1. Szybkapozyczkabezbik.pl
  2. >
  3. Czy w weekend otrzymam chwilówk??

Czy w weekend otrzymam chwilówk??

Potrzebujesz pilnie drobnej po?yczki? Z ró?nych wzgl?dów nie chcesz po?ycza? od najbli?szych? W weekend mo?esz po?yczy? pieni?dze, korzystaj?c z oferty firm pozabankowych. Dowiedz si?, czy pieni?dzmi faktycznie b?dziesz móg? dysponowa? w dzie? wolny od pracy.
W Polsce dzia?a co najmniej kilkana?cie firm pozabankowych, które konkuruj?c o klientów, staraj? si? sprosta? ich oczekiwaniom. Poza nimi, na rynku dzia?alno?? prowadz? równie? banki. Tak?e w ofercie tych podmiotów znajduj? si? po?yczki. Gdy mowa o po?yczce w weekend, to tak? otrzymasz wy??cznie z firmy pozabankowej – banki w weekend s? nieczynne, a to oznacza, ?e sk?adaj?c wniosek o po?yczk? online (korzystaj?c z formularza zamieszczonego na stronie banku), zostanie on rozpatrzony dopiero w poniedzia?ek.
Czy wiesz, ?e nie wszystkie firmy pozabankowe udzielaj? po?yczek w weekendy? Je?eli pilnie potrzebujesz po?yczki, dowiedz si?, gdzie o tak? wnioskowa?.

Potrzebuj? pieni?dzy w weekend – o czym pami?ta??

Chwilówki i po?yczki ratalne s? oferowane przez wiele firm pozabankowych. Musisz jednak mie? ?wiadomo??, ?e pieni?dzmi, o które zawnioskujesz, b?dziesz móg? dysponowa? w weekend wy??cznie wówczas, gdy b?dziesz posiada? rachunek bankowy w takim samym banku, jak firma pozabankowa. Dlaczego?
Przelewy w obr?bie tego samego banku s? wykonywane natychmiastowo i automatycznie. Oznacza to, ?e nie trzeba czeka? np. dwóch dni roboczych, aby przelew zosta? zaksi?gowany na rachunku bankowym odbiorcy. Takie rozwi?zanie oznacza tyle, ?e firmy pozabankowe s? w stanie wywi?za? si? z obietnicy, ?e ?rodki na rachunku bankowym klienta znajd? si? w ci?gu 15 minut.
Dobr? wiadomo?ci? jest, ?e ka?da firma pozabankowa dzia?aj?ca na polskim rynku posiada rachunki bankowe w co najmniej kilku bankach. Przed z?o?eniem wniosku, sprawd? jednak, czy równie? w tym, z us?ug którego ty korzystasz.

Jak stara? si? o po?yczk? w weekend?

Procedur? starania si? o po?yczk? opracowuje firma j? udzielaj?c?. Firmy pozabankowe wymagaj? od osób zainteresowanych:

  • wype?nienia wniosku dost?pnego na stronie internetowej,
  • wykonania przelewu weryfikacyjnego (je?eli klient chce po?yczy? pieni?dze po raz pierwszy).

Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi, otrzymasz na wskazany adres mailowy umow?, a na podany numer rachunku bankowego zostanie wys?any przelew tytu?em np. po?yczki bez BIK.
Je?eli masz dodatkowe pytania, to zawsze mo?esz skontaktowa? si? z pracownikami firmy pozabankowej. Z my?l? o swoich klientach podmioty te utrzymuj? infolinie, które s? czynne równie? w soboty i niedziele.
Czy weekendowa po?yczka jest dro?sza?
Mo?esz zastanawia? si?, czy chwilówka udzielana w weekend jest dro?sza od tej, o któr? mo?esz wnioskowa? w tygodniu. Poniewa? firmy pozabankowe konkuruj? ze sob?, to zyskuj? w?a?nie klienci – nie musz? oni ponosi? dodatkowych kosztów, zaci?gaj?c po?yczk? w weekend.
Aby sprawdzi? koszty po?yczki, powiniene? wykorzysta? fakt, ?e firmy pozabankowe na swoich stronach internetowych zamieszczaj? kalkulator RRSO. Korzystaj?c z takiego, mo?esz szybko sprawdzi? ca?kowity koszt zaci?gni?cia po?yczki.

Które firmy po?yczaj? w weekendy?

Nie ma znaczenia, czy twoim celem jest po?yczka bez BIK czy pierwsza po?yczka bez kosztów, czyli po?yczka za 0 z? – w pierwszej kolejno?ci musisz dowiedzie? si?, które firmy dzia?aj? w weekend. Jak si? okazuje, wybór jest bardzo du?y.
Firmy udzielaj?ce chwilówek w weekendy to m.in.:

  • Wonga – w soboty i niedziele firma jest czynna od 9 do 17. Plusem jest te? fakt, ?e firma – w zestawieniu z konkurencj? – posiada rachunki bankowe w wielu bankach. Poza najpopularniejszymi w Polsce, mowa tak?e m.in. o: Toyocie Banku czy VW Banku.
  • Soho Credit. Równie? ta firma pracuje w soboty i niedziele w godzinach od 7 do 23. Z twojego punktu widzenia ograniczeniem mo?e by? jednak fakt, ?e firma posiada rachunki bankowe tylko w sze?ciu bankach – PKO BP, Pekao, Alior Banu, mBanku, Millennium Banku i BZ WBK.

  • Net Credit – w weekendy firma ma identyczne godziny pracy, jak powy?ej wymieniona firma Soho Credit, czyli od 7 do 23. Pieni?dze zostan? zaksi?gowane na twoim koncie natychmiast, je?eli posiadasz rachunek w: Millennium Banku, Alior Banku, PKO BP, mBanku lub BZ WBK.
  • Vivus. W soboty i niedziele firma pracuje w godzinach od 6 do 23. Od konkurencji wyró?nia j? fakt, ?e poza posiadaniem rachunków w bankach: Alior Banku, Getin Banku, Millennium Banku i PKO, korzysta z systemu Blue Cash.
  • Ferratum. Ta firma udziela po?yczek przez ca?? dob?, niezale?nie od dnia tygodnia. K?opotem mo?e by? jednak fakt, ?e firma posiada rachunki tylko w dwóch bankach – Pekao i BZ WBK.
  • ViaSMS.pl. W odró?nieniu od konkurencji, ta firma pracuje w ró?nych godzinach w sobot? i niedziel?. W sobot? klienci mog? kontaktowa? si? z pracownikami firmy w godzinach od 8 do 18, a w niedziel? od 10 do 18. Poniewa? firma – jak wskazuje nazwa – specjalizuje si? w udzielaniu po?yczek przez SMS-y, to korzysta z us?ug Alior Banku/T-Mobile i Orange Finanse.

Wymienione firmy to nie wszystkie firmy, które udzielaj? po?yczek w weekendy. Je?eli zdecydowa?e? si? na ofert? innego pomiotu, to – jeszcze przed wype?nieniem wniosku – sprawd?, czy firma dzia?a w weekendy i w jakich godzinach pracuje. W ten sposób wybierzesz tak? ofert?, dzi?ki której faktycznie uzyskasz dost?p do potrzebnych ci ?rodków.