? na Ciebie kredytu.

Jak d?ugo przechowywane s? dane w Biurze Informacji Kredytowej?

Negatywna historia kredytowa mo?e ci?gn?? si? za spó?nialskim po?yczkobiorc? nawet przez 5 lat, utrudniaj?c tym samym zaci?ganie kolejnych po?yczek i kredytów.

Czy mo?na poprawi? swoj? histori? kredytow? w BIK-u?

Na szcz??cie istnieje kilka sposób na poprawienie swojej historii kredytowej w BIK-u.
Pierwszym i jednocze?nie najbardziej oczywistym jest troska o terminow? sp?at? rat aktualnie posiadanych kredytów i po?yczek.
Kolejnym sposobem na poprawienie swojej historii kredytowej b?d?… zakupy ratalne. Raty s? bowiem traktowane dok?adnie tak samo jak po?yczka lub kredyt. Je?li b?dziesz sp?aca? je w terminie, Twój scoring wzro?nie. Pami?taj, ?e nie musz? by? to kosztowne przedmioty. ?wietnie sprawdzi si? tutaj niedrogi sprz?t gospodarstwa domowego, akcesoria kuchenne czy drobne przedmioty codziennego u?ytku.
Twoja historia kredytowa mo?e ulec poprawie tak?e dzi?ki… karcie kredytowej. Je?li b?dziesz korzysta? z karty, terminowo sp?acaj?c zad?u?enie, b?dzie to dla BIK-u jasnym sygna?em, ?e oto ma do czynienia z rzetelnym, wiarygodnym klientem.
Takie rozwi?zanie jest dedykowane przede wszystkim osobom, które nie maj? problemów z nadmiernym zad?u?eniem, kontroluj? swoje finansowe i maj? ?wiadomo??, w jaki sposób dzia?aj? popularne narz?dzia finansowe.