Chwilówkomat

Informacje o firmie

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

100 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 61 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Chwilówkomat logo
Ocena: 3.4
(ilość ocen: 5)
Dokładna nazwa firmy: Primus Finance sp. z o.o.
Siedziba firmy: ul. Rodziny Hiszpa?skich 8, Warszawa
E-mail: kontakt@chwilowkomat.pl
Telefon kontaktowy: 22 212 87 67
NIP: 521-371-77-01
REGON: 363443466
KRS: 0000594858

Podstawowe informacje o po?yczce w Chwilówkomat

Chwilówkomat oferuje po?yczki krótkoterminowe w kwocie od 500 do 4000 z?.
Maksymalna wysoko?? pierwszej po?yczki wynosi 2000 z?, a okres sp?aty – 30 dni.

Kto mo?e zaci?gn?? po?yczk? w firmie Chwilówkomat?

Po?yczk? mo?e zaci?gn?? osoba, która:

  • ma nie mniej ni? 18 i nie wi?cej ni? 75 lat,
  • posiada polskie obywatelstwo i mieszka w Polsce,
  • posiada w?asny rachunek bankowy,
  • nie posiada zaleg?o?ci w bazach danych Biura Informacji Kredytowej oraz Biur Informacji Gospodarczej.

Wymagane dokumenty

  • Dowód osobisty

Weryfikacja w bazach d?u?ników

  • Krajowy Rejestr D?ugów
  • Rejestr D?u?ników ERIF
  • BIGInfo Monitor
  • Biuro Informacji Kredytowej

W jaki sposób wzi?? po?yczk? w firmie Chwilówkomat?

Aby zaci?gn?? po?yczk?, wejd? na www.chwilowkomat.pl, wybierz preferowan? kwot? oraz termin sp?aty.
Nast?pnie wype?nij i wy?lij wniosek po?yczkowy, a tak?e zweryfikuj swoje dane (przelewem lub korzystaj?c z metody Szybkiej Identyfikacji). Decyzj? otrzymasz e-mailem i sms-em. Je?li b?dzie pozytywna, pieni?dze mog? pojawi? si? na Twoim koncie nawet w ci?gu kilku minut.

Najcz??ciej zadawane pytania

Jak szybko otrzymam decyzj??

Chwilówkomat zazwyczaj wydaje decyzje w ci?gu kilku minut. W wyj?tkowych przypadkach mo?e to potrwa? do kolejnego dnia roboczego.

W jaki sposób mog? zweryfikowa? swoj? to?samo???

Weryfikacji mo?esz dokona? przelewem bankowym lub poprzez proces Szybkiej Identyfikacji. Tak? metod? wykorzystuj? z powodzeniem zarówno banki, jak równie? inne instytucje finansowe. Szybka Identyfikacja umo?liwia po?yczkodawcy jednorazowe pobranie informacji oraz wyci?gu z nale??cego do Ciebie konta. Dzi?ki temu mo?esz  potwierdzi?, ?e jeste? w?a?cicielem podanego rachunku bankowego oraz uzupe?ni? analiz? Twojej zdolno?ci i wiarygodno?ci kredytowej.

W jaki sposób otrzymam decyzj??

Decyzj? otrzymasz e-mailem oraz sms-em.

Czy Chwilówkomat umo?liwia refinansowanie po?yczki?

Tak. Je?li b?dziesz mia? problem ze sp?at? po?yczki, mo?esz wnioskowa? o po?yczk? refinansowan?, której udzieli Ci partner serwisu Po?yczkomat.