Credilo

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Credilo logo
Ocena: 3
(ilość ocen: 7)
Dokładna nazwa firmy: Fintredo Financial Technology Sp. z o. o.
Siedziba firmy: al. Stanów Zjednoczonych 51/612, Warszawa
E-mail: info@credilo.com
Telefon kontaktowy: 71 728 18 88
NIP: 1132936615
REGON: 366933159
KRS: 0000671671

Podstawowe informacje o Credilo

Credilo udziela szybkich po?yczek w 100 procentach przez internet. Ograniczaj?c proces decyzyjny do niezb?dnego minimum, umo?liwia po?yczenie pieni?dzy nawet w ci?gu 10 minut.
Credilo to jasne zasady po?yczania, przejrzyste zapisy umowy oraz brak ukrytych kosztów.
W?a?cicielem serwisu Credilo jest Prosperial Sp. z o.o.

Podstawowe informacje o po?yczce w Credilo

Korzystaj?c z us?ug Credilo po?yczysz od 100 do 2500 z?. Nowi klienci mog? otrzyma? maksymalnie 1600 z?. Chwilówk? nale?y sp?aci? w ci?gu maksymalnie 30 dni.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w Credilo?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • posiada polskie obywatelstwo i mieszka w Polsce;
  • jest w wieku od 22 do 75 lat;
  • jest w pe?ni zdolna do podejmowania czynno?ci prawnych;
  • utworzy?a swój profil na stronie internetowej www.credilo.com, zaakceptowa?a warunki na jakich mo?emy po?yczy? pieni?dze i z?o?y?a poprawnie wype?niony wniosek;
  • nie posiada zaleg?o?ci finansowych w Credilo w momencie wnioskowania o po?yczk? oraz posiada zdolno?? do jej przysz?ej sp?aty.

Wymagane dokumenty

Aby po?yczy? pieni?dze w Credilo potrzebny Ci b?dzie jedynie dowód osobisty. Po?yczkodawca nie wymaga dostarczania dodatkowych za?wiadcze? czy dokumentów.

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w Credilo?

Aby po?yczy? pieni?dze w serwisie Credilo, wejd? na www.credilo.pl. Przy pomocy suwaków okre?l preferowan? kwot? oraz termin sp?aty po?yczki, a nast?pnie wype?nij i wy?lij krótki wniosek po?yczkowy. Kolejnym krokiem b?dzie weryfikacja to?samo?ci. Mo?esz dokona? tego, wykonuj?c przelew na konto Credilo lub korzystaj?c z aplikacji Instantor. Je?li wynik weryfikacji b?dzie pozytywny, po?yczkodawca niezw?ocznie wyda decyzj? i wyp?aci ?rodki.

Najcz??ciej zadawane pytania

Czym jest aplikacja Instantor?

Instantor to sposób na weryfikacj? danych osobowych bez konieczno?ci wykonywania przelewu. Aplikacja w bezpieczny i szybki sposób ??czy si? z Twoim rachunkiem bankowym, przekazuj?c po?yczkodawcy niezb?dne informacje. Aby z niej skorzysta? nie musisz instalowa? na swoim komputerze dodatkowego oprogramowania. Wystarczy, ?e przygotujesz dane logowania do bankowo?ci elektronicznej – login i has?o.

W jakich godzinach pracuje Biuro Obs?ugi Klienta Efino?

Biuro Obs?ugi Klienta Credilo pracuje od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 08:00-20:00.

Nie mog? sp?aci? po?yczki. Czy mog? j? refinansowa??

Tak. Credilo umo?liwia zaci?gni?cie po?yczki refinansuj?cej przy udziale po?yczkodawcy wspó?pracuj?cego z Credilo. Mo?esz zawnioskowa? o refinansowanie swojej po?yczki z poziomu profilu klienta. Pozytywna decyzja to równie? nowy 30-dniowy termin sp?aty po?yczki. Warunkiem refinansowania jest uprzednia wp?ata prowizji.