Credit Company

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Credit Company logo
Ocena: Oceń jako pierwszy !
(ilość ocen: 0)
Dokładna nazwa firmy: Credit Company Sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Rejtana 2, Bydgoszcz
E-mail: biuro@creditcompany.pl
Telefon kontaktowy: 601 633 633
NIP: 5252603781
REGON: 360308288
KRS: 0000534462

Podstawowe informacje o Credit Company

Credit Company jest firm?, udzielaj?c? po?yczek pozabankowych dla firm. W?ród klientów tego po?yczkodawcy znajduj? si?  dyskryminowani przez banki w?a?ciciele ma?ych i ?rednich firm oraz mikroprzedsi?biorcy. Kluczowymi zaletami Credit Company s? jasne zasady, przejrzyste formalno?ci oraz szybko?? i elastyczno?? dzia?ania.  Credit Company, jako jeden z nielicznych po?yczkodawców oferuje swoim klientom indywidualny system sp?aty po?yczki.

Podstawowe informacje o po?yczce w Credit Company

Korzystaj?c z us?ug Credit Company po?yczysz od 3000 a? do 20 000 z?. Okres sp?aty finansowania wynosi 12, 18, 24, 30 lub 36 miesi?cy.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w Credilo?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

 • ma co najmniej 18 lat,
 • posiada w?asn? dzia?alno??,
 • posiada dowód osobisty i konto bankowe.

Wymagane dokumenty

Aby po?yczy? pieni?dze w Credit Company niezb?dne b?dzie przedstawienie:

 • dowodu osobistego,
 • rachunku na media,
 • notatki z inspekcji,
 • o?wiadczenia o wysoko?ci obrotów w firmie.

Po?yczkodawca nie wymaga dostarczania dodatkowych dokumentów, takich jak:

 • za?wiadcze? o wysoko?ci dochodów,
 • za?wiadcze? o niezaleganiu w ZUS i US,
 • rocznych rozlicze? PIT,
 • dowodów wp?aty sk?adek za ostatnie 3 miesi?ce,
 • za?wiadcze? z Biura Informacji Kredytowej,
 • wyci?gów z rachunku bankowego,
 • ksi??ek przychodów i rozchodów.

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w Credit Company?

Aby po?yczy? pieni?dze w Credit Company, wejd? na www.creditcompany.pl i wype?nij krótki formularz zawieraj?cy informacje na temat kwoty oraz okresu sp?aty po?yczki i Twoje dane kontaktowe. Po jego wys?aniu oczekuj na kontakt doradcy klienta, który poinformuje Ci? o dalszych, niezb?dnych do zaci?gni?cia po?yczki krokach.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czy Credit Company weryfikuje BIK?

Credit Company deklaruje, ?e  pomaga osobom, maj?cym problemy z Biurem Informacji Kredytowej. Wszystko wskazuje wi?c na to, ?e dodatkowe ?rodki mog? otrzyma? tak?e klienci posiadaj?cy negatywn? histori? kredytow? w BIK-u.

Czy Credit Company umo?liwia odroczenie terminu sp?aty?

Tak. Po?yczkobiorcy, którzy nie mog? sp?aci? po?yczki w terminie, mog? wnioskowa? o termin odroczenia sp?aty. Warunkiem odroczenia jest uprzednia wp?ata prowizji. Wszelkie szczegó?owe informacji otrzymasz, dzwoni?c do biura obs?ugi klienta Credit Company.

Jak d?ugo b?d? czeka? na decyzj??

W wi?kszo?ci przypadków Credit Company wydaje decyzje w ci?gu 24 godzin od momentu dostarczenia wszystkich niezb?dnych dokumentów.