1. Szybkapozyczkabezbik.pl
  2. >
  3. Czy po?yczki chwilówki s? ubezpieczone?

Czy po?yczki chwilówki s? ubezpieczone?

Chcesz zaci?gn?? chwilówk? i zastanawiasz si?, czy taka po?yczka jest ubezpieczona? Jak si? okazuje, firmy pozabankowe w ró?ny sposób podchodz? do tej kwestii. Sprawd?, co powiniene? wiedzie? o ubezpieczeniu chwilówki.

Staraj?c si? o po?yczk? lub kredyt w banku, najcz??ciej masz mo?liwo?? okre?li?, czy interesuje ci? nabycie ubezpieczenia, czy te? ?wiadomie z niego rezygnujesz. O tej regu?y s? jednak wyj?tki, bo ubezpieczenie jest obowi?zkowe np. zaci?ganiu kredytu hipotecznego. W przypadku korzystania z oferty firm pozabankowych sprawa wcale nie jest tak oczywista.

By? mo?e równie? ty uwa?asz, ?e firmy pozabankowe zajmuj? si? udzielaniem wy??cznie po?yczek na krótki okres czasu, np. 30 dni. Faktycznie, trzonem oferty takich firm dzia?aj?cych na polskim rynku s? tzw. chwilówki, ale nie oznacza to, ?e brakuje propozycji ofert po?yczek udzielanych na d?u?szy okres, np. 12 czy nawet 24 miesi?ce. W ich przypadku zakup ubezpieczenia warto rozwa?y?.

Po?yczka krótkoterminowa – czy warto zakupi? ubezpieczenie?

Za?ó?my, ?e jeste? zainteresowany po?yczeniem kwoty 500 z? na 14 dni. Czy w przypadku tak ma?ej po?yczki faktycznie jest ci potrzebne ubezpieczenie? Rzeczywi?cie, nie jeste? w stanie przewidzie?, czy w ci?gu 2 tygodni nie przytrafi ci si? wypadek. Problem jednak w kosztach – zakup ubezpieczenia podniesie wysoko?? kosztów nawet o 50%. Z pewno?ci? przyznasz, ?e to bardzo du?o.

W zwi?zku z wysokim kosztem zakupu polisy, wi?kszo?? po?yczkobiorców zaci?gaj?cych po?yczk? na krótki okres, np. wspomniane 14 dni, rezygnuje z nabycia takiego produktu ochronnego.

Firma pozabankowa mo?e oferowa? ubezpieczenie, ale…

Bardzo zale?y ci na nabyciu ubezpieczenia, zaci?gaj?c chwilówk?? Musisz mie? ?wiadomo??, ?e zarówno firmy pozabankowe, jak i banki po?rednicz? w sprzeda?y takich produktów. Oznacza to, ?e nie musisz szuka? ubezpieczenia na w?asn? r?k?, ale w takiej sytuacji musisz liczy? si? z wy?szymi kosztami. Dlaczego?

By? mo?e nie wiesz, ale zarówno banki, jak i firmy pozabankowe zarabiaj?, oferuj?c produkty ubezpieczeniowe. Je?eli podpiszesz umow? o ubezpieczenie w?a?nie przez firm? pozabankow?, w której starasz si? o chwilówk?, zap?acisz wi?cej, ni? wówczas, gdyby? samodzielnie poszuka? ubezpieczenia.

Je?eli chodzi o ofert? firm ubezpieczeniowych, to jest ona bardzo szeroka – masz zatem w czym wybiera?. Aby szybko i korzystnie dla siebie podj?? decyzj?, mo?esz skorzysta? m.in. z kalkulatora ubezpiecze?, sprawdzaj?c wysoko?? sk?adki, jak? b?dziesz zobowi?zany zap?aci? za ochron?.

Chwilówka na d?u?ej? Ubezpieczenie si? przyda

Zaci?gaj?c po?yczk? z firmy pozabankowej na d?u?szy czas, np. rok, z pewno?ci? nie b?dziesz po?ycza? kwoty np. 500 z?, ale znacznie wy?sz?, bo cho?by 10 000 z?. W takiej sytuacji równie? z my?l? o swoich bliskich, powiniene? pomy?le? o podpisaniu umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym, nabywaj?c tym samym ubezpieczenie.

W zale?no?ci od warunków ubezpieczenia, b?dziesz móg? by? pewien, ?e w razie np. wypadku, twoje zobowi?zanie wobec firmy pozabankowej ureguluje towarzystwo ubezpieczeniowe. K?opotliwy mo?e by? zakup ubezpieczenia od utraty pracy. Cho? tak? polis? interesuje si? wielu konsumentów, to ubezpieczenie to jest dost?pne wy??cznie dla tych, którzy wcze?niej nab?d? polis? na ?ycie. Co wi?cej, ubezpieczenie od utraty pracy jest bardzo drogie, a towarzystwa ubezpieczeniowe obwarowuj? mo?liwo?? skorzystania z niego konieczno?ci? spe?nienia wielu warunków.

Zanim zaci?gniesz chwilówk?, sprawd?, czy musisz naby? ubezpieczenie

Firmy pozabankowe s? zobowi?zane przedstawi? klientowi informacj? o RRSO. Ten wska?nik pozwala szybko zapozna? si? z ca?kowitym kosztem zaci?gni?cia chwilówki. Jako osoba zainteresowana, mo?esz jednak nie znale?? na stronach internetowych poszczególnych firm ubezpieczeniowych informacji o tym, czy z oferowanym produktem zakupisz równie? ubezpieczenie. Je?eli chcesz mie? pewno??, to najlepiej zrobisz, kontaktuj?c si? z przedstawicielami firmy.

Maj?c informacj? o tym, czy firma po?yczkowa wymaga zakupu ubezpieczenia, b?dziesz móg? porówna? koszty zaci?gni?cia zobowi?zania. Skoro sk?adka ubezpieczenia znacz?co podwy?sza koszty po?yczki, to z pewno?ci? chcesz mie? pewno??, ?e nie przep?acasz.

Gdy posiadasz ju? ubezpieczenie na ?ycie

Jeste? osob?, której zale?a?o na zabezpieczeniu najbli?szych i w zwi?zku z tym zakupi?e? ubezpieczenie na ?ycie? Si?gaj?c po chwilówk?, musisz mie? ?wiadomo??, ?e ten fakt nie b?dzie mia? znaczenia. Firm pozabankowe chwal? si? tym, ?e wnioski swoich klientów rozpatruj? w bardzo krótkim czasie, najcz??ciej w ci?gu 15 minut. Ten czas nie pozwala na przeanalizowanie dodatkowych dokumentów, które dostarcza potencjalny klient. Co wi?cej, w takim przypadku konieczne by?oby ustalenie indywidualnych warunków umowy, na co – z oczywistych wzgl?dów – firmy pozabankowe nie mog? sobie pozwoli?.

Je?eli nie chcesz przep?aca?, powiniene? poszuka? firmy po?yczkowej, która udziela po?yczek bez konieczno?ci nabywania przez klienta ubezpieczenia. To jedyny sposób, aby obni?y? koszt zaci?gni?cia chwilówki i tym samym zaoszcz?dzi?.