Creditstar

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Creditstar logo
Ocena: 4
(ilość ocen: 9)
Dokładna nazwa firmy: Creditstar Poland
Siedziba firmy: ul. Grochowska 306/308, Warszawa
E-mail: info@creditstar.pl
Telefon kontaktowy: 22 307 51 53
NIP: 5213656885
REGON: 146912819
KRS: 0000479212

Podstawowe informacje o po?yczce

 • Po?yczka na dowolny cel
 • Szybka po?yczka od 100 do 5000 z?
 • Maksymalny okres sp?aty – 30 dni
 • Po?yczka ratalna od 100 do 5000 z?
 • Maksymalny okres sp?aty – do 3 miesi?cy

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk??

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

 • uko?czy?a 18 r.?
 • w momencie podpisywania umowy ma nie wi?cej ni? 70 lat,
 • posiada sta?e dochody
 • posiada oficjalny dokument to?samo?ci lub kart? sta?ego pobytu w Polsce,
 • posiada w?asny numeru telefonu komórkowego,
 • pomy?lnie przejdzie kontroli wiarygodno?ci kredytowej.

Wymagane dokumenty

Dowód osobisty

Weryfikacja w bazach d?u?ników

 • Biuro Informacji Kredytowej
 • Rejestr D?u?ników ERIF
 • BIGInfo Monitor
 • Krajowy Rejestr D?ugów

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie Creditstar?

 • Wejd? na stron? www.creditstar.pl
 • Okre?l kwot? i okres sp?aty chwilówki
 • Dok?adnie wype?nij i wy?lij wniosek po?yczkowy
 • Zweryfikuj swoje dane, wykonuj?c na konto po?yczkodawcy przelew w wysoko?ci 0,01 z?
 • Oczekuj na decyzj?
 • Ciesz si? dodatkow? gotówk?

Najcz??ciej zadawane pytania:

Czy Creditstar oferuje darmowe po?yczki?

Nie. Po?yczaj?c pieni?dze w Creditstar musisz liczy? si? z konieczno?ci? poniesienia standardowych kosztów.

W jakich godzinach rozpatrywane s? wnioski po?yczkowe?

Wnioski rozpatrywane s? w godzinach pracy biura obs?ugi klienta, czyli od poniedzia?ku do niedzieli w godzinach 8:00 – 20:00.

Jak szybko otrzymam pieni?dze?

Transfer ?rodków nie powinien trwa? d?u?ej ni? 15 minut, ale w ró?nych bankach bywa ró?nie, co zale?y od ich wewn?trznych zasad.

Czy mog? sp?aci? po?yczk? przed terminem?

Jak najbardziej. Po?yczk? mo?esz sp?aci? w ka?dej chwili, bez ponoszenia z tego tytu?u dodatkowych kosztów.