Credy

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Credy logo
Ocena: 3.67
(ilość ocen: 3)
Dokładna nazwa firmy: Traffic Control OU
Siedziba firmy: Rävala pst 8-403c, Tallinn Harjumaa
E-mail: info@credy.eu
Telefon kontaktowy: +44 2032 873 037
NIP: brak informacji
REGON: brak informacji
KRS: brak informacji

Podstawowe informacje o Credy

Credy.pl jest po?rednikiem w udzielaniu szybkich po?yczek przez internet. Korzystaj?c z jego us?ug znajdziesz najbardziej dopasowane do Twoich potrzeb oferty sprawdzonych firm po?yczkowych.
Jak deklaruje w?a?ciciel serwisu Credy, za po?rednictwem serwisu udzielono ju? ponad 582 tys. po?yczek na ??czn? kwot? 886 mln z?. A? 94,86% wniosków, które wp?ywaj? co Credy zostaje rozpatrzonych pozytywnie.
Credy.pl nale?y do Traffic Control S.A. – szwajcarskiej firmy o mi?dzynarodowej renomie.

Podstawowe informacje o po?yczce w serwisie Credy

Korzystaj?c z us?ug serwisu Credy mo?esz po?yczy? od 50 do 2000 z?. Maksymalny okres sp?aty zobowi?zania wynosi 30 dni.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w serwisie Credy?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • jest pe?noletnia,
  • posiada sta?y dochód,
  • jest zameldowana na terytorium Polski,
  • posiada konto bankowe za?o?one na swoje imi? i nazwisko.

Inne wymagania mog? si? ró?ni? w zale?no?ci od firmy po?yczkowej, która udzieli finansowania.

Wymagane dokumenty

Aby zaci?gn?? chwilówk? za po?rednictwem serwisu Credy b?dziesz potrzebowa? jedynie dowodu osobistego. W szczególnych przypadkach mo?e si? zdarzy?, ?e po?yczkodawca poprosi Ci? o dostarczenie dodatkowego dokumentu, np. wyci?gu z konta bankowego.

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w serwisie Credy?

Aby po?yczy? pieni?dze w serwisie Credy wejd? na www.credy.pl, wybierz okres sp?aty oraz kwot? jakiej potrzebujesz i przejd? do kalkulatora. Credy natychmiast wybierze z jakich chwilówek i po?yczek przez sms mo?esz skorzysta?. Wype?nij formularz i zweryfikuj swoje dane osobowe. Mo?esz dokona? tego wykonuj?c przelew na konto po?yczkodawcy lub  podaj?c kod identyfikacyjny za pomoc? wiadomo?ci SMS.  Po zatwierdzeniu wniosku przez operatora i potwierdzeniu to?samo?ci, po?yczkodawca niezw?ocznie podejmie decyzj? i wyp?aci ?rodki.

Najcz??ciej zadawane pytania

Jak dzia?a serwis Credy?

Credy to po?rednik we wnioskowaniu o szybkie po?yczki online. Wniosek zostaje przeanalizowany i przekazany zaufanej firmie po?yczkowej – Credy wspó?pracuje z kilkudziesi?cioma sprawdzonymi po?yczkodawcami. Wype?nienie formularza na Credy.pl jest ca?kowicie bezp?atne. System dzia?a 24 godziny na dob?, dlatego wniosek mo?esz z?o?y? nawet w nocy lub w weekend.

Czy korzystaj?c z us?ug Credy mog? otrzyma? pieni?dze w weekend?

To, czy otrzymasz pieni?dze w weekend zale?y od banku, w którym posiadasz rachunek. Zanim wype?nisz i wy?lesz wniosek, sprawd? zasady ksi?gowania przelewów w weekend.

Czy Credy umo?liwia przed?u?enie terminu sp?aty po?yczki?

Jak najbardziej. Aby tego dokona?, skontaktuj si? z po?yczkodawc?, który wyja?ni Ci dost?pne mo?liwo?ci. Pami?taj, ?e za wyd?u?enie terminu sp?aty zostaje naliczona dodatkowa op?ata. O szczegó?y zapytaj bezpo?rednio pracownika firmy.